Trefniadau Diogelu Amddiffyn Rhyddid

O dan y Ddeddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019, Trefniadau Diogelu Amddiffyn Rhyddid fydd y fframwaith gyfreithiol newydd ar gyfer awdurdodi amddifadiad o ryddid y rheiny sy'n brin o alluedd i gydsynio i'w trefniadau gofal.

Byd TDARh yn darparu fframwaith cyfreithiol i gynnal a gwarchod hawliau o dan Erthygl 5 (Hawl i Ryddid) y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol i'r rheiny sy'n brin o alluedd i gydsynio i'w gofal neu drefniadau am driniaeth ble mae'r trefniadau hynny gyfystyr ag amddifadiad rhyddid.

Beth yw'r prif newidiadau?

  • Bydd TDARh yn cyflwyno proses newydd ar gyfer awdurdodi amddifadiad o ryddid a bydd yn berthnasol mewn lleoliadau gwahanol, gan gynnwys ysbytai, cartrefi gofal, llety â chymorth, cartrefi domestig a sefydliadau addysgol
  • Bydd TDARh yn gludadwy, yn amodol ar rai adolygiadau
  • Bydd staff ysbytai neu ofal cymdeithasol yn cwblhau asesiadau ac yn eu danfon at berson proffesiynol a nodir nad yw'n gysylltiedig â gofal y person, a fydd wedyn yn awdurdodi amddifadiad o ryddid
  • Bydd TDARh yn berthnasol i unrhyw un sy'n 16+ ac yn bodloni'r meini prawf cymhwyster
  • Gellir gwneud atgyfeiriadau at Weithiwr Proffesiynol Galluedd Meddyliol Cydnabyddedig (AMCP)

Gallwch ddysgu mwy am y Trefniadau Diogelu Amddiffyn Rhyddid ar wefan Llywodraeth y DU neu gallwch siarad â'ch gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr iechyd proffesiynol.

Yma fe welwch ddolen i'r ymgynghoriad Cymraeg a Saesneg

Cymerwch olwg ar y DU a Llywodraeth Cymru Mae hawdd ei ddarllen a fideos i'w gweld isod

Neu gwrandewch ar ein Podlediad a gynhyrchwyd gan Gynghrair Wirfoddol Torfaen

Diwygiwyd Diwethaf: 19/05/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig