Taliadau Uniongyrchol - trefnu eich gofal a'ch gwasanaethau eich hun

Os ydych wedi cael asesiad sy'n dangos eich bod yn gymwys i gael gwasanaethau gofal cymdeithasol, efallai y byddai'n well gennych drefnu eich gwasanaethau eich hun yn hytrach na bod y Cyngor yn gwneud hyn drosoch. 'Taliadau Uniongyrchol' yw'r enw ar hyn.

Mae Taliadau Uniongyrchol yn rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i chi dros y gwasanaethau a gewch ac mae'n rhoi'r cyfle i chi fyw mor annibynnol â phosibl.

Gyda Thaliadau Uniongyrchol:

  • Chi sy'n dewis pwy sy'n darparu eich gofal a
  • Chi sy'n dewis pryd fyddwch chi'n derbyn eich gofal

Byddwn yn rhoi taliad yn uniongyrchol i chi, ar yr amod eich bod chi'n gymwys i gael gwasanaethau, fel y gallwch drefnu a phrynu eich cymorth eich hun.

Os ydych chi'n 18 neu'n hŷn, os ydych chi'n ofalwr, os oes gennych chi gyfrifoldeb rhiant am blentyn anabl neu os ydych chi'n berson anabl dros 16 oed ac yn dymuno cael mwy o wybodaeth am y Cynllun Taliadau Uniongyrchol, darllenwch ein taflen ffeithiau Canllaw i dderbyn Taliadau Uniongyrchol. Gallwch hefyd wylio'r ffilm isod ar y Cynllun Taliadau Uniongyrchol yng Nghymru.

Os ydych yn penderfynu y byddai'r Cynllun yn ddelfrydol i chi, cysylltwch â'ch Gweithiwr Cymdeithasol/Rheolwr Gofal neu'r Tîm Byw’n Annibynnol ar 01495 766220 / 01633 624176 neu e-bostiwch independentlivingteam@torfaen.gov.uk.

Pecyn Cymorth y Cyflogwr

Mae'r Cyngor Gofal wedi lansio pecyn cymorth ar-lein newydd i gyflogwyr taliadau uniongyrchol a chynorthwywyr personol.

Mae'r pecyn cymorth cyflogwyr i gefnogi'r dysgu cynorthwywyr personol yn rhoi arweiniad, enghreifftiau o arferion ac offer ymarferol i helpu cyflogwyr i gefnogi eu cynorthwywyr personol i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn hyderus ac yn gymwys yn eu rolau. Y gobaith yw y bydd y pecyn cymorth hwn yn adnodd gwerthfawr, gan ddarparu derbynwyr taliadau uniongyrchol gyda gwybodaeth, syniadau defnyddiol ac enghreifftiau o arfer da. Gall helpu gyda'r rôl fel cyflogwr rhag ystyried y sgiliau, yr wybodaeth a'r agweddau y gallech fod yn chwilio amdano pan fyddant yn cyflogi cynorthwywyr personol i ffyrdd gwahanol o fynd i'r afael eu dysgu a'u datblygiad.

Roedd y pecyn cymorth ei ddatblygu a'i lywio gan grŵp a oedd yn cynnwys sefydliadau sy'n cefnogi cyflogwyr a chynorthwywyr personol, awdurdodau lleol a chyflogwyr taliadau uniongyrchol. Bydd gwybodaeth am y pecyn cymorth yn cael ei rannu gyda'r holl sefydliadau sy'n cefnogi cyflogwyr uniongyrchol daliad yng Nghymru, awdurdodau lleol a sefydliadau'r trydydd sector.

Mae'r pecyn cymorth y Cyflogwr i gefnogi y gall dysgu Cynorthwywyr Personol ar gael yma.

Adnodd Dysgu Ymwybyddiaeth Sylfaenol ar gyfer Cynorthwywyr Personol sydd wedi eu cyflogi drwy Daliadau Uniongyrchol

Mae swyddogion Gofal Cymdeithasol a Thai Torfaen  a Gwasanaethau ar gyfer Byw’n Annibynnol (Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol) wedi cydweithio gyda Rheolwyr Prosiect o Unsain a’r awdur blaenllaw Dr Neil Thompson i greu adnodd dysgu hygyrch, ar-lein i gefnogi cyflwyniad a datblygiad proffesiynol parhaus Cynorthwywyr Personol.

Mae'r prosiect dwyieithog arloesol yn ymateb i'r gydnabyddiaeth gyffredinol mai ychydig iawn o hyfforddiant hygyrch pwrpasol sydd ar gael i Gynorthwywyr Personol, ac mae’n cefnogi'r gred y dylai anghenion hyfforddi Cynorthwywyr Personol gael eu cydnabod yn yr un modd â’r hyfforddiant sydd ar gael i staff yr Asiantaeth Gofal.

Mae'r rhaglen ar-lein sydd ar gael trwy gyfrwng tabled, ffôn clyfar neu gyfrifiadur personol, yn anelu at sicrhau bod Cynorthwywyr Personol yn cael hyfforddiant ymwybyddiaeth o fewn deuddeg wythnos gyntaf eu cyflogaeth, a bydd yn gwasanaethu fel arf gloywi i Gynorthwywyr Personol sy'n bodoli eisoes.

Mae'r rhaglen ddwyieithog yn cynnwys 5 modiwl sy’n canolbwyntio ar feysydd allweddol:

  • Rôl Cynorthwyydd Personol
  • Safonau Proffesiynol ac ymddygiad
  • Diogelu
  • Dementia
  • Gallu Meddyliol
  • Codi a Chario
  • Hylendid Bwyd

Gallwch gael mynediad i'r Canllaw Ar-lein i Gynorthwywyr Personol yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/06/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Byw’n Annibynnol

Ffôn 01495 766220 or 01633 624176
Ebost: independentlivingteam@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig