Y Newyddion Diweddaraf

Diweddariad: 14 Ionawr 2019 – Cynnig i ymestyn ystod oedran Ysgol Gyfun Gwynllyw o 11 – 18 i 3 – 18

Mae'r cynnig hwn yn cael ei ddatblygu yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ar 19 Medi 2018 fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi bod yn llwyddiannus yn ei gais am £6M i ddarparu cyfleuster cynradd cyfrwng Cymraeg ychwanegol ar safle Ysgol Gyfun Gwynllyw yn amodol ar ganlyniad ymgynghoriad statudol. O ganlyniad, cytunodd y Prif Swyddog Addysg a Chyfarwyddwr Arweiniol Plant a Phobl Ifanc gychwyn ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig, yn benodol: -

 1. I ymestyn ystod oedran Ysgol Gyfun Gwynllyw o 11 – 18 i 3 – 18;
 2. Fel rhan o i) uchod, i sefydlu dosbarth meithrin ar gyfer 30 o blant 3 a 4 oed (cyfwerth ag amser llawn);
 3. Diwygio dalgylchoedd ysgolion cynradd Cyfrwng Cymraeg yn Nhorfaen (hy Ysgol Bryn Onnen, Ysgol Gymraeg Cwmbrân ac Ysgol Panteg) i adlewyrchu’r ddarpariaeth ychwanegol arfaethedig yn Ysgol Gyfun Gwynllyw.

Cynigir ymhellach fod y cynigion hyn yn cael eu gweithredu ar 1 Medi 2021.

Mae'r rheoliadau'n mynnu bod yn rhaid i ymgyngoreion gael o leiaf 42 diwrnod i ymateb i'r ddogfen ymgynghori, gydag o leiaf 20 o'r diwrnodau hyn yn ddiwrnodau ysgol. Gan gymryd hyn i ystyriaeth, bydd y cyfnod ymgynghori'n dechrau ddydd Llun 14 Ionawr 2019 a bydd yn cau ddydd Llun 25 Chwefror 2019.

Gellir gwneud unrhyw sylwadau ynghylch y cynnig:

 • Trwy ysgrifennu at Mr Dermot McChrystal, Prif Swyddog Addysg, Cyfarwyddwr Arweiniol Plant a Phobl Ifanc (AT SYLW Mark Horton) d/o Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 6YB.
 • Trwy e-bost: 21stcenturylearning@torfaen.gov.uk
 • Trwy fynychu un o ddigwyddiadau ymgynghori “galw heibio” (manylion isod) a llenwi’r ffurflen ymateb (sydd ynghlwm wrth y ddogfen Ymgynghori) a’i dychwelyd at y cyfeiriad uchod.

Gwneir trefniadau ar wahân i blant a phobl ifanc gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, a fydd yn cynnwys barn cynghorau ysgol. Bydd y disgyblion yn cael eu fersiwn eu hunain o'r ddogfen ymgynghori a byddant yn cael cyfle i drafod y cynigion a chyflwyno eu barn a'u sylwadau.

Trefnwyd digwyddiadau ‘galw heibio’r ymgynghoriad fel a ganlyn:

Dyddiadau Digwyddiadau Galw Heibio’r Ymgynghoriad

Dydd/Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cynulleidfa Darged

Dydd Llun 11eg o Chwefror 2019

4.00pm – 6.00pm

Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Henllys Way, Sant Derfel, Cwmbrân. NP44 3NB

Staff  (addysgu, nad ydynt yn addysgu a Chynorthwywyr); Llywodraethwyr; Disgyblion a myfyrwyr; Rhieni/gofalwyr; Trigolion lleol; Ymgyngoreion statudol a phartïon eraill sydd â diddordeb.

Dydd Mawrth 12fed o Chwefror 2019

4.00pm – 6.00pm

Ysgol Bryn Onnen, Varteg Road, Varteg, Pont-y-pŵl. NP4 8TY

Dydd Mercher 20fed o Chwefror 2019

4.00pm – 6.00pm

Ysgol Panteg, Station Road, Tref Gruffydd, Pont-y-pŵl. NP4 5JH

Dydd Iau 21ain o Chwefror 2019

4.00pm – 6.00pm

Ysgol Gyfun Gwynllyw, Folly Road, Trefddyn, Pont-y-pŵl. NP4 8JD

Bydd swyddogion yn mynychu'r sesiynau "galw heibio" hyn i ateb cwestiynau a sicrhau bod pob barn /sylwadau yn cael eu cofnodi i ganiatáu i Aelodau Etholedig wneud penderfyniad gwybodus ar yr adeg briodol.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, a fyddech cystal â chysylltu â Mark Horton. Ffôn: 01495 766910 neu e-bost: mark.horton@torfaen.gov.uk

Diweddariad Mawrth 2018: Newidiadau i ysgolion 2018 – Ysgol feithrin Brynteg Abersychan ac ysgolion cynradd Cwmffrwdoer, Garnteg a Victoria

Ers ein diweddariad diwethaf, mae'r cyngor wedi parhau i gydweithio'n agos â'r grŵp o ysgolion yr effeithir arnynt wrth gau Ysgol Feithrin Brynteg ac Ysgol Gynradd Victoria yn haf 2018.

Mae'r ffocws ar gyfer y tymor hwn wedi bod yn fawr iawn ar gefnogaeth i'r plant wrth i ni fynd i'r afael â'r newidiadau yn ein hysgolion:

 • Mae staff arbenigol wedi bod yn cwrdd yn rheolaidd i drafod anghenion yr holl ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol a fydd yn symud ysgolion, ac yn trefnu pontio esmwyth gyda'r holl brosesau a gwaith papur angenrheidiol a nodwyd i'w trosglwyddo i'r ysgol sy'n derbyn.
 • Mae cymorth bellach yn ei le ar gyfer tymor yr haf i gynnig proses drosglwyddo gwell i ddisgyblion er mwyn sicrhau bod unrhyw bryderon a phryderon yn derbyn sylw.

Bydd Gwasanaeth Cwnsela Ysgolion Torfaen yn darparu gweithdai pwrpasol i unrhyw ddisgyblion sydd yn arbennig o bryderus yn Ysgol Gynradd Victoria. Byddant hefyd yn darparu sesiynau grŵp yng Nghwmffrwdoer a Garnteg, mae'r ysgolion hyn yn derbyn mwyafrif y disgyblion y bydd yn teimlo effaith cau'r ysgolion, i fynd i'r afael ag unrhyw bryderon a fynegir gan ddisgyblion yn yr ysgolion hyn oherwydd y newidiadau.

Bydd sesiynau cwnsela unigol ar waith o fewn yr ysgolion yn ôl yr arfer arferol.

Bydd ysgolion hefyd yn canfod disgyblion i fod yn fentoriaid / cyfeillion ym mhob grŵp blwyddyn a bydd y Gwasanaeth Cwnsela yn gweithio gyda'r disgyblion hyn i ddatblygu eu sgiliau mentora / cyfeillio.

 • Mae’r Gwasanaeth Chwarae yn trefnu peth gweithdai difyr i ddisgyblion yn Victoria, Garnteg a Chwmffrwdoer ar ôl gwyliau hanner tymor i alluogi’r disgyblion i ddod i adnabod ei gilydd. Bydd gwaith mewn grwpiau bach hefyd yn cael ei ddarparu yn yr ysgolion hynny sy’n derbyn un neu ddau ddisgybl yn unig.
 • Mae ysgolion Garnteg a Chwmffrwdoer yn trefnu nosweithiau a phrynhawniau agored ar gyfer rhieni disgyblion Brynteg a Victoria er mwyn iddynt ymgyfarwyddo â’r ysgolion newydd.

Ochr yn ochr â hyn oll, mae gwaith wedi parhau mewn llawer o feysydd eraill, gan gynnwys cyflwyno a datblygu'r cwricwlwm ar draws y dalgylch, staffio ym mhob un o'r pedwar ysgol a'r wybodaeth fydd yn cael ei rhyddhau'n fuan am lwybrau diogel i'r ysgol a chludiant ysgol ar gyfer Medi 2018.

Gobeithiwn y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol a byddwn yn cyhoeddi'r newyddion diweddaraf eto yn ystod tymor yr haf, ond os oes gennych gwestiynau yn y cyfamser, gallwch eu holi ar unrhyw adeg a bydd yr ysgol a staff y cyngor yn gwneud eu gorau i'w hateb.

Diweddariad 20 Rhagfyr 2017: Adolygiad o'r Ddarpariaeth Addysg Ôl-16 yn Nhorfaen - Penderfyniad ar y Cynigion gan Weinidogion Cymru.

Ym mis Medi 2017 cyhoeddodd Cyngor Torfaen ddyddiad agor newydd ar gyfer y ganolfan 6ed dosbarth arfaethedig yng Nghwmbrân.

Y disgwyl oedd y byddai'r ganolfan, a fydd yn cael ei redeg gan Goleg Gwent, yn agor ym mis Medi 2019, ond nawr mi fydd yn agor ym mis Medi 2020 er mwyn caniatáu arolygon ac archwiliad safle cyfan parhaus sy'n cymryd mwy o amser na'r hyn a gynlluniwyd yn wreiddiol.

Mae'r cyngor bellach wedi derbyn y penderfyniad gan Weinidogion Cymru mewn perthynas â'r cynigion canlynol: -

1.sefydlu Canolfan 6ed dosbarth yn Nhorfaen o 1 Medi 2020 ymlaen.2.gwneud newidiadau rheoledig i Ysgol Croesyceiliog, Ysgol Uwchradd Cwmbrân ac Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant trwy ddileu'r ddarpariaeth 6ed dosbarth o 1 Medi 2020.

Mewn llythyr dyddiedig 20 Rhagfyr 2017, cadarnhaodd Mr Steve Vincent, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Isadran Effeithiolrwydd Ysgolion, fod Eluned Morgan AC, y Gweinidog dros yr Iaith Gymraeg a Sgiliau Gydol Oes, un o Weinidogion Cymru, wedi cymeradwyo'r cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth chweched dosbarth yn Ysgol Croesyceiliog, Ysgol Uwchradd Cwmbrân ac Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant gydag addasiad o ran y dyddiad gweithredu i 1 Medi 2020, flwyddyn yn ddiweddarach na'r dyddiad a gynigiwyd yn wreiddiol.

Mae copi o’r llythyr ynglŷn â’r penderfyniad yma.

Mae copi caled o'r llythyr ynglŷn â'r penderfyniad hefyd ar gael ar gais a gellir ei gael trwy ffonio neu e-bostio'r manylion cyswllt isod.

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910, e-bost: mark.horton@torfaen.gov.uk

Diweddariad Tachwedd 2017: Newidiadau i ysgolion yn 2018 - Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan ac ysgolion cynradd Cwmffrwdoer, Garnteg a Victoria

Fe wnaethom addo yn yr haf y byddem yn eich hysbysu ynghylch y newyddion diweddaraf am y cynnydd sy'n cael ei wneud i gefnogi'r newidiadau yn 2018.

Cyfarfu'r cyngor a'r ysgolion eto cyn gwyliau hanner tymor i drafod a chynllunio'r blaenoriaethau cyfredol a gobeithiwn y bydd y diweddariadau canlynol yn ddefnyddiol i chi:

 • Hoffai'r Tîm Derbyn a Throsglwyddo ddiolch i bawb yn Ysgol Gynradd Victoria am ddychwelyd eu ffurflenni dewis trosglwyddo ysgol erbyn y dyddiad cau. Mae'r rhain bellach yn cael eu prosesu a bydd llythyrau yn cael eu hanfon at y rhieni gan roi gwybod iddynt am y canlyniad erbyn 30 Tachwedd 2017. Nid yw'r rhai hynny sydd wedi mynegi eu dewis dros Garnteg yn sicr o le ond byddant dal i fod yn derbyn llythyr.
 • Daeth y broses ymgeisio ar gyfer lleoedd meithrin ym Medi 2018 i ben ym mis Hydref 2017 a bydd rhieni yn derbyn llythyrau yn eu hysbysu am y canlyniad erbyn 24 Tachwedd 2017.
 • Bydd y broses ymgeisio ar gyfer Medi 2018 yn agor ar 12 Rhagfyr 2017 ac yn cau ar 26 Ionawr 2018.
 • Bydd y plant sy'n trosglwyddo o Ysgol Gynradd Victoria i ysgol gynradd arall ar ddiwedd blwyddyn ysgol 2017-2018 yn gymwys i gael cymorth gyda rhai eitemau o wisg ysgol newydd. Bydd y cyngor a'r ysgolion yn dechrau edrych ar y trefniadau ar gyfer hynny yn y Flwyddyn Newydd.
 • Mae'r ysgolion a'r cyngor bellach yn paratoi'r cynllun gweithgaredd i baratoi plant ar gyfer y symudiadau i'w hysgolion newydd. Bydd y gweithgaredd yn helpu i sicrhau bod y plant yn gwybod i ba ysgol y byddant yn symud iddi, cyn iddynt symud, a helpu i ganfod a chefnogi unrhyw bryderon a allai fod ganddynt ynghylch y newidiadau.
 • Mae'r ysgolion yn parhau i weithio gyda'i gilydd yn eu clwstwr i gyflwyno a datblygu'r cwricwlwm ar draws y dalgylch.
 • Mae staff yr ysgolion a'r cyngor sy'n gweithio gyda phlant ag anghenion ychwanegol wedi cyfarfod i sicrhau bod y symudiadau i'r plant hynny yn cael eu cynllunio a'u cefnogi'n briodol ar sail unigol.
 • Mae Tîm Adnoddau Dynol y cyngor yn parhau i gefnogi'r ysgolion a'r staff o ran y newidiadau, cyn y broses ffurfiol o ailstrwythuro a fydd yn dechrau yn y flwyddyn newydd.
 • Mae Tîm Rheoli Asedau'r cyngor bellach yn edrych ar ddefnyddio safleoedd Brynteg a Victoria yn y dyfodol, a'r cam cyntaf yw sefydlu a oes unrhyw ddiddordeb mewn defnydd arall o fewn y cyngor. Disgwylir mwy o newyddion ar hyn ar ddiwedd Tachwedd / dechrau mis Rhagfyr.

Bydd y diweddariad nesaf ym mis Ionawr 2018 ond cofiwch y gallwch ofyn cwestiynau ar unrhyw adeg a bydd yr ysgol a staff y cyngor yn gwneud eu gorau i'w hateb.

Diweddariad 10 Gorffennaf 2017: Newidiadau i Ysgolion 2018 – Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan ac Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer, Garnteg a Victoria

Mae rhai newidiadau pwysig yn digwydd y flwyddyn nesaf. Bydd ysgol feithrin Brynteg Abersychan ac ysgol gynradd Victoria yn cau ym mis Gorffennaf 2018 ac o fis Medi 2018 bydd mwy o ddarpariaeth yn ysgolion cynradd Garnteg a Chwmffrwdoer.

Mae yna dipyn i’w ystyried a llawer i’w wneud i ddarparu cefnogaeth i’r plant, rhieni a staff dros y flwyddyn nesaf.

Mae'r cyngor a'r pedair ysgol yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod y newidiadau yn digwydd mor esmwyth â phosibl:

 • Ym mis Medi / Hydref 2017 bydd y cyngor yn cysylltu â rhieni am ddewisiadau ysgol eu plant yn y dyfodol - i ble bydd y plant sydd eisoes yn mynychu ysgol gynradd Victoria am drosglwyddo ac i ble y bydd plant a fyddai wedi bod yn mynd i ysgol feithrin Brynteg Abersychan Brynteg yn mynd o fis Medi 2018.
 • Er mwyn helpu rhieni a phlant sy'n wynebu'r penderfyniadau hynny a'r newidiadau, byddwn yn trefnu nifer o weithgareddau trwy gydol y flwyddyn, fel prosiectau ar y cyd, diwrnodau agored a diwrnodau pontio. Bydd eich ysgol yn gwneud yn siŵr bod gennych y manylion am y gweithgareddau yn nes at yr amser.
 • Ar ddechrau 2018 bydd angen i'r cyngor hefyd roi cynlluniau ar waith i ddarparu cludiant i unrhyw blentyn sydd heb lwybr cerdded diogel i'r ysgol, ac fe fydd ymgynghoriad i edrych ar y mater hwn.
 • Mae'r ysgolion eisoes yn gweithio gyda'i gilydd ar addysgu a dysgu, a bydd hynny'n parhau i sicrhau bod plant sy'n newid ysgolion yn parhau i wneud yn dda. Bydd staff yn yr ysgolion a'r cyngor hefyd yn edrych yn fanwl ar anghenion plant sydd ag anghenion addysgol ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn.
 • Rydym yn gwybod bod pobl yn ymateb yn wahanol i newid, a bydd cefnogaeth yn cael ei ddarparu i blant ac oedolion sy'n bryderus am y newidiadau.
 • Bydd staff yn meddwl am eu dyfodol a byddant yn cael y gefnogaeth gyda'r penderfyniadau hynny drwy gydol y flwyddyn.

Bydd llawer mwy o wybodaeth ar gael yn y misoedd nesaf, a bydd y cyngor a'r ysgolion yn cyfarfod yn rheolaidd i wneud yn siŵr bod popeth sydd angen ei wneud yn cael ei wneud. Bydd y wybodaeth yn ymddangos mewn cylchlythyrau o'r ysgolion ac ar eu gwefannau ac ar wefan y cyngor.

Diweddariad 6 Mehefin 2017: Ysgol Croesyceiliog – Cynlluniau ar gyfer ysgol newydd

Croesyceiliog School - Plans for new school

Yn unol â Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, ac yn dilyn cyfnod o ymgynghori statudol, mae'r Cyngor yn paratoi i fuddsoddi mewn ysgol uwchradd newydd ar safle presennol Ysgol Croesyceiliog. Cyn i ni gyflwyno cais cynllunio rydym yn gwahodd sylwadau gan y rhai sydd â diddordeb yn yr ysgol a safle'r ysgol. Yr atodiadau sy'n dilyn yw'r hysbysiad ffurfiol sy'n gwahodd sylwadau, a dogfennau allweddol y bydd angen eu cwblhau a'u cyflwyno yn y pen draw, fel rhan o gais cynllunio llawn.

Bydd y cais hwn yn darparu manylion ysgol ar gyfer disgyblion 11-18 oed ar y safle, ond dylid nodi bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn disgwyl penderfyniad ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru ar ei gynnig i roi terfyn ar y ddarpariaeth 6ed dosbarth o fewn y Fwrdeistref Sirol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd 2018/19, gyda disgyblion yn mynychu Canolfan Chweched Dosbarth newydd i dderbyn eu haddysg ôl-16 o 1 Medi 2019.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynnig, fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad ymgynghoriad cyhoeddus ‘galw heibio’ i’w gynnal yn yr ysgol ar ddydd Iau 15fed Mehefin rhwng 4pm a 7pm.

Fideo

Adroddiadau

Lluniadau

Cynlluniau safle ac adrannau

Manylion Tirlunio

Ysgol - cynlluniau, gweddluniau ac adrannau

Adeilad Chwaraeon, Hwb a Chweched Dosbarth - cynlluniau, gweddluniau ac adrannau

Gallwch gyflwyno’ch sylwadau drwy’r post ac e-bost tan ddydd Mawrth 4 Gorffennaf. Gallwch anfon e-byst at Coral Ducroq, yn consultation@stridetreglown.com. Gallwch anfon llythyrau at: Coral Ducroq, Cynllunydd Tref, Stride Treglown Ltd, Treglown Court, Dowlais Road, Caerdydd, CF24 5LQ

Diweddariad 23 Mawrth 2017: Ysgol Croesyceiliog ac Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Ôl-16 yn Nhorfaen - Yr Adroddiadau Terfynol ar y Gwrthwynebiadau a’r Penderfyniadau

Yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar ddydd Mawrth 14 Mawrth 2017, pennwyd y cynigion fel y maen nhw’n effeithio ar yr ysgolion/darpariaeth a grybwyllir uchod gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn dilyn casgliadau’r cyfnod gwrthwynebu statudol, sef:

 1. gostwng nifer y lleoedd 11 – 16 yn Ysgol Croesyceiliog i 1200 o leoedd, a hynny o 1 Medi 2018
 2. sefydlu Canolfan chweched dosbarth i Dorfaen, a hynny o 1 Medi 2019
 3. gwneud newidiadau rheoledig i Ysgol Croesyceiliog, Ysgol Uwchradd Cwmbrân ac Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant drwy ddod â’r ddarpariaeth chweched dosbarth i ben, o 1 Medi 2019

Ystyriodd y cabinet y cynigion, y gwrthwynebiadau statudol a gyflwynwyd ac ymateb yr Awdurdod Lleol yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013. Nodwyd bod 4 gwrthwynebiad statudol mewn perthynas â'r cynnig ar gyfer Croesyceiliog ac 81 mewn perthynas â'r cynnig Ôl-16. Mae manylion y rhain yn yr adroddiadau perthnasol ar y gwrthwynebiadau.

Penderfynodd y cabinet gymeradwyo pob cynnig a bydd y newidiadau yn cael eu gweithredu fel y nodir uchod.

Noder, yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor, bod y penderfyniadau a grybwyllwyd uchod yn destun proses herio. Gan na ddaeth unrhyw heriau i law erbyn y dyddiad cau (hy Canol dydd ar ddydd Mercher 22 Mawrth, 2017) gellir rhoi'r penderfyniadau ar waith ar ddydd Iau 23 Mawrth 2017 neu ar ôl hynny.

Mae cyswllt i gyfarfod y Cabinet, adroddiadau, penderfyniadau a rhesymau dros y penderfyniadau ar gael yma: http://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=134&MId=1801&Ver=4

Mae Adroddiad ar Wrthwynebiadau Croesyceiliog yma ac mae’r Adroddiad ar Wrthwynebiadau Ôl-16 yma.

Mae copïau caled o’r adroddiadau terfynol ar y gwrthwynebiadau hefyd ar gael ar gais drwy ffonio Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostio: mark.horton@torfaen.gov.uk

Yn achos y cynigion Ôl-16 (pwyntiau ii) a iii) uchod) mae’n bwysig nodi bod y cyngor erbyn hyn wedi cytuno i fwrw ymlaen. Bydd y mater yn cael ei gyfeirio at Weinidogion Cymru a fydd yn y pen draw yn penderfynu ar y cynigion hyn yng ngoleuni’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd a chynnwys yr adroddiad ar y gwrthwynebiadau.

Yn unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion rhaid gwneud penderfyniadau a’u cyhoeddi’n ysgrifenedig a rhaid iddynt nodi’n glir y rhesymau dros y penderfyniad. Noder felly, y bydd y cyngor yn hysbysu’r holl rhanddeiliaid ynghylch y penderfyniad hwnnw cyn gynted ag y bydd Gweinidogion Cymru wedi dod i benderfyniad ynghylch y cynigion.

Diweddariad 7 Mawrth 2017: Ysgol Croesyceiliog ac Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Ôl-16 yn Nhorfaen – Canlyniad y cyfnod hysbysu statudol

Mewn cyfarfod a fydd yn cael ei gynnal ar 14 Mawrth 2017, bydd y Cabinet yn ystyried adroddiadau mewn perthynas â’r cynigion a grybwyllir uchod, a dod i benderfyniad arnynt yn dilyn casgliad y cyfnodau ymgynghori statudol.

Os cytunir arnynt, bydd y cynigion yn golygu

 1. Gostwng nifer y lleoedd 11 – 16 yn Ysgol Croesyceiliog i 1200 o leoedd, a hynny o 1 Medi 2018
 2. Sefydlu Canolfan chweched dosbarth i Dorfaen, a hynny o 1 Medi 2019
 3. Gwneud newidiadau rheoledig i Ysgol Croesyceiliog, Ysgol Uwchradd Cwmbrân ac Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant drwy ddod â’r ddarpariaeth chweched dosbarth i ben, o 1 Medi 2019

Fel rhan o'r broses hon ac er mwyn penderfynu ar y cynigion, bydd y Cabinet hefyd yn ystyried Adroddiadau drafft ar y Gwrthwynebiadau, un ar gyfer y cynigion Ôl-16 ac un ar gyfer Ysgol Croesyceiliog. Dyma grynodeb o'r gwrthwynebiadau statudol a dderbyniwyd ac ymateb y Cyngor i'r gwrthwynebiadau statudol hynny. Mae'r adroddiadau drafft ar y gwrthwynebiadau ynghlwm fel atodiadau i'r adroddiadau. Mae dolen i'r cyfarfod cabinet (agenda/ papurau / adroddiadau drafft ar y gwrthwynebiadau) yma: http://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=134&MId=1801&Ver=4

Yn achos y cynigion Ôl-16 (pwyntiau ii) a iii) uchod) mae’n bwysig nodi os mai penderfyniad y cyngor fydd bwrw ymlaen, bydd y mater yn cael ei gyfeirio at Weinidogion Cymru a fydd yn y pen draw yn penderfynu ar y cynnig yng ngoleuni’r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd a chynnwys yr adroddiad ar y gwrthwynebiadau.

Mae copïau caled o’r Adroddiad drafft ar y Gwrthwynebiadau ar gael ar gais.

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Update - 26th January 2017 - Croesyceiliog School and the Review of Post 16 Education Provision in Torfaen - Publication of Statutory notices

At their meeting held on Tuesday 17th January 2017, Council Cabinet decided to proceed with reorganisation proposals as follows:-

 • a) to publish statutory notices to reduce the 11 – 16 capacity of Croesyceiliog School and at the same time set an Admission Number (AN) of 240 with effect from 1st September 2018;
 • b) to publish statutory notices to make a regulated alteration to Croesyceiliog School, Cwmbran High School and St Alban’s RC High School by ending 6th form provision with effect from 1st September 2019;
 • c) to publish statutory notices to establish a 6th Form Centre for Torfaen with effect from 1st September 2019;
 • d) to receive a further report in March 2017 following the end of the statutory notice period with a view to making a recommendation on how to proceed.

In accordance with section 5.10 of the Council’s Constitution, the above mentioned decisions were  subject to a challenge process. Challenges had to be notified to the Chief Executive and the Chief Legal Officer and Monitoring Officer by Noon on Wednesday 25th January 2017. Please note that in this instance, the decisions were not subject to a challenge.

The Council must now publish these proposals by way of a statutory notice. Copies of the two statutory notices are here: Post 16 Education Notice, Croesyceiliog School Notice.

Anyone wishing to make an objection to these proposals can do so. To be considered as a statutory objection, objections must be made in writing or by email, and sent to the Council within 28 days of the date on which the proposals were published. This is referred to as the objection period.

Notices will be published on Thursday 26th January 2017 and address/email details for objections are provided.

The notices will be published:

 • on the council website
 • on or near the main entrance of the schools which are the subject of the proposals
 • by providing schools which are the subject of these proposals with copies of the notice to distribute to pupils, parents/carers, and staff (schools may distribute the notice by email)
 • by notifying prescribed consultees as listed in the School Organisation Code

For further information contact Mark Horton on 01495 766910 or email: mark.horton@torfaen.gov.uk

Update: 10th January 2017 - Croesyceiliog School

The consultation period in respect of the proposal to reduce the 11 - 16 capacity of Croesyceiliog School closed on Monday 28th November 2016. In accordance with the Welsh Government School Organisation Code, the Authority must within 13 weeks of the end of this period (in this instance 27th February 2017) allowed for responses (and in any event prior to publication of proposals) publish a consultation report which:

 • Summarises each of the issues raised by consultees
 • Responds to these by means of clarification, amendment to the proposal(s) or rejection of the concerns, with supporting reasons; and
 • Sets out Estyn’s view (as provided in its consultation response) of the overall merits of the proposal(s)

The consultation report in relation to this proposal is here.

An executive summary of this document is available in the medium of Welsh and is available here.

This consultation report will also appear as an appendix to a report on the outcome of the consultation process and to consider the next steps, that will be considered by Cabinet at its meeting to be held on Tuesday 17th January 2017. A link to the agenda/report is here:

http://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=134&MId=1799&Ver=4

If you require a paper copy of the consultation report or any further information please contact Mark Horton by telephoning 01495 766910, or emailing: mark.horton@torfaen.gov.uk.

Update: 10th January 2017 - Review of Post 16 Education in Torfaen

The consultation period in respect of the proposals to i) Establish a 6th Form Centre for Torfaen and ii) make a regulated alteration to Croesyceiliog School, Cwmbran High School and St Alban’s RC High School by ending 6th form provision closed on Friday 23rd December 2016. In accordance with the Welsh Government School Organisation Code, the Authority must within 13 weeks of the end of this period (in this instance 24th March 2017) allowed for responses (and in any event prior to publication of proposals) publish a consultation report which:

 • Summarises each of the issues raised by consultees
 • Responds to these by means of clarification, amendment to the proposal(s) or rejection of the concerns, with supporting reasons; and
 • Sets out Estyn’s view (as provided in its consultation response) of the overall merits of the proposal(s)

Copies of the replies from elected representatives and public bodies can be viewed here.

The consultation report in relation to this proposal is here.

An executive summary of this document is available in the medium of Welsh and is available here.

This consultation report will also appear as an appendix to a report on the outcome of the consultation process and to consider the next steps, that will be considered by Cabinet at its meeting to be held on Tuesday 17th January 2017. A link to the agenda/report is here:

http://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=134&MId=1799&Ver=4

If you require a paper copy of the consultation report or any further information please contact Mark Horton by telephoning 01495 766910, or emailing: mark.horton@torfaen.gov.uk.

Diweddariad: 2 Rhagfyr 2016: - Ysgol Gynradd Coed Efa – Cynlluniau ar gyfer bloc addysgu newydd a newidiadau eraill ar y safle

Yn dilyn y tân difrodus a ddinistriodd hanner ysgol Gynradd Coed Efa ar Ddydd Calan 2016, a'r gwaith i wneud trefniadau dros dro i sicrhau bod yr ysgol yn gwbl weithredol eto, mae'r cyngor yn awr yn paratoi i fuddsoddi £3,700,000 mewn cyfleusterau newydd ar y safle.

Cyn i ni gyflwyno cais cynllunio rydym yn gwahodd sylwadau gan y rhai sydd â diddordeb yn yr ysgol a safle'r ysgol. Yr atodiadau sy'n dilyn yw'r hysbysiadau ffurfiol i wahodd sylwadau, a dogfennau allweddol y bydd angen eu cwblhau a'u cyflwyno yn y pen draw, a hynny'n rhan o gais cynllunio ar gyfer y gwelliannau yr ydym yn bwriadu eu gwneud:

Cynlluniau ar gyfer y Safle

Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch y datblygiad arfaethedig hwn ysgrifennu i'r Gwasanaeth Addysg, d/o John Tushingham, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 6YB, neu drwy e-bost at john.tushingham@torfaen.gov.uk erbyn 4 Ionawr 2017.

Diweddariad: 11 Tachwedd 2016 – Adolygiad o Addysg Ôl-16 yn Nhorfaen

Yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Medi 2016, penderfynodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gychwyn ar ymgynghoriad ar y cynigion canlynol mewn perthynas â’r ddarpariaeth Ôl- 16 yn Nhorfaen:

 • Sefydlu Canolfan 6ed Dosbarth ar gyfer Torfaen a
 • Gwneud newid rheoledig i Ysgol Croesyceiliog, Ysgol Uwchradd Cwmbrân ac Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant drwy derfynu’r ddarpariaeth chweched dosbarth

Cynigir ymhellach bod y cynigion hyn yn cael eu gweithredu ar 1 Medi 2019

Mae'r rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol bod yn rhaid i ymgynghoreion gael o leiaf 42 diwrnod i ymateb i'r ddogfen ymgynghori, gydag o leiaf 20 ohonynt yn ddiwrnodau ysgol. Gan gymryd hyn i ystyriaeth, bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ar ddydd Gwener 11 Tachwedd, 2016 ac yn cau ar ddydd Gwener 23 Rhagfyr, 2016.

Yma, ceir y Ddogfen Ymgynghori mewn perthynas â’r cynnig.

Mae’r Crynodeb Gweithredol o’r ddogfen hon ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae ar gael yma.

Mae modd cynnig unrhyw sylwadau ynghylch y cynigion:

 • Trwy ysgrifennu at Mr Dermot McChrystal, Pennaeth y Gwasanaethau Addysg (AS Mark Horton) d/o Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 6YB.
 • Trwy e-bost: secondaryreview@torfaen.gov.uk
 • Trwy fynychu un o ddigwyddiadau ‘galw heibio’ yr ymgynghoriad (manylion isod) a llenwi ffurflen ymateb (ynghlwm wrth y ddogfen ymgynghori) a’i dychwelyd i’r cyfeiriad uchod.

Bydd trefniadau ar wahân yn cael eu gwneud ar gyfer plant a phobl ifanc er mwyn iddynt fedru cymryd rhan yn yr ymgynghoriad, fydd hefyd yn cynnwys barn y cynghorau ysgol.

Trefnwyd digwyddiadau ‘galw heibio’ yr ymgynghoriad fel a ganlyn:

Adolygiad o Addysg Ôl-16 yn Nhorfaen
Dydd/DyddiadAmserLleoliadCynulleidfa Darged
Dydd Mercher, 23 Tachwedd 2016 4.30pm – 6.30pm Canolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl.
NP4 8AT
Disgyblion a myfyrwyr; Staff (addysgu, nad ydynt yn addysgu a Chynorthwywyr) o ysgolion a Choleg Gwent; Llywodraethwyr; Rhieni / gofalwyr; Trigolion lleol; Ymgynghoreion statudol a phartïon eraill â diddordeb.
Dydd Llun, 5 Rhagfyr 2016 4.30pm – 6.30pm Stadiwm Cwmbrân
NP44 3YS
Dydd Mercher, 14 Rhagfyr 2016 5.00pm – 7.00pm Campws Cymuned Blaenafon.
NP4 9AW

Bydd swyddogion yn mynychu'r sesiynau "galw heibio" i ateb cwestiynau a sicrhau bod yr holl sylwadau a wnaed yn cael eu cofnodi er mwyn i'r Aelodau Etholedig wneud penderfyniad gwybodus ar yr adeg briodol.

Os oes angen gwybodaeth bellach neu os hoffech gopïau papur o’r dogfennau uchod a fyddech cystal â ffonio 01495 766910 neu e-bostio: mark.horton@torfaen.gov.uk

Diweddariad: 17 Hydref 2016: Ysgol Croesyceiliog

Yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Medi 2016, cytunodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i ddechrau ymgynghori ar gynnig a fyddai'n golygu gwneud "newid rheoleiddiedig" i Ysgol Croesyceiliog. Yn benodol, byddai'r cynnig yn golygu gostwng capasiti oedran 11 i 16 yr ysgol i 1200 o leoedd. Cynigir ymhellach bod y cynnig hwn yn cael ei weithredu ar 1 Medi 2018.

Dylid nodi y bydd ymgynghoriad ar wahân yn cael ei gynnal maes o law mewn perthynas â gwneud newid rheoleiddiedig i Ysgol Croesyceiliog, Ysgol Uwchradd Cwmbrân ac Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Alban drwy roi terfyn ar y ddarpariaeth 6ed Dosbarth a sefydlu Canolfan 6ed Dosbarth yn Nhorfaen. Bydd y cynigion hyn yn cael eu hamlinellu mewn dogfen ymgynghori ar wahân.

Mae'r rheoliadau’n datgan ei bod yn ofynnol i ymgynghoreion dderbyn o leiaf 42 o ddiwrnodau i ymateb i'r ddogfen, gydag o leiaf 20 ohonynt yn ddiwrnodau ysgol. Gan gymryd hyn i ystyriaeth, bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 17 Hydref 2016 ac yn cau ar ddydd Llun 28 Tachwedd, 2016.

Gellir cynnig unrhyw sylwadau ynghylch y cynnig:

 • Drwy ysgrifennu at Mr Dermot McChrystal, Pennaeth y Gwasanaethau Addysg (At Sylw Mark Horton) d/o Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 6YB
 • Trwy e-bost: secondaryreview@torfaen.gov.uk
 • Trwy lenwi ffurflen ymateb (sydd wedi’i hatodi fel atodiad i’r ddogfen ymgynghori) a’i dychwelyd i’r cyfeiriad uchod

Mae’r Ddogfen Ymgynghori mewn perthynas â’r cynnig ar gael yma.

Mae Crynodeb Gweithredol o’r ddogfen hon ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae ar gael yma.

I gael gwybodaeth bellach, neu, os oes angen copïau papur o’r uchod arnoch, a fyddech cystal â ffonio 01495 766910 neu e-bostio: mark.horton@torfaen.gov.uk

Diweddariad: 13 Medi 2016: Ysgol feithrin Brynteg Abersychan, Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer, Garnteg a Victoria

Cytunodd y Cabinet ar 12 Gorffennaf 2016 i gau ysgol feithrin Brynteg Abersychan ac Ysgol Gynradd Victoria ac ymestyn y ddarpariaeth yn ysgolion cynradd Cwmffrwdoer a Garnteg.
Yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Medi 2016, cytunodd y Cabinet i newid y dyddiad gweithredu ar gyfer y cynigion canlynol 1 Medi 2018:

 • cau Ysgol Gynradd Victoria a gwasgaru disgyblion i ysgolion cyfagos (yn bennaf Ysgol Gynradd Garnteg);
 • cau Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan;
 • ymestyn Ysgol Gynradd Garnteg;
 • ymestyn Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer, ac ar yr un adeg cynyddu'r ystod oedran o 4 i 11 oed i 3 i 11 oed er mwyn cynnig dosbarth meithrin; ac
 • addasu/adleoli i dalgylchoedd fel a ganlyn:
  • ysgol Gynradd Victoria 'bresennol' i Ysgol Gynradd Garnteg 'bresennol'
  • Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan 'bresennol' i Ysgol Gynradd Garnteg 'bresennol'

Y rheswm am y dyddiad newydd yw am fod casgliadau'r her gyfreithiol wedi bod yn hirach na'r disgwyl a chafwyd cyfnewidfeydd pellach gyda'r Awdurdod Glo am yr ateb peirianyddol angenrheidiol yn Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer.

Mae'r ddau o'r rheiny yn golygu nad yw'n bosibl i gyflawni'r terfyn amser ar gyfer 2017, felly cytunwyd i ymestyn y dyddiadau cau ar gyfer Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan ac Ysgol Gynradd Victoria, a'r ddarpariaeth estynedig fydd ar gael yn Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer a Garnteg i 1 Medi 2018.

Mae cyswllt i Agenda, Adroddiad a phenderfyniadau'r Cabinet ar gyfer cyfarfod 13 Medi, 2016 ar gael ar y ddolen ganlynol:

http://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=134&MId=1706&Ver=4

I gael manylion pellach, cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Diweddariad: 6 Medi 2016: Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan, Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer, Garnteg a Victoria

Cytunodd y Cabinet ar 12 Gorffennaf 2016 i gau ysgol feithrin Brynteg Abersychan ac Ysgol Gynradd Victoria ac ymestyn y ddarpariaeth yn ysgolion cynradd Cwmffrwdoer a Garnteg.

Mewn cyfarfod fydd yn cael ei gynnal ar 13 Medi 2016, bydd y Cabinet yn ystyried adroddiad pellach o ran yr ysgolion hyn.

Diben yr adroddiad yw ceisio cymeradwyaeth gan y Cabinet i addasu dyddiadau gweithredu’r cynigion o 1 Medi 2017 i 1 Medi 2018, yn benodol:-

 • cau Ysgol Gynradd Victoria a gwasgaru disgyblion i ysgolion cyfagos (yn bennaf Ysgol Gynradd Garnteg);
 • cau Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan;
 • ymestyn Ysgol Gynradd Garnteg;
 • ymestyn Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer, ac ar yr un adeg cynyddu'r ystod oedran o 4 i 11 oed i 3 i 11 oed er mwyn cynnig dosbarth meithrin; ac
 • addasu/adleoli i dalgylchoedd fel a ganlyn:
  • ysgol Gynradd Victoria 'bresennol' i Ysgol Gynradd Garnteg 'bresennol'
  • Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan 'bresennol' i Ysgol Gynradd Garnteg 'bresennol'

Y rheswm am y dyddiad newydd yw am fod casgliadau'r her gyfreithiol wedi bod yn hirach na'r disgwyl a chafwyd cyfnewidfeydd pellach gyda'r Awdurdod Glo am yr ateb peirianyddol angenrheidiol yn Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer.

Mae'r ddau o'r rheiny yn golygu nad yw'n bosibl i gyflawni'r terfyn amser ar gyfer 2017, felly cytunwyd i ymestyn y dyddiadau cau ar gyfer Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan ac Ysgol Gynradd Victoria, a'r ddarpariaeth estynedig fydd ar gael yn Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer a Garnteg i 1 Medi 2018.

Er mwyn cyflawni'r pedwar cynllun gyda'i gilydd, fel y rhagwelwyd yn wreiddiol, mae angen newid y dyddiad gweithredu i 1 Medi 2018.

Mae cyswllt i Adroddiad y Cabinet 13 Medi 2016 yn egluro'r cefndir a'r rhesymau ar gael yma.

I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Diweddariad: 18 Gorffennafy 2016: Ysgol Feitrhin Brynteg Abersychan, Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer, Garnteg a Victoria: Yr Adroddiad Gwrthwynebu a'r Llythyr Penderfynu

Nodwch, yn ystod y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf 2016, fe ddaeth Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i benderfyniad ynghylch y cynigion am eu bod yn effeithio ar yr ysgolion a grybwyllir uchod yn dilyn casgliadau'r cyfnod gwrthwynebu statudol, yn benodol:

 • cau Ysgol Gynradd Victoria a gwasgaru disgyblion i ysgolion cyfagos (yn bennaf Ysgol Gynradd Garnteg) a hynny o 1 Medi 2017
 • cau Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan o 1 Medi 2017
 • ymestyn Ysgol Gynradd Garnteg, gyda'r ddarpariaeth newydd ar gael o 1 Medi 2017
 • ymestyn Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer, ac ar yr un adeg cynyddu'r ystod oedran o 4 i 11 oed i 3 i 11 oed er mwyn cynnig dosbarth meithrin. Y ddarpariaeth meithrin a'r ddarpariaeth estynedig ar gael o 1 Medi 2017
 • addasu/adleoli i dalgylchoedd fel a ganlyn:
  • ysgol Gynradd Victoria 'bresennol' i Ysgol Gynradd Garnteg 'bresennol'
  • Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan 'bresennol' i Ysgol Gynradd Garnteg 'bresennol'

Ystyriodd y cabinet y cynigion, y gwrthwynebiadau statudol a gyflwynwyd ac ymateb yr Awdurdod Lleol yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013. Nodwyd bod 770 o wrthwynebiadau statudol. Manylir ar y rhain yn yr adroddiad gwrthwynebiad.

Penderfynodd y cabinet i gymeradwyo'r holl gynigion a bydd y newidiadau yn cael eu gweithredu ar 1 Medi 2017.

Mae'r llythyr penderfynu a'r adroddiad gwrthwynebu mewn perthynas â'r cynigion uchod ar gael yma.

Mae copi caled o'r adroddiad gwrthwynebu hefyd ar gael ar gais a gellir cael copi drwy ffonio neu gyrru e-bost at Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bost: mark.horton@torfaen.gov.uk

Mae cyswllt i Adroddiad y Cabinet - 12 Gorffennaf 2016 mewn perthynas â'r cynigion hyn ar gael yma.

Nodwch, yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor, roedd y penderfyniadau a grybwyllwyd uchod yn destun proses herio. Am na ddaeth unrhyw heriau i law erbyn y dyddiad cau (hy hanner dydd ar ddydd Llun 18 Gorffennaf, 2016) gellir rhoi'r penderfyniadau ar waith ar ddydd Mawrth 19 Gorffennaf, 2016 neu ar ôl hynny.

Dylid nodi hefyd, er bod y cyngor wedi gwneud penderfyniad i fwrw ymlaen, ni fydd y penderfyniad hwnnw yn cael ei weithredu hyd nes y gwyddys canlyniad yr achos cyfreithiol sy'n parhau.

I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Diweddariad: 18 Gorffennafy 2016: Ysgol Feitrhin Brynteg Abersychan, Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer, Garnteg a Victoria: Yr Adroddiad Gwrthwynebu a'r Llythyr Penderfynu

Nodwch, yn ystod y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf 2016, fe ddaeth Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i benderfyniad ynghylch y cynigion am eu bod yn effeithio ar yr ysgolion a grybwyllir uchod yn dilyn casgliadau'r cyfnod gwrthwynebu statudol, yn benodol:

 • cau Ysgol Gynradd Victoria a gwasgaru disgyblion i ysgolion cyfagos (yn bennaf Ysgol Gynradd Garnteg) a hynny o 1 Medi 2017
 • cau Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan o 1 Medi 2017
 • ymestyn Ysgol Gynradd Garnteg, gyda'r ddarpariaeth newydd ar gael o 1 Medi 2017
 • ymestyn Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer, ac ar yr un adeg cynyddu'r ystod oedran o 4 i 11 oed i 3 i 11 oed er mwyn cynnig dosbarth meithrin. Y ddarpariaeth meithrin a'r ddarpariaeth estynedig ar gael o 1 Medi 2017
 • addasu/adleoli i dalgylchoedd fel a ganlyn:
  • ysgol Gynradd Victoria 'bresennol' i Ysgol Gynradd Garnteg 'bresennol'
  • Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan 'bresennol' i Ysgol Gynradd Garnteg 'bresennol'

Ystyriodd y cabinet y cynigion, y gwrthwynebiadau statudol a gyflwynwyd ac ymateb yr Awdurdod Lleol yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013. Nodwyd bod 770 o wrthwynebiadau statudol. Manylir ar y rhain yn yr adroddiad gwrthwynebiad.

Penderfynodd y cabinet i gymeradwyo'r holl gynigion a bydd y newidiadau yn cael eu gweithredu ar 1 Medi 2017.

Mae'r llythyr penderfynu a'r adroddiad gwrthwynebu mewn perthynas â'r cynigion uchod ar gael yma.

Mae copi caled o'r adroddiad gwrthwynebu hefyd ar gael ar gais a gellir cael copi drwy ffonio neu gyrru e-bost at Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bost: mark.horton@torfaen.gov.uk

Mae cyswllt i Adroddiad y Cabinet - 12 Gorffennaf 2016 mewn perthynas â'r cynigion hyn ar gael yma.

Nodwch, yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor, roedd y penderfyniadau a grybwyllwyd uchod yn destun proses herio. Am na ddaeth unrhyw heriau i law erbyn y dyddiad cau (hy hanner dydd ar ddydd Llun 18 Gorffennaf, 2016) gellir rhoi'r penderfyniadau ar waith ar ddydd Mawrth 19 Gorffennaf, 2016 neu ar ôl hynny.

Dylid nodi hefyd, er bod y cyngor wedi gwneud penderfyniad i fwrw ymlaen, ni fydd y penderfyniad hwnnw yn cael ei weithredu hyd nes y gwyddys canlyniad yr achos cyfreithiol sy'n parhau.

I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Diweddariad Gorffennaf 2016: Ysgol Feitrhin Brynteg Abersychan, Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer, Garnteg a Victoria

Mewn cyfarfod fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth 12 Gorffennaf 2016, bydd y Cabinet yn ystyried adroddiad o ran yr ysgolion uchod a phenderfynu ar y cynigion yn dilyn casgliadau'r cyfnod ymgynghori statudol. Os cytunir arnynt bydd hyn yn golygu:

 • cau Ysgol Gynradd Victoria a gwasgaru disgyblion i ysgolion cyfagos (yn bennaf Ysgol Gynradd Garnteg) a hynny o 1 Medi 2017
 • cau Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan o 1 Medi 2017
 • ymestyn Ysgol Gynradd Garnteg, gyda'r ddarpariaeth newydd ar gael o 1 Medi 2017
 • ymestyn Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer, ac ar yr un adeg cynyddu'r ystod oedran o 4 i 11 oed i 3 i 11 oed er mwyn cynnig dosbarth meithrin. Y ddarpariaeth meithrin a'r ddarpariaeth estynedig ar gael o 1 Medi 2017
 • addasu/adleoli i dalgylchoedd fel a ganlyn:
  • ysgol Gynradd Victoria 'bresennol' i Ysgol Gynradd Garnteg 'bresennol'
  • Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan 'bresennol' i Ysgol Gynradd Garnteg 'bresennol'

Fel rhan o'r broses hon ac er mwyn penderfynu ar y cynnig, bydd y Cabinet hefyd yn ystyried drafft o'r Adroddiad Gwrthwynebu. Mae hwn yn grynodeb o'r gwrthwynebiadau statudol a dderbyniwyd ac ymateb y Cyngor i'r gwrthwynebiadau statudol hynny.

Mae cyswllt i Adroddiad y Cabinet - 12 Gorffennaf 2016 mewn perthynas â'r cynigion hyn ar gael yma..

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Diweddariad Mehefin 2016: Ysgolion Cynradd Cymunedol Heol Blenheim a Llantarnam ac Ysgol Panteg

Yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2016, ystyriodd y Cabinet a chymeradwyo adroddiad mewn perthynas â'r ysgolion uchod.

Pwrpas yr adroddiad oedd ceisio cymeradwyaeth gan y Cabinet i newid y dyddiadau gweithredu ar gyfer y tair ysgol gynradd newydd o 1 Medi 2016 i'r canlynol:

 • Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam - Dydd Llun 31 Hydref 2016
 • Ysgol Gynradd Gymunedol Heol Blenheim - Dydd Llun 31 Hydref 2016
 • Ysgol Panteg - Dydd Llun 27 Chwefror 2017

Mae cyswllt i Adroddiad y Cabinet - 7 Mehefin 2016 yn egluro'r cefndir a'r rhesymau, ar gael yma.

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Diweddariad Mawrth 2016: Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan, Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer, Garnteg a Victoria

Yn eu cyfarfod a gynhaliwyd ar ddydd Mawrth 9 Chwefror 2016, penderfynodd Cabinet y Cyngor fwrw ymlaen â'r cynigion i ad-drefnu fel a ganlyn: -

 • i gyhoeddi rhybuddion statudol i gau Ysgol Gynradd Victoria a gwasgaru disgyblion i ysgolion cyfagos (Ysgol Gynradd Garnteg yn bennaf) a hynny o 1 Medi 2017;
 • cyhoeddi rhybuddion statudol i gau Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan a hynny o 1 Medi 2017;
 • cyhoeddi rhybuddion statudol i ymestyn Ysgol Gynradd Garnteg gyda'r ddarpariaeth estynedig newydd ar gael o 1 Medi 2017;ber 2017;
 • cyhoeddi rhybuddion statudol i ymestyn Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer, ac ar yr un pryd yn cynyddu'r ystod oedran o 4 i 11 oed i 3 i 11 er mwyn cynnwys darpariaeth feithrin. Bydd y ddarpariaeth feithrin a'r ddarpariaeth estynedig ar gael o 1 Medi 2017;
 • addasu/adleoli'r dalgylchoedd fel a ganlyn:
  • ysgol Gynradd Victoria 'bresennol' i Ysgol Gynradd Garnteg 'bresennol'
  •  
  • Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan 'bresennol' i Ysgol Gynradd Garnteg 'bresennol' a
 • derbyn adroddiad pellach ym Mawrth/Ebrill 2016 yn dilyn diwedd cyfnod yr hysbysiad statudol gyda golwg ar argymell sut i fwrw ymlaen.

Yn unol ag adran 5.10 o Gyfansoddiad y Cyngor, roedd y penderfyniadau a grybwyllwyd uchod yn destun proses herio. Rhaid oedd rhoi gwybod i'r Prif Weithredwr a'r Prif Swyddog Cyfreithiol a Swyddog Monitro am yr heriau hyn erbyn 12.00 canol dydd ar ddydd Mercher 17 Chwefror 2016.
Sylwer bod y penderfyniad hwn yn destun her ond cadarnhawyd y penderfyniad hwn ar 1 Mawrth 2016.
Nawr mae'n rhaid i'r Cyngor gyhoeddi'r cynigion hyn drwy gyfrwng hysbysiad statudol. Mae copïau o'r rhybuddion statudol ar gael isod:

Gall unrhyw un sydd am wneud gwrthwynebiad i'r cynigion hyn wneud hynny. I gael eich ystyried fel gwrthwynebiad statudol, mae'n rhaid i wrthwynebiadau gael eu gwneud yn ysgrifenedig neu drwy e-bost, a'u hanfon at y Cyngor o fewn 28 diwrnod o'r dyddiad y cafodd y cynigion eu cyhoeddi. Cyfeirir at hyn fel y cyfnod gwrthwynebu.Bydd hysbysiadau yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Mercher 2 Mawrth 2016 a darperir manylion y cyfeiriad / e-bost ar gyfer gwrthwynebiadau.

 

Bydd yr hysbysiadau yn cael eu cyhoeddi:
 • ar wefan y cyngor
 • wrth brif fynedfeydd, neu'n agos i brif fynedfeydd yr ysgolion sydd dan sylw
 • Trwy ddarparu copïau o'r hysbysiad i'w dosbarthu i ddisgyblion, rhieni / gofalwyr, a staff (gall ysgolion dosbarthu'r rhybudd drwy e-bost) i'r ysgolion sydd dan sylw.

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Diweddariad Chwefror 2016 - Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan ac Ysgol Gynradd Victoria

Daeth y cyfnod ymgynghori mewn perthynas â chynigion i gau Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan ac Ysgol Gynradd Victoria, i ben ar ddydd Llun 4 Ionawr 2016. Yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru, rhaid i'r Awdurdod nawr gyhoeddi adroddiad ymgynghori o fewn 13 wythnos o ddiwedd y cyfnod hwn a ganiateir ar gyfer ymatebion (ac ym mhob achos cyn cyhoeddi'r cynigion) sy'n:

 • Crynhoi pob un o'r materion a godwyd gan yr ymgynghoreion
 • Ymateb i'r rhain drwy gynnig eglurhad, diwygio'r cynnig neu wrthod y pryderon, gyda rheymau i gefnogi hyn; a
 • Nodi barn Estyn (fel y darparwyd yn ei ymateb i'r ymgynghoriad) ynghylch teilyngdod y cynnig yn gyffredinol.

Mae Adroddiad ymgynghori Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan ac Ysgol Gynradd Victoria i'w weld yma. Neu fel arall, gellir darparu copi papur ar gais, drwy ffonio neu e-bostio Mark Horton (mark.horton@torfaen.gov.uk). Ffôn: 01495 766910.

Er budd bod yn agored gwnaed cais i sicrhau bod pob gohebiaeth a dderbynnir mewn perthynas â'r cynigion hyn gael eu gwneud yn gyhoeddus. Felly, gellir gweld yr ymatebion i ymgynghoriad Ysgol Feithrin Brynteg ac Ysgol Gynradd Victoria yma.

Sylwer hefyd y bydd yr adroddiad ymgynghori hwn yn ymddangos fel atodiad i'r adroddiad ar ganlyniad y broses ymgynghori ac i ystyried y camau nesaf fydd yn cael eu hystyried gan Gabinet y Cyngor mewn cyfarfod sydd i'w gynnal ar ddydd Mawrth 9 Chwefror 2016. Felly, gellir gweld yr ymatebion i'r ymgynghoriad ar Ysgol feithrin Brynteg ac Ysgol Gynradd Victoria yma.

Er budd bod yn agored gwnaed cais i sicrhau bod pob gohebiaeth a dderbynnir mewn perthynas â'r cynigion hyn gael eu gwneud yn gyhoeddus. Felly, gellir gweld yr ymatebion i ymgynghoriad Ysgol Feithrin Brynteg ac Ysgol Gynradd Victoria yma.

Noder hefyd y bydd yr adroddiad ymgynghori hwn yn ymddangos fel atodiad i'r adroddiad ar ganlyniad y broses ymgynghori ac i ystyried y camau nesaf fydd yn cael eu hystyried gan Gabinet y Cyngor mewn cyfarfod sydd i'w gynnal ar ddydd Mawrth 9 Chwefror 2016.

Diweddariad Rhagfyr 2015: Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan ac Ysgol Gynradd Victoria

Yn y cyfarfod ymgynghori cyhoeddus a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr i drafod y cynnig i gau Ysgol Gynradd Victoria, mynegodd pobl diddordeb hefyd mewn gweld yr asesiadau traffig a gynhaliwyd mewn perthynas â'r newidiadau arfaethedig i ysgolion cynradd Garnteg a Cwmffrwdoer. Gellir gweld Datganiad Trafnidiaeth Ysgol Gynradd Garnteg ac Asesiad Trafnidiaeth Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer yma.

Os ydych chi angen unrhyw  wybodaeth bellach cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Diweddariad: Tachwedd 2015 - Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan ac Ysgol Gynradd Victoria

Cyhoeddodd y cyngor ddogfen ymgynghori ar 12 Tachwedd, 2015 (Teitl: - Ysgol Gynradd Victoria ac Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan: Dogfen Ymgynghori) ynghylch cynigion i gau ysgolion Victoria a Brynteg Abersychan.I ategu at y papur ymgynghori, rydym wedi cynnwys papur cwestiwn ac ateb sy'n mynd i'r afael yn benodol â'r cwestiynau y cawsom hyd yn hyn.

 

Mae'r ymgynghoriad yn parhau'n agored i roi cyfle i chi gynnig sylwadau, a hynny tan ddydd Llun 4 Ionawr 2016 ac ar ddiwedd y cyfnod hwnnw byddwn yn llunio adroddiad ar yr ymgynghoriad fydd yn cynnwys cwestiynau ac atebion hyn ac yn mynd i'r afael ag unrhyw rhai fydd yn dod i law yn y cyfamser.

Gobeithio y bydd y daflen cwestiynau ac atebion yn ddefnyddiol i chi. Mae'r papur “Cwestiynau ac Atebion ar Ysgol Gynradd Victoria ac Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan ar gael yma.

Os hoffech unrhyw wybodateh bellach ynghylch y cynnig hwn cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch mark.horton@torfaen.gov.uk

Ysgol Feithrin Brynteg, Abersychan ac Ysgol Gynradd Victoria - Tachwedd 2015

Yn dilyn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Hydref 2015, cytunodd y Cabinet i ddechrau ymgynghoriad statudol mewn perthynas â’r cynnig i gau Ysgol Feithrin Brynteg, Abersychan ac Ysgol Gynradd Victoria. Y bwriad yw y bydd yr ysgolion yn cau ar ddiwedd y sesiwn academaidd 2016/17 gyda phlant yn mynychu lleoliadau eraill 1 Medi 2017.

Bydd ymgynghoriad ar y cynigion hyn bellach yn rhedeg o ddydd Iau 12 Tachwedd, 2015 tan ddydd Llun 4 Ionawr, 2016 gyda digwyddiadau i ymgysylltu â’r cyhoedd yn cael eu cynnal fel a ganlyn:

 • Dydd Iau 3 Rhagfyr 2015 (6.00 – 7.30pm) yn Ysgol Gynradd Victoria
 • Dydd Llun 7 Rhagfyr 2015 (6.00 – 7.30pm) yn Ysgol Feithrin Brynteg, Abersychan

Bydd swyddogion yn mynychu'r sesiynau hyn i ateb cwestiynau a sicrhau bod yr holl sylwadau a wnaed yn cael eu cofnodi er mwyn i'r Aelodau Etholedig wneud penderfyniad gwybodus ar yr adeg briodol.

Mae Mae Dogfen Ymgynghori Ysgol Feithrin Brynteg Abersychan ac Ysgol Gynradd Victoria ar gael yma. Mae Crynodeb gweithredol o Ddogfen Ymgynghori Ysgol Feithrin Brynteg ac Ysgol Gynradd Victoria ar gael yma.

Os hoffech gynnig sylwadau am y cynigion, gallwch wneud hynny: drwy e-bostio:  primaryreview@torfaen.gov.uk neu ysgrifennu at Mr Dermot McChrystal, Pennaeth y Gwasanaethau Addysg, d/o Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB (AS Mark Horton) neu lenwi’r proforma sydd wedi ei atodi i’r ddogfen ymgynghori, neu ddefnyddio offeryn ymgynghori ar lein y cyngor “My Say”.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch ynghylch y cynnig hwn, cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch mark.horton@torfaen.gov.uk

Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer a Garnteg - Medi/Hydref 2015

Daeth y cyfnod ymgynghori mewn perthynas â chynigion i ehangu ysgolion cynradd Cwmffrwdoer a Garnteg ac yn achos Cwmffrwdoer, ehangu'r ystod oedran i 3 - 11, i ben ar ddydd Llun 13 Gorffennaf 2015. Yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru, rhaid i'r Awdurdod yn awr gyhoeddi adroddiad ar yr ymgynghoriad cyn pen 13 wythnos o ddiwedd y cyfnod hwn a ganiateir ar gyfer ymatebion (a chyn cyhoeddi'r cynigion) sy’n

 • Crynhoi pob un o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion
 • Ymateb iddynt drwy eu hegluro, diwygio'r cynnig neu wrthod y pryderon, gyda rhesymau i gefnogi hyn; a    
 • Nodi barn Estyn (fel y'i darperir yn ei ymateb i'r ymgynghoriad) ynghylch rhinweddau cyffredinol y cynnig.

Gellir gweld  Adroddiad ar yr Ymgynghoriad: Adolygiad o’r Ddarpariaeth Ysgolion Cynradd yng Ngogledd y Fwrdeistref yma. Neu, gellir darparu copi papur ar gais drwy ffonio neu e-bostio Mark Horton (mark.horton@torfaen.gov.uk). Ffôn: 01495 766910.

Sylwch hefyd y bydd yr adroddiad ymgynghori yn ymddangos fel atodiad i'r adroddiad ar ganlyniad y broses ymgynghori ac i ystyried y camau nesaf fydd yn cael eu hystyried gan Gabinet y Cyngor mewn cyfarfod ar ddydd Mawrth 6 Hydref, 2015.

Y Diweddaraf ar Gau Ysgol Gynradd Pontnewynydd - Gorffennaf 2015

Cynhaliwyd y cyfarfod pontio terfynol mewn perthynas â chau Ysgol Gynradd Pontnewynydd. Mae'r plant i gyd wedi cael eu lleoli mewn ysgolion lleol eraill ar gyfer mis Medi a chynhaliwyd dau ddiwrnod pontio yn yr ysgolion sy'n derbyn i'w helpu i ddechrau cyfarwyddo â'r gwahanol amgylchoedd.

Disgwylir y bydd y gwaith ar Ysgol Gynradd Gymunedol Pen-y-garn yn cael eu cwblhau yn ystod yr haf.

O ran gwisg ysgol, mae pob disgybl a gafodd ei dadleoli yn ystod yr haf o Ysgol Gynradd Pontnewynydd yn gymwys i dderbyn rhywfaint o wisg ysgol am ddim. Ariennir hyn gan y Gwasanaeth Addysg. Bydd gan unigolion yr hawl i dderbyn 2 grys polo a 2 grys chwys / cardigan. Bydd rhaid i’r rhiant/gofalwr unrhyw eitemau ychwanegol.

Dylai’r rhieni /gofalwyr archebu eu gwisg ysgol fel a ganlyn, yn ôl yr ysgol y bydd y plentyn yn ei mynychu:

Y Diweddaraf ar Gau Ysgol Gynradd Pontnewynydd
Enw'r ysgol Cyflenwr Gwisg Ysgol
Ysgol Treftadaeth Blaenafon  Cottonfield Embroidery and Print
Cwmffrwdoer Ruck um Maul Sports Ltd. neu Pretty Miss
Garnteg Ruck um Maul Sports Ltd. neu Pretty Miss
Stryd Siôr Ruck um Maul Sports Ltd. neu Pretty Miss
Griffithstown Pretty Miss
Henllys (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru) Pretty Miss
Padre Pio Pretty Miss
Ysgol Gynradd Penygarn  Cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol i drefnu’ch archeb. Ei rhif yw 01495 742090.
Victoria Ruck um Maul Sports Ltd. neu Pretty Miss
Brynbuga (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru) Pretty Miss

Mae gan y siopau rhestr o enwau’r disgyblion sydd â hawl i dderbyn gwisg y telir amdano gan y Gwasanaeth Addysg yn sgil y cau.

Cottonfield Embroidery and Print, Blaenafon
Ffôn: 01495 793101 
Cyswllt: Dean Williams

Ruck um Maul Sports Ltd Uned 27, Wainfelin, Pont-y-pŵl, Gwent, NP4 6PB 

Ffôn: 01495 769467 
Cyswllt: Graham Smith

Miss Pretty, Ffordd Caradog, Cwmbrân, Gwent, NP44 1PP
Ffôn: 01633 484408
Cyswllt: Lucy Ford

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses drosglwyddo, peidiwch ag oedi i gysylltu â Kath Worwood ar 01495 766915 neu e-bostiwch kath.worwood@torfaen.gov.uk.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â gwisg neu unrhyw beth arall, cysylltwch â Steve Tong ar 01495 766945 neu e-bostiwch steve.tong@torfaen.gov.uk

Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer a Garnteg - Mehefin 2015

Yn dilyn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 28ain Ebrill 2015, cytunodd y Cabinet i ddechrau ymgynghoriad statudol mewn perthynas ag ehangu Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer a Garnteg ac yn achos Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer ymestyn yr ystod oedran 4-11 i 3 i 11 i ddarparu ar gyfer meithrinfa. Cynigir y bydd y cyfleusterau newydd ar waith yn llawn erbyn mis Medi 2017.

Bydd ymgynghori ar y cynigion hyn bellach yn rhedeg o ddydd Llun 1 Mehefin i Ddydd Llun 13 Gorffennaf, 2015 gyda digwyddiadau ymgysylltu cyhoeddus yn cael eu cynnal fel a ganlyn:

 • Dydd Mercher 10 Mehefin, 2015 (3.30pm - 6:30pm) yn Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer.
 • Dydd Iau 2 Gorffennaf, 2015 (3.30pm - 6:30pm) yn Ysgol Gynradd Garnteg

Bydd y rhain yn ddigwyddiadau "galw heibio" Mae digwyddiadau o’r fath yn golygu y gall pobl sydd â diddordeb alw heibio ar amser sy'n gyfleus iddyn nhw.

Mae dogfen ymgynghori - adolygiad o ddarpariaeth ysgolion cynradd yng ngogledd y fwrdeistref  ar gael yma. Mae Crynodeb Gweithredol yn y Gymraeg ar gael hefyd.

Os hoffech chi roi sylwadau ar y cynigion gallwch:

 • E-bostio: primaryreview@torfaen.gov.uk
 • Ysgrifennu at: Mr Dermot McChrystal, Pennaeth Gwasanaethau Addysg, d / o Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB (AS Mark Horton)
 • Cwblhau'r ffurflen sydd ynghlwm wrth y ddogfen ymgynghori neu ddefnyddio offeryn ymgynghori ar-lein y Cyngor "My Say".

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch ynghylch y cynnig hwn, cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch mark.horton@torfaen.gov.uk

3 Ysgol Gynradd Newydd - Mawrth 2015

Mae'r cyngor wedi penodi Willmott Dixon Construction Limited i gwblhau’r cyfnod cychwynnol, sef datblygu cynlluniau’r 3 ysgol gynradd newydd fydd yn cael eu hadeiladu yn Nhorfaen:

 • Ysgol Gynradd Gymunedol Heol Blenheim - ysgol newydd ar y safle presennol
 • Ysgol Panteg – cymryd lle safleoedd Tref Gruffydd a  Kemys Fawr ar safle newydd ar Heol yr Orsaf
 • Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam  - newydd, ar safle ysgol uwchradd Llantarnam

Bydd y 3 ysgol gynradd yn seiliedig ar yr un dyluniad. Bydd gan Ysgol Gynradd Gymunedol Heol Blenheim ac Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam le i 315 o ddisgyblion a bydd gan Ysgol Panteg le i 420 o ddisgyblion. Mae'r dyluniad yn golygu y gall Heol Blenheim a Llantarnam gael eu hymestyn i 420 o leoedd yn y dyfodol pe bai angen.

Cafodd ceisiadau cynllunio ar gyfer y 3 safle eu cyflwyno ar 27 o Chwefror. Datblygwyd cynlluniau safle a chynlluniau adeiladu i gefnogi'r cais cynllunio. Bydd y gwaith dylunio manwl yn cael ei gwblhau erbyn mis Gorffennaf 2015 er mwyn dechrau’r gwaith adeiladu yn ystod gwyliau'r haf.

Am fod Ysgol Gynradd Gymunedol Heol Blenheim yn cael ei disodli ar safle'r ysgol bresennol, bydd adeilad y babanod yn cael ei wacau yn ystod gwyliau'r Pasg. Bydd y dosbarthiadau a’r feithrinfa breifat yn yr adeilad hwnnw yn symud i mewn i’r ystafelloedd dosbarth gwag yn adeilad yr iau. Mae gwaith yn mynd rhagddo i baratoi'r dosbarthiadau a'r amgylchedd allanol.

Yn ystod gwyliau'r haf, bydd y gwaith hefyd yn cael ei gwblhau yn Heol Blenheim i ddarparu ardal chwarae dros dro oherwydd y bydd y safle adeiladu yn cael ei greu ar yr ardaloedd chwarae presennol. Bydd y prif gontractwr a'r cyngor yn gweithio'n agos gyda'r ysgol i sicrhau y rhoddir y pwyslais mwyaf ar ddiogelwch y disgyblion a’r staff.

Bydd y cyfnod adeiladu yn parhau am 1 flwyddyn a’r bwriad yw y bydd y 3 ysgol yn barod erbyn mis Medi 2016.

Mae cynlluniau o’r safle a chynlluniau’r adeiladau ar gael drwy ddilyn y dolenni a ganlyn:

Mae'r Gwasanaeth Addysg yn mynd i gynnal 3 digwyddiad galw heibio cyhoeddus, un ar gyfer pob ysgol ar y dyddiadau canlynol, lle bydd y cynlluniau yn cael eu harddangos. Bydd cynrychiolwyr o'r Gwasanaeth Addysg, ein Is-adran Adeiladu, y Pensaer a'r Prif Gontractwr hefyd yn bresennol i ateb cwestiynau. Mae dyddiadau'r arddangosfeydd fel a ganlyn:

 • Dydd Mawrth 10 Mawrth - 3.30pm - 6.30pm – Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam, Green Willows, Oakfield, Cwmbrân, NP44 3DU
 • Dydd Iau 12 Mawrth - 3.30pm - 6.30pm - Ysgol Gynradd Gymunedol Heol Blenheim, Heol Blenheim, Sain Derfel, Cwmbrân, NP44 4SZ
 • Dydd Gwener 20 Mawrth - 3.30pm - 6.30pm - Ysgol Panteg ar safle Kemys Fawr, Elm Grove, Sebastopol, Pont-y-pŵl, NP4 5DD

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y prosiect, cysylltwch â Steve Tong ar 01495 766945 neu e-bostiwch steve.tong@torfaen.gov.uk

Y Diweddaraf ar Gau Ysgol Gynradd Pontnewynydd – Chwefror 2015

Cynhaliwyd dau gyfarfod Pontio pellach gyda swyddogion y cyngor, penaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr ysgolion Pontnewynydd a Phen-y-garn.

Bydd rhieni / gofalwyr o Ysgol Gynradd Pontnewynydd yn cael gwybod am ganlyniad y cais i drosglwyddo eu plentyn ar 13 Chwefror. Bydd hyn yn ein galluogi i gwblhau ailfodelu Ysgol Gynradd Gymunedol Pen-y-garn ar ôl hanner tymor gyda'r bwriad o gychwyn y gwaith dros y Pasg. Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn Medi 2015.

Bydd digwyddiadau pontio ar gyfer disgyblion (yn yr ysgol a gweithgareddau y tu allan i'r ysgol) yn cael eu cynllunio yn fwy manwl ar ôl hanner tymor. Byddant yn cynnwys rhai gweithgareddau gwyliau’r Pasg yn Fferm Cold Barn.

Os bydd unrhyw rieni / gofalwyr yn dymuno ymweld ag Ysgol Pen-y-garn, mae'r pennaeth a'r llywodraethwyr yn gweithredu polisi 'drws agored' - dim ond ffonio'r ysgol ar 01495 742090 sydd angen ei wneud i drefnu ymweliad

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses drosglwyddo, peidiwch ag oedi i gysylltu â Kath Worwood ar 01495 766915 neu e-bostiwch kath.worwood@torfaen.gov.uk.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau’n ymwneud â’r broses trosglwyddo yn gyffredinol, cysylltwch â Steve Tong ar 01495 766945 neu e-bostiwch steve.tong@torfaen.gov.uk.

Y Diweddaraf ar Gau Ysgol Gynradd Pontnewynydd - Hydref 2014

Fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Torfaen ac yn dilyn cyfnod o ymgynghori statudol, cymeradwyodd y Cyngor bod yr ysgol yn cau ar 31 Awst, 2015.

Y Broses Trosglwyddo

Mae proses drosglwyddo ar y gweill i sicrhau bod y disgyblion a’r staff yn trosglwyddo’n llwyddiannus yn y cyfnod sy'n arwain at gau Ysgol Gynradd Pontnewynydd. Y disgwyl yw y bydd y mwyafrif o'r disgyblion yn trosglwyddo i Ysgol Gynradd Gymunedol Pen-y-garn. Mae angen rhywfaint o ailfodelu Ysgol Pen-y-garn er mwyn rhoi lle i'r disgyblion ychwanegol o Ysgol Pontnewynydd tra'n cadw Crownbridge a’r cyfleusterau cymunedol ym Mhen-y-garn. Bydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau erbyn Medi 2015

Yna’r bwriad yw buddsoddi’n sylweddol (tua £4m) yn Ysgol Penygarn yn 2017/18 dan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Y Broses Trosglwyddo

Mae llythyrau wedi cael eu hanfon trwy'r ysgol yn egluro'r broses trosglwyddo i ddisgyblion sy'n mynychu Ysgol Gynradd Pontnewynydd ar hyn o bryd. Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd y ffurflen i'r ysgol yw dydd Gwener 23 Ionawr 2015. Fe'ch hysbysir o'r canlyniad erbyn 13 Chwefror, 2015.

I gael copi o'r llythyr a'r ffurflen drosglwyddo cliciwch ar y dolenni canlynol os gwelwch yn dda:

Gwahoddir rhieni / gofalwyr sy'n dymuno ymweld â Phen-y-garn neu unrhyw ysgolion eraill yn yr ardal cyn cyflwyno ffurflenni trosglwyddo i gysylltu â'r ysgolion yn uniongyrchol. Ewch i'r cyfeirlyfr ysgolion i gael manylion cyswllt.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses drosglwyddo, peidiwch ag oedi i gysylltu â Kath Worwood ar 01495 766915 neu e-bostio kath.worwood@torfaen.gov.uk.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau’n ymwneud â’r broses trosglwyddo yn gyffredinol, cysylltwch â Steve Tong ar 01495 766945 neu e-bostio steve.tong@torfaen.gov.uk

Y Diweddaraf ar y Cynigion ar Gyfer Ysgolion Cynradd Newydd - 6 Tachwedd 2014 

Daeth y cyfnod gwrthwynebu statudol mewn perthynas â'r cynigion newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam ac Ysgol Panteg i ben ar 22 Hydref 2014. Yn ystod y cyfnod hwn, ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad i'r naill cynnig na’r llall. Ystyriwyd adroddiad gan yr Aelod Gweithredol dros Addysg ar 6 Tachwedd a oedd yn cadarnhau canlyniad y cyfnod gwrthwynebu statudol ac argymhellodd bod y cynigion yn mynd yn eu blaenau fel yr amlinellir yn yr hysbysiadau statudol a gyhoeddwyd ar 24 Medi 2014. Noder y cytunwyd ar yr argymhellion.

Mae copi o Adroddiad pennaeth Dros Dro ar y Gwasanaeth Addysg i'r Aelod Gweithredol dros Blant a Phobl Ifanc - Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam ac Ysgol Panteg - Cyhoeddi Hysbysiadau Statudol wedi ei atodi yma er gwybodaeth.

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Mark Horton, ffôn: 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Y Diweddaraf ar y Cynigion ar Gyfer Ysgolion Cynradd Newydd – 24 Medi 2014

Yn eu cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Medi 2014, penderfynodd Cabinet y Cyngor symud ymlaen gyda'r cynnig arfaethedig i ddisodli Ysgolion Cynradd Cymunedol Llantarnam, Ysgol Gynradd Heol Blenheim ac Ysgol Panteg. Mae'n rhaid i'r Cyngor yn awr gyhoeddi'r cynigion hyn ar ffurf hysbysiad statudol. Mae copiau o Hysbysiad Statudol Ysgol Gynradd Llantarnam a Hysbysiad Statudol Ysgol Panteg ar gael yma. Nodwch nad oes angen hysbysiad statudol ar gyfer  cynnig Heol Blenheim.

Gall unrhyw un sydd am wrthwynebu’r cynnig hwn wneud hynny. I gael ei ystyried fel gwrthwynebiad statudol, rhaid i wrthwynebiadau fod yn ysgrifenedig neu ar ffurf e-bost, a dylid ei anfon at y Cyngor o fewn 28 diwrnod o'r dyddiad y cafodd y cynnig ei gyhoeddi. Cyfeirir at hyn fel y cyfnod gwrthwynebu.

Bydd hysbysiadau yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Mercher 24 Medi 2014 a darperir manylion y cyfeiriad/e-bost ar gyfer unrhyw wrthwynebiadau.

Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi:

 • ar wefan y cyngor
 • ar, neu’n agos i brif fynedfeydd yr ysgolion y mae’r cynigion yn effeithio arnynt
 • drwy ddarparu copïau o'r hysbysiad i ddisgyblion, rhieni/gofalwyr a staff yr ysgolion hynny y mae'r cynnig yn effeithio arnynt (gall ysgolion dosbarthu'r hysbysiad drwy e-bost)
 • ymgynghoreion a rhagnodedig a rhestrwyd yng Nghod Trefniadaeth yr Ysgol.

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Mark Horton, ar: 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Y Diweddaraf ar y Cynigion ar Gyfer Ysgolion Cynradd Newydd - Medi 2014

Daeth y cyfnod ymgynghori mewn perthynas â'r cynigion canlynol i ben ar ddydd Llun 14 Gorffennaf, 2014 (Dydd Llun 21 Gorffennaf ar gyfer Ysgol Panteg):

 • amnewid ac adleoli Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam (i'w lleoli ar safle Ysgol uwchradd bresennol Llantarnam)
 • amnewid ac adleoli Ysgol Panteg (i'w lleoli ar hen safle gwaith dur Avesta)
 • amnewid Ysgol Gymunedol Heol Blenheim (ar ei safle presennol) **

**nid oedd angen ymgynghoriad ffurfiol mewn perthynas â’r cynnig penodol hwn.

Yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru, rhaid i'r Awdurdod yn awr yn cyhoeddi adroddiad ymgynghori o fewn 13 wythnos o ddiwedd y cyfnod a ganiateir ar gyfer ymatebion (a chyn cyhoeddi'r cynigion) sydd yn:

 • Crynhoi’r holl faterion a godwyd gan yr ymgynghoreion
 • Ymateb iddynt drwy gynnig egluro, diwygio neu wrthod y pryderon gan nodi rhesymau i gefnogi hynny
 • Nodi barn Estyn (fel y darparwyd yn yr ymateb i’r ymgynghoriad) ynghylch of the rhinweddau cyffredinol y cynnig

Mae copïau o adroddiadau’r ymgynghoriadau ar gael i’w lawr lwytho isod:

Fel arall, mae copïau papur ar gael ar gais drwy ffonio Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Nodwch hefyd y bydd adroddiadau’r ymgynghoriadau hyn yn ymddangos fel atodiadau i'r adroddiad ar ganlyniad y broses ymgynghori ac i ystyried y camau nesaf, fydd yn cael eu hystyried gan Gabinet y Cyngor mewn cyfarfod fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth 16 Medi, 2014.

Y Diweddaraf ar Ysgol Gynradd Pontnewynydd - 23 Gorffennaf 2014

Yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf, 2014, fe wnaeth Cabinet Cyngor y penderfyniadau canlynol.

Cytunodd y Cabinet:

 • I nodi canlyniad y cyfnod / proses gwrthwynebu statudol a chytuno i:
  • Cau Ysgol Gynradd Pontnewynydd a gwasgaru disgyblion i ysgolion cyfagos (Ysgol Gynradd Pen-y-garn yn bennaf) a hynny o 1 Medi 2015
  • Addasu/adleoli’r dalgylchoedd fel a ganlyn: Ysgol Gynradd Pontnewynydd i Ysgol Gynradd Pen-y-garn
 • Sicrhau bod cynlluniau trosglwyddo yn cael eu rhoi yn eu lle cyn gynted ag y bo modd yn dilyn y penderfyniad hwn er mwyn amharu cyn lleied â phosibl ar y dysgu ac addysgu.

Rhesymau dros y Penderfyniad: fel y nodwyd yn: Agenda'r Cabinet - 15 Gorffennaf 2014

Ymgynghoriad: fel y nodwyd yn Agenda'r Cabinet - 19 Mai 2014

Yn unol ag adran 5.10 o Gyfansoddiad y Cyngor, roedd y penderfyniadau a grybwyllwyd uchod yn destun proses herio. Roedd rhaid rhoi gwybod i'r Prif Weithredwr, Prif Swyddog y Gyfraith a Monitro am yr herio, a hynny erbyn 12.00 canol dydd ar ddydd Llun 21 Gorffennaf, 2014.

Nodwch fod y penderfyniad hwn wedi bod yn destun her ond cafodd y penderfyniad ei gadarnhau ar ddydd Mawrth 22 Gorffennaf, 2014.

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Mark Horton ar: 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Y Diweddaraf ar Ysgol Gynradd Pontnewynydd - Gorffennaf 2014 

Daeth y cyfnod gwrthwynebu statudol i ben ar ddydd Llun 30 Mehefin 2014. Bydd y Cabinet yn awr yn ystyried adroddiad i benderfynu ar y cynnig hwn yn dilyn casgliad y cyfnod gwrthwynebu statudol. Bydd copi o Adroddiad ar y Gwrthwynebiad hefyd yn cael ei ystyried gan y Cabinet.

Mae copi o Agenda'r Cabinet - 15 Gorffennaf 2014 ar gael yma.

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Mark Horton ar: 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Y Diweddaraf - Mehefin 2014

Ysgol Panteg

Yn dilyn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Mawrth 2014, cytunodd y Cabinet i ddechrau ymgynghoriad statudol mewn perthynas â chau (a datblygiadau cysylltiedig yr ysgol newydd)  Ysgol bresennol Panteg a hynny o Fedi 2016.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn awr yn rhedeg o Ddydd Llun 9 Mehefin i Ddydd Llun 21 Gorffennaf, 2014 gyda digwyddiad i ymgysylltu’r cyhoedd fel a ganlyn:

Dydd Mercher 2nd Gorffennaf 2014 (3.30pm - 6.30pm) yn Ysgol Panteg. Sesiwn galw heibio fydd hon sy’n golygu y gall pobl sydd â diddordeb alw heibio ar amser sy’n gyfleus iddynt hwy.

Mae dogfen ymgynghori Ysgol Panteg ar gael yma

Os hoffech gynnig sylwadau am y cynigion gallwch wneud hynny:

 • Drwy e-bost: primaryreview@torfaen.gov.uk , neu
 •   Ysgrifennu at: Mr Dermot McChrystal, Pennaeth y Gwasanaethau Addysg, d/o Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB (AS Mark Horton),
 • neu Cwblhau’r ffurflen sydd ynghlwm wrth y ddogfen ymgynghori neu ddefnyddio offeryn ymgynghori ar-lein y Cyngor My Say  

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch ynghylch y cynnig hwn, cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch mark.horton@torfaen.gov.uk

Ysgol Gynradd Pontnewynydd

Yn eu cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mai, penderfynodd Cabinet y Cyngor i symud ymlaen gyda'r cynnig i gau Ysgol Gynradd Pontnewynydd. Mae'n rhaid i'r Cyngor bellach, gyhoeddi’r cynnig hwn ar ffurf hysbysiad statudol. Mae copi o Hysbysiad Statudol Ysgol Gynradd Pontnewynydd ar gael i'w lawr lwytho yma

Gall unrhyw un sydd am wrthwynebu’r cynnig hwn wneud hynny. I gael ei ystyried fel gwrthwynebiad statudol, rhaid i wrthwynebiadau fod yn ysgrifenedig neu ar ffurf e-bost, a dylid ei anfon at y Cyngor o fewn 28 diwrnod o'r dyddiad y cafodd y cynnig ei gyhoeddi. Cyfeirir at hyn fel y cyfnod gwrthwynebu.Bydd hysbysiadau yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Llun 2 Mehefin 2014 a darperir manylion y cyfeiriad/e-bost ar gyfer unrhyw wrthwynebiadau.

 

Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi:
 • Ar wefan y cyngor
 • ar, neu’n agos i brif fynedfeydd yr ysgolion y mae’r cynigion yn effeithio arnynt
 • drwy ddarparu copïau o'r hysbysiad i ddisgyblion, rhieni/gofalwyr a staff yr ysgolion hynny y mae'r cynnig yn effeithio arnynt (gall ysgolion dosbarthu'r hysbysiad drwy e-bost)
 • ymgynghoreion rhagnodedig a rhestrwyd yng Nghod Trefniadaeth yr Ysgol.

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Mark Horton, ar: 01495 766910 neu e-bostiwch: mark.horton@torfaen.gov.uk

Ysgol Gynradd Llantarnam

Yn dilyn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Mawrth 2014, cytunodd y Cabinet i ddechrau ymgynghoriad statudol mewn perthynas â chau (a datblygiad cysylltiedig yr ysgol newydd) Ysgol Gynradd Gymunedol bresennol Llantarnam a hynny o fis Medi 2016. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn awr yn rhedeg o Ddydd Llun 2 Mehefin i Dydd Llun 14 Gorffennaf, 2014 gyda digwyddiad i ymgysylltu’r cyhoedd fel a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 1 Gorffennaf 2014 (3.30pm – 6.30pm) yn Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam. Digwyddiad galw heibio fydd hwn sy’n golygu y gall pobl sydd â diddordeb alw heibio ar amser sy’n gyfleus iddynt hwy. 

Mae dogfen Ymgynghoriad Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam ar gael yma.

Os hoffech gynnig sylwadau am y cynigion gallwch wneud hynny:
 • Drwy e-bost: primaryreview@torfaen.gov.uk , neu
 •  Ysgrifennu at: Mr Dermot McChrystal, Pennaeth y Gwasanaethau Addysg, d/o Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB (AS Mark Horton),
 • neu Cwblhau’r ffurflen sydd ynghlwm wrth y ddogfen ymgynghori neu ddefnyddio offeryn ymgynghori ar-lein y Cyngor “ My Say ”.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch ynghylch y cynnig hwn, cysylltwch â Mark Horton ar 01495 766910 neu e-bostiwch mark.horton@torfaen.gov.uk

Y Diweddaraf: Mai 2014 

Daeth y cyfnod ymgynghori ynghylch y cynnig hwn i ben ar ddydd Llun 28 Ebrill 2014. Yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru, rhaid i’r Awdurdod nawr gyhoeddi adroddiad ar yr ymgynghoriad o fewn 13 wythnos o ddiwedd y cyfnod hwn a ganiateir ar gyfer ymatebion (ac ar unrhyw achlysur cyn cyhoeddi’r cynigion) sydd yn

 • Crynhoi pob mater a godwyd gan yr ymgyngoreion
 • Ymateb iddynt i gynnig eglurhad, diwygio’r cynnig neu wrthod eu pryderon, gyda’r rhesymau i’w cefnogi; a 
 • Nodi barn Estyn (fel y darparwyd yn yr ymateb i’r ymgynghoriad) ynghylch rhinweddau cyffredinol y cynnig. 

Mae copi o’r Adroddiad ar yr Ymgynghoriad – Cynnig Arfaethedig i Gau Ysgol Gynradd Pontnewynydd  ar gael i’w lawr lwytho yma. 

Neu fel arall, mae copi papur ar gael ar gais drwy ffonio neu e-bostio Mark Horton ar 01495 766910 neu mark.horton@torfaen.gov.uk

Noder y bydd yr adroddiad hwn ar yr ymgynghoriad yn ymddangos fel atodiad i adroddiad ar ganlyniad y broses ymgynghori ac i ystyried y camau nesaf y bydd Cabinet y Cyngor yn eu hystyried mewn cyfarfod a gynhelir ar ddydd Llun 19 Mai 2014. 

Y Diweddaraf: Mawrth 2014 

Byddwch yn ymwybodol bod y Cyngor wedi cytuno i ymgynghori ar y canlynol: 

 • Cau Ysgol Gynradd Pontnewynydd a gwasgaru’r disgyblion i ysgolion cyfagos (Ysgol Gynradd Pen-y-garn yn bennaf ) a hynny o 1 Medi 2015 
 • Addasu/ailddyrannu’r dalgylchoedd fel a ganlyn: Symud Ysgol Gynradd bresennol Pontnewynydd i Ysgol Gynradd Gymunedol Pen-y-garn 
 • Derbyn adroddiad ar ganlyniad yr ymarfer ymgynghori uchod ac ystyried y camau nesaf. 

Cynhaliwyd y cyfnod ymgynghori cychwynnol rhwng 4 Tachwedd a 16 Rhagfyr 2013, gyda chyfarfod yn cael ei gynnal gydag aelodau staff, y corff llywodraethu, rhieni/gofalwyr ac unrhyw un arall oedd â diddordeb.

Yn dilyn y cyfarfodydd ymgynghori cyn y Nadolig pan godwyd nifer o faterion ynghylch cynnwys y ddogfen ymgynghori, penderfynwyd bod angen darparu gwybodaeth bellach yn y ’ddogfen wedi diweddaru, a rhoi cyfle i rhanddeiliaid gynnig sylwadau pellach ynghylch y cynnig. Mae dogfen cwestiynau cyffredin  sydd wedi’i diweddaru hefyd ar gael yma. 

O ganlyniad mae’r cyfnod ymgynghori yn cael ei ymestyn i ddydd Llun 28 Ebrill 2014. Noder os gwelwch yn dda, y bydd sylwadau/barn unrhyw bartïon sydd â diddordeb a ddaeth i law eisoes, yn ystod y cyfnod ymgynghori cychwynnol yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad i’r Cabinet, sy’n golygu na fydd angen iddynt eu hailgyflwyno, er, croesewir unrhyw sylwadau pellach.

Y Diweddaraf: Hydref 2013 

Mae’r Cyngor wedi derbyn llythyr gan Lywodraeth Cymru ynghylch penderfyniad terfynol sydd yn cadarnhau’r canlynol: 

 • Cau Ysgol Gynradd Pont-y-moel o 1 Medi 2014 
 • Sefydlu Canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig Awtistig yn Ysgol Gynradd Nant Celyn, Cwmbrân o 1 Medi 2014 

Mae’r Cyngor hefyd wedi cytuno i ymgynghori ar y cynnig i gau Ysgol Gynradd Pontnewynydd o 1 Medi 2015, fel rhan o raglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Mae copi o Ddogfen Ymgynghori Ysgol Gynradd Pontnewynydd ar gael i’w lawr lwytho yma.  Rydym hefyd wedi llunio dogfen Cwestiynau Cyffredin  sydd hefyd ar gael yma. 

Os hoffech weld adroddiadau arolygu diweddaraf ESTYN ar gyfer Ysgolion Cynradd Pontnewynydd, Pen-y-garn, neu unrhyw ysgol arall, fe allwch wneud hynny drwy glicio ar www.estyn.gov.uk. . 

Mae’r adroddiadau Cabinet canlynol yn rhoi’r cefndir i strategaeth gyffredinol Ysgolion yr 21ain Ganrif:

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Blaengynllunio 
Ffôn: 01495 766910
E-bost: 21stcenturylearning@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig