Ysgol Gynradd Gymraeg Newydd - Ysgol Gymraeg Gwynllyw

Artists Impression of Ysgol Gwynllyw

Fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, dyrannwyd cyllid o £8.1m i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i ymestyn yr ystod oedran ar safle Ysgol Gyfun Gwynllyw, gan ei gynyddu o 11 - 18 i 3 - 18. Llwyddwyd i gyflawni hyn trwy ddarparu adran cynradd â 210 o leoedd (ynghyd â dosbarth meithrin) fydd yn agor yn ffurfiol ym mis Medi 2021. Yr enw ar yr ysgol newydd, estynedig fydd Ysgol Gymraeg Gwynllyw.

Mae’r ysgol newydd yn cynnwys adeilad deulawr wedi'i leoli ar draws safle ar wahanol lefelau, sy’n creu llawr cyntaf mwy o faint o gymharu â'r llawr gwaelod. Mae’r ystafelloedd dosbarth ar gyfer yr holl grwpiau blwyddyn wedi'u clystyru i'r de o'r adeilad, felly'n darparu mynediad uniongyrchol i fannau chwarae allanol ar y llawr gwaelod, a golygfeydd di-baid dros y dirwedd bell o'r llawr cyntaf.

Adeiladwyd craidd yr adeilad newydd (neuadd, cyfleusterau bwyta, chwarae awyr agored ac ati)  i fanyleb sy'n caniatáu 315 o leoedd fydd yn golygu y gellir adeiladu dosbarthiadau ychwanegol yn y dyfodol pe bai angen. Mae'r cynlluniau llawr isod yn dangos cynllun cyffredinol yr ystafelloedd yn yr ysgol ac yn adlewyrchu'r duedd bresennol o ddylunio ysgolion cynradd gyda 'stryd' fewnol sy'n eistedd rhwng ystafelloedd dosbarth grwpiau oedran tebyg felly’n gweithredu fel man agored y gellir tyrru iddi i chwarae yn ogystal ag addysgu a dysgu.

Mae’r cynllun tirlunio allanol yn cynnig ardaloedd amrywiol i ddisgyblion chwarae. Mae hyn yn cynnwys chwarae caled anffurfiol ag offer chwarae pren a glannau glaswelltog meddal ar gyfer chwarae naturiol. Maeardal gemau aml-ddefnydd allanol (MUGA) wedi cael ei chreu ar gyfer chwaraeon safonol. Mae ardal cynefin dysgu hefyd wedi cael ei hymgorffori yn y dirwedd, gyda’r bwriad o addysgu disgyblion am eu hamgylchedd naturiol a bydd yn adnodd gwerthfawr ar gyfer addysgu a dysgu ar draws y cwricwlwm cyfan.

Bydd yr ysgol yn agor i ddechrau fel egin-gyfleuster a fydd yn derbyn plant i'r dosbarth Meithrin a Derbyn yn y flwyddyn gyntaf a bydd yn cynyddu'r niferoedd a dderbynnir dros amser.

Yn ogystal â'r ysgol newydd, mae CBST hefyd wedi derbyn cyllid o £715,000 ar gyfer cyfleuster gofal plant annibynnol a fydd ynghlwm wrth yr Adeilad Cynradd ar y llawr cyntaf. Bydd hyn yn darparu gofal plant ar gyfer hyd at 40 o blant, 0-12 oed ac mae'n cynnwys 3 ystafell feithrin / gofal plant gyda gwasanaethau cysylltiedig a lleoedd ategol. (Gweler cynllun y llawr cyntaf isod). 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Blaengynllunio
Ffôn: 01495 766910
E-bost: 21stcenturylearning@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig