Cofrestru ar gyfer Tyllu'r Croen - Gwneud Cais am Drwydded

Cofrestru ar gyfer Tyllu'r Croen
Crynodeb o'r Drwydded

I gynnig triniaethau tyllu'r croen - gan gynnwys tatŵo, aciwbigo a thyllu'r clustiau - rhaid i'r sawl sy'n cyflawni'r driniaeth a'r safle gael eu cofrestru gyda'r awdurdod lleol.

Gwybodaeth ac arweiniad ynghylch y gyfraith

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982

Sut i wneud cais

Os ydych yn dymuno gwneud cais am gofrestriad tyllu'r corff neu i newid manylion cofrestriad cyfredol, lawrlwytho copi o'r cais am gofrestru eiddo a / neu bobl sy'n ymwneud â aciwbigo, tatŵio, tyllu cosmetig, croen lliwio a ffurf electrolysis yma.

 

Ffïoedd ymgeisio

Gall ffioedd cais presennol i'w cael ar y cais i gofrestru eiddo a / neu bobl sy'n ymwneud â aciwbigo, tatŵio, tyllu cosmetig, lliwio croen ac electrolysis ffurflen.

Y broses ymgeisio

Mae'r broses o wneud cais am gofrestru yn gymharol syml. Pan fyddwch wedi cyflwyno'r ffurflen gais, byddwn yn trefnu ymweld â chi er mwyn asesu safonau eich safle. Os oes unrhyw feysydd y mae angen eu gwella, byddwn yn rhoi'r wybodaeth y mae ei hangen arnoch er mwyn cydymffurfio â'r amodau trwyddedu.

 

Pan fyddwch chi a'ch safle wedi cofrestru, byddwn yn arolygu'n rheolaidd fel rhan o'n gwaith gorfodi iechyd a diogelwch cyffredinol. Fel rhan o'r broses gofrestru, bydd angen i chi roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch busnes. 

 

Sylwer, gallai rhai o fanylion eich safle gael eu cynnwys ar ein gwefan fel y gall cwsmeriaid ddewis safle cofrestredig ar gyfer tyllu'r croen. Hefyd, gallem rannu eich manylion gyda chyrff statudol eraill fel y bo'n briodol.

A yw Cymeradwyaeth Ddealledig yn berthnasol?

Nid yw cymeradwyaeth ddealledig yn berthnasol i'r drwydded hon oherwydd, er budd y cyhoedd, rhaid i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei gymeradwyo. Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn 28 diwrnod, cysylltwch â ni i gael diweddariad ynghylch eich cais.

 

Sylwer, gallai gymryd mwy na 28 diwrnod i brosesu eich cais, er y bydd y rhan fwyaf o geisiadau yn cael eu cydnabod, eu prosesu a'u cwblhau o fewn y cyfnod hwn.

Apeliadau a Chwynion

Os gwrthodir eich cais, neu os nad ydych yn derbyn unrhyw rai o'r amodau trwydded a osodir fel rhan o'r gymeradwyaeth, dylech gysylltu â'r swyddog sy'n delio â'ch trwydded yn y lle cyntaf. Byddwn bob amser yn rhoi gwybod i chi am y gweithdrefnau apelio pan fyddwn yn gwrthod trwydded, neu ar gais. Hefyd, byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein gweithdrefn gwyno os ydych o'r farn na chafodd eich cais ei brosesu'n briodol.

Cymdeithasau Masnach

Cymdeithas Therapi Harddwch a Chosmetoleg Prydain (BABTAC) 

 

Cymdeithas Prydain er Cuddliwio'r Croen

 

Sefydliad a Chymdeithas Electrolysis Prydain 

 

Urdd y Therapyddion Harddwch Proffesiynol

Sylwer - mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (y Cyngor) ddyletswydd i warchod yr arian cyhoeddus a weinyddir ganddo ac, i'r perwyl hwnnw, gall ddefnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i atal a datgelu twyll. Hefyd, gall y Cyngor rannu'r wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gweinyddu neu'n derbyn arian cyhoeddus at y dibenion hyn yn unig. Am ragor o wybodaeth, gweler tudalen y Fenter Twyll Genedlaethol ar y wefan hon.

Diwygiwyd Diwethaf: 07/03/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Commercial Services

Ffôn: 01633 648095

E-bost: commercial.services@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig