Trwydded Bridio Cŵn - Gwneud Cais am Drwydded

Trwydded Bridio Cŵn - Gwneud Cais am Drwydded
Crynodeb o'r Drwydded

Os ydych yn dymuno bridio cŵn er mwyn gwneud elw masnachol, bydd angen i chi gael trwydded bridio cŵn cyn i chi ddechrau eich busnes a chynnal y drwydded honno drwy gydol yr adeg pan fyddwch yn rhedeg eich busnes.

 

Nodir isod y wybodaeth y mae ei hangen arnoch er mwyn penderfynu a oes angen trwydded arnoch, ynghyd â manylion y safonau trwyddedu y mae'n rhaid i chi eu cyflawni.

Gwybodaeth ac arweiniad ynghylch y gyfraith

Deddf Bridio a Gwerthu Cŵn (Lles) 1999

Sut i wneud cais

Os ydych yn dymuno gwneud cais i gofrestru ar gyfer trwydded Bridiwr Cŵn neu newid manylion trwydded bresennol, lawrlwythwch ffurflen gais yn y fan hon.

 

Mae copi o'n hamodau safonol ar gyfer sefydliadau bridio cŵn i'w gael fan hyn.

Ffïoedd ymgeisio

Lawrlwythwch gopi o'r ffïoedd ymgeisio.

Y broses ymgeisio

Mae'r broses o wneud cais am drwydded yn gymharol syml. Pan fyddwch wedi llenwi'r ffurflen gais, byddwn yn trefnu ymweld â chi gyda milfeddyg er mwyn asesu safonau eich safle. Os oes unrhyw feysydd y mae angen eu gwella, byddwn yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gydymffurfio â'r amod trwyddedu.

 

Pan fydd eich safle wedi'i drwyddedu, byddwn yn cynnal arolygiad blynyddol ar adeg adnewyddu eich trwydded, a gallwn gynnal ymweliadau yn y cyfamser hefyd. Fel rhan o broses y drwydded, bydd angen i chi roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch busnes.

 

Sylwer, gallai rhai o fanylion eich safle gael eu cynnwys ar ein gwefan fel y gall cwsmeriaid ddewis safle trwyddedig i brynu eu hanifail anwes. Hefyd, gallem rannu eich manylion gyda chyrff statudol eraill fel y bo'n briodol.

A yw Cymeradwyaeth Ddealledig yn berthnasol?

Nid yw cymeradwyaeth ddealledig yn berthnasol i'r drwydded hon oherwydd, er budd y cyhoedd, rhaid i'r awdurdod brosesu eich cais cyn ei gymeradwyo. Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn 28 diwrnod, cysylltwch â ni i gael diweddariad ynghylch eich cais.

 

Sylwer, gallai'r broses gymeradwyo gyfan gymryd mwy na 28 diwrnod, er mwyn caniatáu am y prosesau arolygu angenrheidiol.

Apeliadau a Chwynion

Os gwrthodir eich cais, neu os nad ydych yn derbyn unrhyw rai o'r amodau trwydded a gyflwynir fel rhan o'r gymeradwyaeth, dylech gysylltu â'r swyddog sy'n delio â'ch trwydded yn y lle cyntaf. Byddwn bob amser yn rhoi gwybod i chi am y gweithdrefnau apelio pan fyddwn yn gwrthod trwydded, neu ar gais.

 

Hefyd, byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein gweithdrefn gwyno os ydych o'r farn na chafodd eich cais ei brosesu'n briodol. Mae gwybodaeth bellach am wneud cwyn i'w chael yn y fan hon.

 

Gall trwyddedau gael eu gwrthod, eu canslo neu eu diddymu am sawl rheswm (sylwer nad yw pob cyfyngiad yn berthnasol i bob trwydded). Gallai'r Llysoedd wahardd ymgeiswyr rhag dal trwydded anifeiliaid am gyfnod penodedig:

 

  • Os yw'r ymgeisydd o dan 18 oed
  • Os yw'r ymgeisydd wedi'i wahardd rhag dal trwydded anifeiliaid neu gadw anifail
  • Os na chaiff amodau'r drwydded eu bodloni
Cymdeithasau Masnach

The Kennel Club

Sylwer - mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (y Cyngor) ddyletswydd i warchod yr arian cyhoeddus a weinyddir ganddo ac, i'r perwyl hwnnw, gall ddefnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i atal a datgelu twyll. Hefyd, gall y Cyngor rannu'r wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gweinyddu neu'n derbyn arian cyhoeddus at y dibenion hyn yn unig. Am ragor o wybodaeth, gweler tudalen y Fenter Twyll Genedlaethol ar y wefan hon.

Diwygiwyd Diwethaf: 22/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Licensing

Ffôn: 01633 647284

Ebost: licensing@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig