Mynwentydd

Mae pedair mynwent yn Nhorfaen ac mae'r cyngor yn anelu i lynu at y ‘Siarter ar gyfer Pobl Sy’n Wynebu Profedigaeth’ drwyddi draw. Mae'r opsiynau coffa'n amrywio yn ôl y fynwent a'r adran, a gellir eu gweld yma ochr yn ochr â llyfryn lawn y fynwent.

Mae Personoli bedd yn cael ei orfodi'n llym ym Mynwentydd Torfaen ac i osgoi gofid i chi a'ch teulu, mae'n bwysig eich bod chi'n ymgyfarwyddo â'r rheoliadau

Mewn cydnabyddiaeth o gostau cynyddol angladdau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi sefydlu Gwasanaeth Angladdau Torfaen sydd ar gael i drigolion y Fwrdeistref. Mae'n wasanaeth angladd am bris sefydlog sydd wedi'i mynd yn allanol i dendr i sicrhau y darperir y gwasanaeth gorau posibl i'r trigolion. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y gwasanaeth yma neu cysylltwch â Swyddfa'r Fynwent os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Mynwent Llwyncelyn

Mynwent Llwyncelyn, Rhodfa Llwyncelyn, Llwyncelyn, Cwmbrân, Torfaen, NP44 7PF

Agorwyd Mynwent Llwyncelyn ar 26 Medi 2011 ac mae’n cynnig y dewisiadau claddu canlynol:

 • Lawnt
 • Babanod
 • Gweddillion amlosgedig
 • Ymylfaen traddodiadol
 • Y Ddôl

Lawnt

Mae hwn yn ardal laswellt gyda rafft o goncrid ar frig y bedd. Mae'r rafft yn creu sylfaen gadarn i isod carreg goffa heb orfod aros i’r ddaear setlo. Mae hefyd yn caniatáu claddedigaethau pellach yn y bedd heb orfod tynnu'r garreg goffa oddi yno. Dylid cyfyngu'r eitemau a ganiateir i'r rafft ac NID eu rhoi ar y glaswellt. Gwneir hyn i ganiatáu cynnal a chadw'r ardal.

Babanod

Mae hon yn ardal bwrpasol ar gyfer claddu babanod a gweddillion amlosgedig babanod. Mae yna rafft concrid i osod carreg goffa. Cysylltwch â Swyddfa'r Fynwent am unrhyw wybodaeth bellach.

Gweddillion amlosgedig

Mae gan yr ardal hon rafft o goncrid i roi cofeb arni. Mae'r claddedigaethau yn digwydd o flaen y rafft yn yr ardal sydd wedi'i orchuddio â graean cerrig. Mae lle i gladdu 2 o weddillion amlosgedig. Dylid cyfyngu'r eitemau a ganiateir i'r rafft ac NID eu rhoi ar yr ardal gladdu.

Ymylfaen traddodiadol

Caniateir cerrig coffa ymylfaen llawn yn yr ardal hon.

Y Ddôl

Mae'r ardal hon o werth ecolegol sylweddol ac fe'i dewiswyd fel opsiwn i gynnal claddedigaeth naturiol. Oherwydd arwyddocâd ecolegol y maes hwn a'r angen i amddiffyn y cynefin ynddo, ni chaniateir cofebion nac eitemau ar gorff y bedd. Rydym yn argymell eich bod yn ffonio swyddfa'r fynwent i drafod yr opsiwn hwn cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Mae’r fynwent a’i chaeau yn codi uwchben tai Llwyncelyn a Choed Eva, gan ddarparu golygfeydd panoramig i bob cyfeiriad. Caiff y safle ei ddefnyddio yn aml gan y gymuned leol a dyma’r enghraifft fwyaf sydd gan Dorfaen o ddolydd llawn blodau.

Mae gan y fynwent goetiroedd hynafol o fewn ei ffiniau a thir porfa o wahanol werth ecolegol. Mae cynllun rheoli ecolegol cynhwysfawr wedi cael ei ysgrifennu a'i weithredu i gynnal a gwella'r cynefin, fflora a ffawna sydd eisoes yn bodoli o fewn y safle cyfan.

Mae yna bwll naturiol ar y safle sydd wedi ei wella'n sylweddol, yn ogystal â dau bwll ychwanegol newydd sydd wedi eu creu.

Cafodd Mynwent Llwyncelyn ei dynodi fel Gwarchodfa Natur Leol (GNL) ym mis Chwefror 2013. Mae GNL i bobl a bywyd gwyllt, ac yn adnodd lleol pwysig ar gyfer addysg amgylcheddol. Maent yn lleoliadau bywyd gwyllt sydd o ddiddordeb arbennig yn lleol, ac yn darparu cyfle i bobl i astudio a dysgu amdanynt, neu i fwynhau a chysylltu â natur. Maent ar gyfer cadwraeth, mwynhad, lle i fyfyrio a chyfle i’r cyhoedd fwynhau natur.

Mynwent Blaenafon

Heol Varteg, Blaenafon.

Agorwyd Mynwent Blaenafon ar 2 Awst 1915 ac mae hi dal i fod yn weithredol.

Lawnt

Darperir pob bedd newydd yn yr hyn y cyfeirir atynt fel ardaloedd lawnt y fynwent. Mae'r adrannau hŷn yn llawn ac nid oes beddau newydd ar gael, fodd bynnag, gellir cynnal claddedigaethau ychwanegol yn y beddau sydd eisoes yno.

Gweddillion amlosgedig

Mae yna ardal gladdu laswelltog penodedig ar gyfer gweddillion amlosgedig yn yr adran lawnt a fydd yn hwyluso claddu hyd at bedwar blwch o weddillion amlosgedig.

Mynwent Panteg

Y Briffordd, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 8HW.

Agorwyd mynwent Panteg ar 23 Mehefin 1906 ond caewyd hi i gladdedigaethau newydd ym mis Mehefin 2012. Bydd yn parhau i fod yn weithredol am flynyddoedd mawr i gynnal claddedigaethau mewn beddau sy’n bodoli eisoes. Mae lle ar gael mewn adran ar gyfer cerrig coffa yn unig, hynny yw, ni chaniateir claddedigaethau yn y fan hon.

Mae gardd wedi'i thirlunio ym mynwent Panteg y gellir ei defnyddio i wasgaru gweddillion amlosgedig. Codir ffi am hyn. Mae gwasgariad yn golygu bod y gweddillion amlosgedig yn cael eu gwasgaru'n ddoeth dros y glaswellt yn yr ardd. Nid oes unrhyw farcwyr ar gyfer gwasgariadau unigol ac mae'n debygol y gallai nifer o weddillion gael eu gwasgaru mewn un lle dros amser. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â Swyddfa'r Fynwent.

Lleolwyd unig Gapel Torfaen ar fynwent Panteg a gall ddarparu ar gyfer oddeutu 70 o bobl. Gellir archebu gwasanaeth yn y Capel am gyfnodau o 30 munud neu hirach ar gais, yn amodol ar argaeledd, ac mae ffi yn daladwy. Gellid archebu’r Capel am wasanaeth, p’un ai yw'r gladdedigaeth yn cael ei gynnal mewn mynwent yn Nhorfaen neu beidio.

Mae organ yn y Capel, fodd bynnag bydd rhaid i’r trefnwr angladdau drefnu organydd neu'r teulu os yw’r Capel yn cael ei archebu yn breifat, fel arall, efallai hoffwch ddefnyddio eich peiriant chwarae CDs eich hun.

Mynwent Cwmbrân

Heol Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen NP44 3BH

Agorwyd mynwent Cwmbrân ar 5 Hydref, 1892 ac mae ynddi feddau llawn ynghyd ag ardal fabanod penodol. Mae'n fynwent lawn ac fel y cyfryw, dim ond claddedigaethau ychwanegol mewn beddau sy'n bodoli eisoes y gellir eu cynnal. Gall fod yn eithaf anodd i ddod o hyd i feddau yn y fynwent hon; os ydych chi'n wynebu anawsterau, cysylltwch â Swyddfa'r Fynwent.

Agor a Chau Giatiau’r Fynwent

Bydd giatiau’r fynwent yn cael eu hagor a’u cau ar yr amseroedd canlynol:

 • Amserau Haf: Agor 9am - cau 7pm
 • Pob amser arall: Agor 9am - cau 5pm

Swyddfa’r Fynwent

Mae swyddfa'r fynwent wedi'i lleoli yn Mynwent Llwyncelyn, Rhodfa Llwyncelyn, Llwyncelyn, Cwmbrân, Torfaen, NP44 7PF ac mae’n gweinyddu pob un o'r pedwar mynwent.

Oriau swyddfa’r fynwent yw:

 • Dydd Llun i ddydd Iau - 8am - 4pm
 • Dydd Gwener - 8am - 3.30pm

Noder bod y swyddfa ar gau ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau banc.

Amseroedd Gwasanaethau Claddu

Mae'r amserau cyntaf ac olaf ar gyfer angladd yn angenrheidiol er mwyn rhoi digon o amser i staff y fynwent baratoi cyn claddedigaeth a'r gwaith adfer dilynol mewn modd proffesiynol, gofalgar ac urddasol:

 • Claddedigaeth cyntaf am 10am dydd Llun i ddydd Gwener
 • Claddedigaeth olaf am 3pm dydd Llun i ddydd Iau a 2:30pm ar ddydd Gwener

Rydym yn weddol hyblyg mewn cyfnodau claddu yn ystod unrhyw ddiwrnod, fodd bynnag, bydd argaeledd yn dibynnu ar wasanaethau eraill a allai fod wedi'u trefnu eisoes.

Claddu gweddillion amlosgedig mewn bedd sy’n bodoli eisoes

Bydd claddedigaethau newydd mewn beddau lawnt neu feddau ymylfaen p’un ai yn fedd dyfnder sengl ar gyfer claddu un arch, neu ddyfnder dwbl ar gyfer claddu dau arch. Mae’r polisi claddu cyfredol hefyd yn galluogi claddu ychwanegol o hyd at chwe chasged gweddillion a amlosgwyd mewn bedd dyfnder sengl, neu gladdu arch ychwanegol mewn bedd dyfnder dwbl.

Mantais y gwasanaeth hwn yw diwallu anghenion, er enghraifft, mab neu ferch a allai benderfynu yn ddiweddarach y byddent yn hoffi cael eu claddu gyda'u rhieni neu berthynas arall. Fodd bynnag, nodwch y bydd angen cael caniatâd perchennog y bedd neu bydd angen trosglwyddo'r hawliau claddu os yw perchennog y bedd wedi marw.

Mantais arall yw, trwy ddewis claddu mewn bedd sy'n bodoli eisoes, na fydd angen i chi fynd i gostau i brynu bedd newydd.Fodd bynnag, mae'n werth nodi, efallai na fydd yna le ar y garreg goffa i gynnwys unrhyw arysgrifau ychwanegol pellach ar flaen y garreg. Un opsiwn fyddai cael arysgrif ychwanegol ar gefn y garreg fedd, neu ar waelod y garreg fedd - penderfyniad personol yw hwn.

Tywydd gwael

Os bydd tywydd anffafriol, mae'r cyngor yn cadw'r hawl i gau holl gatiau'r fynwent. Mae hyn i sicrhau diogelwch y fynwent, y staff ac ymwelwyr. Felly, os bydd unrhyw un yn dod i mewn i fynwent ar ôl iddi gau, nid yw'r cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb gan eu bod yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain.

Cŵn

Caniateir cŵn ym mhob mynwent ond rhaid iddynt gael eu cadw ar dennyn byr drwy’r amser. Y perchennog sy’n gyfrifol am waredu ar unrhyw faw cŵn oddi ar y safle.

Diwygiwyd Diwethaf: 02/06/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfa Mynwent

Ffôn: 01495 766150

Ffax: 01633 647328

E-bost: cemeteryenquiries@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig