Proffiliau Cymunedol

Yma, gallwch weld data ar Gymunedau yn Nhorfaen, archwilio’r data a chreu map thematig yn seiliedig ar eich darganfyddiadau. Cliciwch yma i weld y Proffiliau Cymunedol yn Nhorfaen.

Esbonio Daearyddiaeth Cymunedau:

Fel rhan o Asesiad Lles Torfaen a gynhaliwyd yn 2016, roedd angen diffinio ffiniau cymunedol yn y fwrdeistref y gellir eu cymharu. Penderfynwyd bod Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol (ACEHG) yn ddigon bach i nodi anghydraddoldeb rhwng ardaloedd, ond yn ddigon mawr i gynrychioli ardaloedd cymunedol allweddol.

Mae ACEHG yn ddaearyddiaethau ystadegol y SYG lle mae'r boblogaeth rhwng 5,000 a 15,000 ac mae yna rhwng 2,000 a 6,000 o aelwydydd.

Mae hyn yn golygu y gellir cymharu ACEHG â'i gilydd yn ystadegol, yn wahanol i ddaearyddiaethau wardiau etholiadol lle gallai'r boblogaeth amrywio o lai na 100 i fwy na 30,000 mewn rhannau o'r DU. Mae gan Gymru 413 ACEHG, ac mae gan Dorfaen 13 ohonynt.

Dyma dabl sy'n croesgyfeirio'r cymunedau a ddefnyddir yn y dadansoddiad hwn, i roi gwell dealltwriaeth o'r ardaloedd sydd wedi'u lleoli yn y cymunedau a'r aneddiadau. Mae'r ardaloedd a ddangosir isod yn rhai bras a gallant ledaenu i ardaloedd cyfagos.

Torfaen MSOA meaningful names
SetliadEnw EGEHGLleoliadau

Blaenafon

Blaenafon

Blaenafon

Pont-y-pŵl

Gogledd Pont-y-pŵl

Abersychan

Canol Pont-y-pŵl

Snatchwood, Trevethin, St. Cadocs a Phenygarn

Gorllewin Pont-y-pŵl

Pontnewynydd, Wainfelin, Cwmynysgou, Brynwern, canol tref Pont-y-pŵl

Dwyrain Pont-y-pŵl

New Inn

De Pont-y-pŵl

Griffithstown, Sebastopol

Cwmbrân

Gogledd Cwmbrân

Pontnewydd, Cwmbrân Uchaf, Lowlands, Pontrhydyrun, Northville

Dwyrain Cwmbrân

Croesyceiliog, Gogledd Llanyrafon

Gogledd-orllewin

Cwmbrân

Thornhill, Gorllewin Pontnewydd,

Dwyrain Greenmeadow

Canol Cwmbrân

St. Dials, Southville, Hen Gwmbrân

Gorllewin Cwmbrân

Gorllewin Greenmeadow, Fairwater

De-orllewin Cwmbrân

Two Locks, Henllys, Coed Efa

De-ddwyrain

Cwmbrân

Canol tref Cwmbrân, Llantarnam, Oakfield, De Llanyrafon (yn cynnwys Llanfrechfa a Phonthir)

Diwygiwyd Diwethaf: 07/07/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Ymchwil

Ffôn: 01495 766259

Ebost: research@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig