Proffiliau Cymunedol

Yma, gallwch weld data ar Gymunedau yn Nhorfaen, archwilio’r data a chreu map thematig yn seiliedig ar eich darganfyddiadau. Cliciwch yma i weld y Proffiliau Cymunedol yn Nhorfaen.

Esbonio Daearyddiaeth Cymunedau:

Fel rhan o Asesiad Lles Torfaen a gynhaliwyd yn 2016, roedd angen diffinio ffiniau cymunedol yn y fwrdeistref y gellir eu cymharu. Penderfynwyd bod Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol (ACEHG) yn ddigon bach i nodi anghydraddoldeb rhwng ardaloedd, ond yn ddigon mawr i gynrychioli ardaloedd cymunedol allweddol.

Mae ACEHG yn ddaearyddiaethau ystadegol y SYG lle mae'r boblogaeth rhwng 5,000 a 15,000 ac mae yna rhwng 2,000 a 6,000 o aelwydydd.

Mae hyn yn golygu y gellir cymharu ACEHG â'i gilydd yn ystadegol, yn wahanol i ddaearyddiaethau wardiau etholiadol lle gallai'r boblogaeth amrywio o lai na 100 i fwy na 30,000 mewn rhannau o'r DU. Mae gan Gymru 413 ACEHG, ac mae gan Dorfaen 13 ohonynt.

Dyma dabl sy'n croesgyfeirio'r cymunedau a ddefnyddir yn y dadansoddiad hwn, i roi gwell dealltwriaeth o'r ardaloedd sydd wedi'u lleoli yn y cymunedau a'r aneddiadau. Mae'r ardaloedd a ddangosir isod yn rhai bras a gallant ledaenu i ardaloedd cyfagos.

Torfaen MSOA meaningful names
SetliadEnw EGEHGLleoliadau

Blaenafon

Blaenafon

Blaenafon

Pont-y-pŵl

Gogledd Pont-y-pŵl

Abersychan, Cwmafon, Garndiffaith, Tal-y-waun, Varteg

Canol Pont-y-pŵl

Pen-y-garn, Coed Llwyd, Sant Cadog, Trefddyn         

Gorllewin Pont-y-pŵl

Brynwern, Cwm Fields, Cwm-ynys-cou, Pontnewynydd, Pont-y-moel, Canol tref Pont-y-pŵl, Tranch, Trosnant, Upper Race, Waunfelin

Dwyrain Pont-y-pŵl

Y Dafarn Newydd

De Pont-y-pŵl

Tref Gruffydd, Sebastopol

Cwmbrân

Gogledd Cwmbrân

Lowlands, Pentre Uchaf, Pontnewydd, Pontrhydyrun Cwmbrân Uchaf

Dwyrain Cwmbrân

Croesyceiliog, Gogledd Llanyrafon

Gogledd-orllewin Cwmbrân

Dwyrain y Ddôl Werdd, Pontnewydd, Gorllewin Bryn Eithin,

Canol Cwmbrân

Hen Gwmbrân, Pentre Isaf, Sain Derfel

Gorllewin Cwmbrân

Gorllewin y Ddôl Werdd, Fairwater

De-orllewin Cwmbrân

Coed Efa, Henllys, Dwy Loc, Tŷ Canol

De-ddwyrain Cwmbrân

Canol tref Cwmbrân, Llanfrechfa, Llantarnam, De Llanyrafon, Cae Derw, Phonthir

Diwygiwyd Diwethaf: 19/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Ymchwil

Ffôn: 01495 766259

Ebost: research@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig