Ifyougoigo Application Form

  • Dylid cyflwyno pob ffurflen gais erbyn 5pm ar 17/01/2020 / All completed applications must be submitted by 5pm on 17/01/2020
  • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu trwy e-bost neu ffôn erbyn dydd Gwener 24 Ionawr 2020 / Successful entrants will be notified by email or telephone by Friday 24th January 2020.
  • Yn Natblygu Chwaraeon Torfaen, rydym yn gweithio'n galed i wasanaethu ein trigolion, athletwyr, clybiau a grwpiau ychydig yn well bob dydd. Mae gofalu am y data personol rydych chi'n ei rannu gyda ni yn rhan hynod bwysig o hyn. Rydym am i chi fod yn hyderus bod eich data yn ddiogel gyda ni, am wybodaeth ac i ddeall sut rydym yn ei ddefnyddio i gynnig gwasanaeth gwell i chi neu am gopi llawn o'n polisi preifatrwydd, anfonwch e-bost at sports.development@torfaen.gov.uk
  • At Torfaen Sports Development, we’re working hard to serve our residents, athletes, clubs and groups a little better every day. Looking after the personal data you share with us is a hugely important part of this. We want you to be confident that your data is safe and secure with us, for information and to understand how we use it to offer you a better service or for a full copy of our privacy policy please email sports.development@torfaen.gov.uk
Last Modified: 05/12/2018
For more information contact:

Sports Development Team

Tel: 01633 628936

Back to top