Torfaen Sports Development Well-being Programme Application Form

  • Yn Natblygu Chwaraeon Torfaen, rydym yn gweithio'n galed i wasanaethu ein trigolion, athletwyr, clybiau a grwpiau ychydig yn well bob dydd. Mae gofalu am y data personol rydych chi'n ei rannu gyda ni yn rhan hynod bwysig o hyn. Rydym am i chi fod yn hyderus bod eich data yn ddiogel gyda ni, am wybodaeth ac i ddeall sut rydym yn ei ddefnyddio i gynnig gwasanaeth gwell i chi neu am gopi llawn o'n polisi preifatrwydd, anfonwch e-bost at sports.development@torfaen.gov.uk
  • At Torfaen Sports Development, we’re working hard to serve our residents, athletes, clubs and groups a little better every day. Looking after the personal data you share with us is a hugely important part of this. We want you to be confident that your data is safe and secure with us, for information and to understand how we use it to offer you a better service or for a full copy of our privacy policy please email sports.development@torfaen.gov.uk
Last Modified: 14/12/2021
For more information contact:

Sports Development Team

Tel: 01633 628936

Back to top