Cŵn Sy'n Crwydro

Rydym yn casglu cŵn crwydr o briffyrdd a mannau cyhoeddus eraill, a hefyd gan unrhyw drigolion lleol neu orsafoedd yr Heddlu sydd yn gofalu am gŵn crwydr.

Yr hyn ddylech ei wneud os dewch ar draws ci crwydr

Os digwydd i chi ddod ar draws ci, mae'n ofynnol i chi ddweud wrth y cyngor er mwyn i ni fedru ychwanegu manylion y ci at ein Cofrestru Cŵn Crwydro (y mae angen i ni ei wneud yn ôl y gyfraith). Yna, fe allwn gasglu'r ci a mynd ag ef i'n cytiau cŵn.

Os ydych am gadw ci crwydro y daethoch ar ei draws, gallwn drefnu i chi arwyddo cytundeb 'cadw ci'. Fodd bynnag, y chi fydd yn gyfrifol wedyn am yr holl gostau sydd ynghlwm wrth gadw ci, ac, os bydd y perchennog yn cysylltu â ni ynglŷn â'r ci, a phrofi mai y nhw sydd yn berchen arno, rhaid i chi ei ddychwelyd. Fodd bynnag, os na fydd y perchennog yn hawlio'r ci cyn pen 28 diwrnod, fe allwch hawlio'r ci hwnnw pe dymunwch.

Ail-gartrefu cŵn digroeso

Yn anffodus, ni fedrwn ail-gartrefu cŵn nad yw eu perchnogion yn medru gofalu amdanynt.

Weithiau gofynnir i ni gasglu cŵn y tybir eu bod yn gŵn crwydr sydd, heb unrhyw amheuaeth, yn eiddo i'r person sy'n gofyn i ni gasglu'r ci. Felly, rydym yn gofyn i bawb sy'n cyflwyno ci crwydr i ni, arwyddo ffurflen yn cadarnhau nad hwy yw'r perchennog, ac efallai hefyd byddwn yn gofyn i gymdogion ac ati i weld a ydynt yn adnabod y ci.

Gallwn hefyd ystyried achosion lle mae perchnogion yn ceisio gadael eu ci, i weld p'un ai a ddylem erlyn perchennog y ci am ei adael, yn ôl deddfwriaeth lles anifeiliaid.

Riportio cŵn sydd ar goll

Os ydych wedi colli ci, dylech gysylltu â'n warden cŵn cyn gynted ag y bo modd.

Rydym yn cadw cofnodion o gŵn sydd yn cael eu riportio ar goll, a chŵn y ceir hyd iddynt yn ardal Torfaen, a bydd ein staff yn falch i wirio'r cofnodion hyn os ydych wedi colli eich ci.

Os byddwch yn rhoi gwybod i'r Warden Anifeiliaid bod eich ci ar goll cyn i ni gael hyd iddo, byddwn yn ceisio ei ddychwelyd atoch heb unrhyw gosb, ar yr amod nad yw wedi ei ddychwelyd i chi o'r blaen. Os ceir hyd i'r ci, ac os nad oes modd cysylltu â chi, bydd rhaid mynd â'r ci i'r cytiau cŵn a chodir y ffioedd arferol am ofalu amdano.

Hawlio'ch ci coll

Os bydd y Warden Anifeiliaid wedi ennill eich ci a'i gymryd i'r cytiau cŵn, byddwn fel arfer yn ceisio cysylltu â chi trwy lythyr a / neu ffôn, gan ddarparu eich ci yn micro-sglodion neu os oes ganddo dag enw. Nid ydym yn ail-gartref unrhyw gi hyd nes y byddwn wedi ceisio adnabod a chysylltu â'r perchennog, a tan o leiaf 7 diwrnod wedi mynd heibio.

Os byddwch yn adennill eich ci, bydd gofyn i chi dalu ein ffi casgliad (sy'n cynnwys dirwy sefydlog £25, fel y'u nodir yn y ddeddfwriaeth), unrhyw filiau milfeddygol a'r ffioedd cenelau ar gyfer y dyddiau y mae eich ci wedi cael ei derbyn gofal.

Hailgartrefu cŵn strae

Mae gennym hawl i gael gwared ar unrhyw gi sydd yn parhau i fod heb eu hawlio ar ôl 7 diwrnod, a ydym wedi llwyddo i gysylltu â'r perchennog. Mae'r perchennog yn parhau i fod yn atebol am unrhyw ffioedd rhagorol ac biliau milfeddygol ac ati

Lle bynnag y bo'n bosibl, bydd cŵn sydd heb eu hawlio yn cael ei drosglwyddo i ailgartrefu elusen, sy'n gweithio gyda ni i wneud yn siŵr cynifer o gŵn ag sy'n bosibl dod o hyd i gartrefi da.

Os bydd ci strae yn sâl neu wedi cael anaf, rydym yn gwneud yn siwr ei fod yn cael ei weld a'i drin gan filfeddyg. Rydym yn ceisio peidio â chael unrhyw gŵn roi i lawr, oni bai eu bod yn sâl iawn, ystyrir eu bod yn beryglus, neu ni ellir ei ail-gartrefu gan ein partneriaid elusennol - ac rydym bob amser yn cymryd y cyngor milfeddyg cyn i ni gymryd y cam.

Ein Ffioedd

Os yw eich chi yn ein meddiant bydd angen i chi dalu ffi i’w ryddhau.  Dyma’r ffioedd ar hyn o bryd:

Release Fees
Nifer y Dyddiau mewn Cwt CiFfi Rhyddhau Gostyngol (£)Ffi Rhyddhau Llawn o 2 Ionawr 2019 (£)

Hyd at 24 awr ar ôl powndio

80

100

2 ddiwrnod

87

107

3 diwrnod

94

114

4 diwrnod

101

121

5 diwrnod

108

128

6 diwrnod

115

135

7 diwrnod

122

142

Cysylltu â Ni

Os ydych wedi colli ci yn ardal Torfaen, dylech gysylltu â'n Gwasanaeth Rheoli Anifeiliaid a Phlâu ar 01633 647621/647622.

Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau

Os oes ci coll yn eich gofal y tu allan i oriau swyddfa arferol dylech gysylltu â'n Hystafell Rheoli ar 01495 762200 am gyfarwyddiadau ynglŷn â mynd â'r ci i'n Cytiau Ci (neu i weld ein milfeddyg os yw eich ci yn sâl neu wedi cael anaf). Nid ydym yn cynnig gwasanaeth casglu cŵn y tu allan i oriau swyddfa arferol, felly dylech roi alwad i ni ar 01633 647621 / 647622 y diwrnod gwaith wedi hynny os ydych am i ni ddal neu gasglu ci coll.

Diwygiwyd Diwethaf: 15/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Anifeiliaid a Phlâu

Ffôn: 01633 647621/22

E-bost: adminteam.planningpp@torfaen.gov.uk  

Nôl i’r Brig