Gwybodaeth i Landlordiaid

Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 wedi newid y ffordd y mae landlordiaid yn rhentu eu heiddo. 

Dyma’r prif newidiadau i landlordiaid

  • Mae yna ddau fath o gontract: contract diogel ar gyfer y sector rhentu cymdeithasol a chontract safonol ar gyfer y sector rhentu preifat..
  • Rhaid i landlordiaid sicrhau bod eu heiddo yn addas i fyw ynddynt (FFHH).  Mae hyn yn cynnwys gosod larymau mwg a synwyryddion carbon monocsid sy’n gweithio yn yr eiddo, a chynnal profion diogelwch trydanol..
  • Gellir adfeddiannu eiddo segur heb fod angen gorchymyn llys.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael mwy o wybodaeth.

Rhentu Doeth Cymru

Mae’r cynllun hwn gan Lywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob landlord preifat gofrestru ei hun a’i eiddo. Rhaid i landlordiaid ac asiantau sy’n gosod eiddo ac yn rheoli eiddo gael trwydded hefyd. 

Mae’n drosedd i beidio â chofrestru ac mae landlordiaid yn gallu wynebu dirwyon. Mae awdurdodau lleol ledled Cymru, gan gynnwys Cyngor Torfaen, yn gweithio gyda Rhentu Doeth Cymru i adnabod y rheiny nad ydynt dal i fod yn cydymffurfio â’r ddeddf. Mae cynghorau’n erlyn y rheiny sydd wedi methu â chydymffurfio..

Os ydych chi’n denant ac am wybod a yw eich landlord a/neu asiant yn cydymffurfio, gallwch weld Cofrestr gyhoeddus Rhentu Doeth Cymru ar lein.  Os nad yw wedi cofrestru, gallwch gysylltu â Rhentu Doeth Cymru.

I gael mwy o wybodaeth ewch i rhentudoeth.llyw.cymru neu ffoniwch 03000 133344.

I gael mwy o wybodaeth am gyflwr eiddo sy’n cael ei rentu’n breifat yn Nhorfaen, cysylltwch â Thîm Diogelwch Tai a Diogelu’r Amgylchedd ar public.health@torfaen.gov.uk.

Gwybodaeth i landlordiaid

Diwygiwyd Diwethaf: 07/06/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Diogelwch Tai a Diogelu’r Amgylchedd

E-bost: public.health@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig