Cysylltu Gofal Cymdeithasol

Os hoffech chi gysylltu â Gofal Cymdeithasol a Thai, cysylltwch â ni ar un o'r canlynol:

Rydym ar agor:

 • 8:30am - 5:00pm  -  Dydd Llun i ddydd Iau
 • 8:30am - 4:30pm  -  Dydd Gwener

Rydym ar gau ar Wyliau Banc.

Cymorth Gwasanaethau Cymdeithasol y Tu Allan i Oriau

Tîm Dyletswydd Brys De Ddwyrain Cymru

Mae'r gwasanaethau cymdeithasol yn darparu gwasanaeth brys y tu allan i oriau gwaith arferol. Mae'r gwasanaeth hwn yn delio â sefyllfaoedd brys yn unig na allant aros tan y diwrnod gwaith nesaf.

Ffoniwch - 0800 3284432

Pryd y gall y Tîm Dyletswydd Brys helpu

 • mae angen diogelu plentyn neu berson ifanc ar frys rhag niwed
 • mae angen cymorth, cyngor neu gefnogaeth frys ar riant, gofalwr maeth neu blentyn
 • mae angen gofal brys ar ofalwr neu oedolyn bregus (y rhai â phroblemau iechyd meddwl, anableddau corfforol neu anableddau dysgu neu bobl hŷn).

Ni allwn helpu os

 • gall y sefyllfa aros tan y diwrnod gwaith nesaf, heb risg o niwed
 • mae'n ddiwrnod gwaith. Nid ydym ar gael felly cysylltwch ar 01495 762200
 • mae'n argyfwng meddygol - rhaid i chi ffonio'ch meddyg teulu neu ambiwlans.

Pwy all ddefnyddio’r Gwasanaeth?

Pobl sy'n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen, sydd angen cymorth brys gan y gwasanaethau cymdeithasol, p'un a ydyn nhw eisoes yn derbyn ein gwasanaethau ai peidio.

Pryd mae'r gwasanaeth ar gael?

Mae'r Gwasanaeth yn gweithredu pryd bynnag y bydd y swyddfeydd gwasanaethau cymdeithasol eraill ar gau.

 • Dydd Llun – ddydd Iau  -  5:00pm - 8:30am
 • Dydd Gwener  -  4:30pm tan 8:30am y dydd Llun canlynol
 • Gwyliau Banc a phenwythnosau  -  24 awr
Diwygiwyd Diwethaf: 22/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gofal Cymdeithasol a Thai

Ffôn: 01495 762200

E-bost: socialcarecalltorfaen@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig