Presenoldeb Ysgol

Ymdrechu am 95!

Fel rhiant, rydych yn gyfreithiol gyfrifol am sicrhau bod eich plentyn yn mynychu’r ysgol. Os na fydd eich plentyn yn mynychu’r ysgol, a hynny heb reswm derbyniol, mae yna berygl i chi gael Hysbysiad Cosb Benodedig neu gael eich erlyn.

Fe fydd trefnu apwyntiadau a theithiau ar ôl oriau ysgol, dros y penwythnos neu yn ystod gwyliau ysgol, yn help i arbed unrhyw darfu ar addysg eich plentyn ac ar yr ysgol. Ni ddylech ddisgwyl i’r ysgol gytuno i ganiatáu i’ch plentyn fynd ar wyliau yn ystod y tymor ysgol, ac os ydych yn eu cymryd allan o’r ysgol, yna fe allai hyn hefyd arwain at Hysbysiad Cosb Benodedig.

Anelu am 95!

Mae'r gwasanaeth addysg wedi lansio menter 'Anelu am 95!' i wella presenoldeb disgyblion a lleihau absenoldeb anawdurdodedig ym mhob ysgol yn Nhorfaen.

Mae absenoldeb o 1% fwy neu lai'n gyfwerth â 2 ddiwrnod, felly mae disgybl sy'n bresennol am 90% dal i fod yn colli 20 diwrnod neu 4 wythnos o'r flwyddyn ysgol.

O eleni ymlaen, bydd enw pob disgybl sy'n cyflawni presenoldeb o 95% neu uwch ymhob tymor ysgol yn cael ei gynnwys mewn raffl ar ddiwedd y flwyddyn ysgol i ennill £50 o dalebau'r stryd fawr. Bydd dau enillydd yn cael eu tynnu ar hap o gyfnod allweddol 1, 2, 3 a 4 a chyflwynir y talebau iddynt ar ddiwedd tymor yr haf.

Bydd pob disgybl sy'n cyflawni presenoldeb o 100% yn ystod 6 tymor y flwyddyn ysgol hefyd yn cael tystysgrif.

Ers 2014, mae'r cyngor wedi cael yr awdurdod i roi hysbysiad cosb benodedig a dirwyon i rieni y mae gan eu plant fwy na phum niwrnod o absenoldeb heb ganiatâd. Gellir rhoi'r hysbysiad ar gyfer unrhyw absenoldebau sydd heb eu hawdurdodi gan yr ysgol, yn cynnwys gwyliau. Gall Torfaen gyhoeddi'r hysbysiadau hyn pan fydd yr ysgol neu'r heddlu'n codi pryderon.

Meddai'r Cynghorydd David Yeowell, Aelod Gweithredol Addysg a Dysgu Gydol Oes yn Nhorfaen: 'Mae codi cyrhaeddiad addysgol yn flaenoriaeth i'r cyngor ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y disgyblion yn cael y cyfle gorau i lwyddo mewn ysgolion. Mae amser yn yr ysgol a'r ystafell ddosbarth yn hanfodol er mwyn cyflawni graddau uchel a sicrhau bod pobl ifanc yn cyflawni eu nodau, ac mae presenoldeb gwael yn cael effaith niweidiol ar gyflawniad a chyfleoedd bywyd disgybl. Mae 175 o ddiwrnodau'r flwyddyn pan nad yw plant yn yr ysgol. Rydyn ni'n gwybod nad oes modd osgoi rhai dyddiau ond mae methu dyddiau yn colli cyfle i ddysgu. Ar hyn o bryd mae presenoldeb mewn ysgolion cynradd yn 95% ac mae’r lefelau presenoldeb mewn ysgolion uwchradd yn 93.6% felly hoffwn ddiolch i rieni am eu cefnogaeth i’n galluogi i wella’r ffigurau hyn ymhellach’.

#notinmissout

Ydych chi’n cael trafferth cael eich plentyn i fynd i’r ysgol?

Os ydych chi’n cael trafferth cael eich plentyn i fynd i’r ysgol, neu os ydych yn credu bod yna reswm dros amharodrwydd eich plentyn i fynd i’r ysgol, dylech siarad ag athro/athrawes dosbarth eich plentyn, neu’r Pennaeth Blwyddyn neu’r Pennaeth, i gael help a chefnogaeth. Mae yna gyngor a chefnogaeth ar gael hefyd gan Swyddog Lles Addysg yr ysgol.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Inclusion Service

Ffôn: 01495 766965

Nôl i’r Brig