Presenoldeb Ysgol

#NotInMissOut Secondary School

Fel rhiant rydych chi'n gyfrifol yn ôl y gyfraith, am sicrhau bod eich plentyn yn mynychu'r ysgol. Os yw eich plentyn yn methu â mynychu'r ysgol heb reswm derbyniol, byddwch mewn perygl o gael Hysbysiad Cosb Benodedig neu gael eich erlyn.

#DdimMewnColliMas

Mae gwasanaeth addysg Cyngor Torfaen wedi lansio ymgyrch newydd i ddathlu manteision amrywiol mynd i'r ysgol bob dydd gan gynnwys addysg wych, gweithgareddau difyr iawn, a threulio amser gyda ffrindiau.

Mae disgyblion a staff o Ysgol Bryn Onnen ac Ysgol Gymraeg Gwynllyw ymhlith y cyntaf i gymryd rhan mewn cyfres o fideos  cyfryngau cymdeithasol yn hyrwyddo rhai o'r rhesymau pam y mae eu disgyblion - a'r staff - wrth eu bodd yn mynd i'r ysgol. Gallwch wylio’r fideo yma.

Bydd Cyngor Torfaen yn gweithio gydag ysgolion eraill i hyrwyddo eu gweithgareddau cwricwlaidd ac allgyrsiol cyffrous yn ystod y misoedd nesaf. Cadwch lygad ar wefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol eich ysgol leol, neu sianeli Facebook, Instagram a Twitter Cyngor Torfaen i ddilyn yr ymgyrch.

Y targed o ran cyfraddau presenoldeb ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yn Nhorfaen yw 95 y cant.

Bydd cyfradd presenoldeb y disgyblion hynny sy'n colli hanner diwrnod yr wythnos ar gyfartaledd yn syrthio i 90 y cant. Bydd cyfradd presenoldeb y rheini sy'n colli un diwrnod yr wythnos ar gyfartaledd yn syrthio i 80 y cant.

Gallai caniatáu i blant gymryd amser i ffwrdd am resymau heblaw salwch gyfrif fel absenoldebau heb ganiatâd, a gall arwain at Hysbysiad Cosb Benodedig neu erlyniad.

I roi gwybod bod eich plentyn yn sâl, neu i drefnu absenoldeb awdurdodedig, cysylltwch ag ysgol eich plentyn cyn gynted â phosibl.

 #ddimmewncollimas

Cael trafferth anfon eich plentyn i’r ysgol?

Os ydych yn cael trafferth anfon eich plentyn i’r ysgol, neu os ydych yn credu y gallai fod rheswm pam nad yw eich plentyn eisiau mynd i'r ysgol,  dylech siarad ag athro dosbarth eich plentyn, y Pennaeth Blwyddyn neu'r Prifathro, i gael cymorth a chefnogaeth. Mae cyngor a chymorth ar gael hefyd gan Swyddog Lles Addysg yr ysgol.

#NotInMissOut Primary School

Diwygiwyd Diwethaf: 24/04/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Inclusion Service

Ffôn: 01495 766965

Nôl i’r Brig