Trwydded Casglu ar y Stryd - Gwneud Cais am Drwydded

 Trwydded Casglu ar y Stryd
Crynodeb o'r Drwydded

Er mwyn casglu arian neu werthu nwyddau er budd elusennol neu at ddibenion eraill yng Nghymru neu Loegr, bydd angen trwydded casglu ar y stryd arnoch gan eich cyngor lleol.

Meini Prawf Cymhwysedd

Nid oes darpariaeth yn y ddeddfwriaeth.

Crynodeb o'r Rheoliad

Crynodeb o'r rheoliad sy'n ymwneud â'r drwydded hon

 

Rheoliadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Proses Gwerthuso Cais

Nid oes darpariaeth yn y ddeddfwriaeth.

A yw Cymeradwyaeth Ddealledig yn berthnasol?

Ydy. Mae hyn yn golygu y gallwch weithredu fel pe bai eich cais wedi'i ganiatáu os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed.

Gwneud cais ar-lein

os ydych yn dymuno gwneud cais am trwyedd casglu ar y stryd neu newid manylion trwyedd bressenol, ymwled a gov.uk

Camau Unioni ar gyfer Cais Aflwyddiannus

Cysylltwch â'ch Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf.

Camau Unioni ar gyfer Deiliaid Trwydded

Cysylltwch â'ch Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf.

Camau Unioni Eraill

E.e. ynghylch sŵn, llygredd ac ati. Hefyd, petai un deiliad trwydded yn cwyno am un arall.

Cymdeithasau Masnach

Dim

Sylwer - mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (y Cyngor) ddyletswydd i warchod yr arian cyhoeddus a weinyddir ganddo ac, i'r perwyl hwnnw, gall ddefnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i atal a datgelu twyll. Hefyd, gall y Cyngor rannu'r wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gweinyddu neu'n derbyn arian cyhoeddus at y dibenion hyn yn unig. Am ragor o wybodaeth, gweler tudalen y Fenter Twyll Genedlaethol ar y wefan hon.

Diwygiwyd Diwethaf: 22/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Masnachol

Ffôn: 01633 647286

E-bost: commercial.services@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig