Buddsoddi Mewnol

Mae Torfaen yn gyfarwydd iawn â menter, arloesi ac arallgyfeirio, ac felly yn sicrhau ei fod mewn cysylltiad â’r hinsawdd economaidd sy'n newid o hyd. Mae’n berffaith ar gyfer unrhyw fusnes sy'n chwilio i fuddsoddi neu adleoli yma a dod yn rhan o'r amgylchedd dynamig, ac eto gwydn. Pan fyddwch wedi penderfynu mai Torfaen yw’r cartref naturiol ar gyfer eich busnes, nid yn unig byddwn yno i'ch helpu i symud i'r ardal, ond fe welwch ein bod yn gallu darparu cefnogaeth a chymorth cynhwysfawr i sicrhau bod eich busnes yn parhau i ffynnu.

Roedd unwaith wrth wraidd ffyniannus y Chwyldro Diwydiannol, ac yn ddiweddar mae Torfaen wedi datblygu ei heconomi. Mae sectorau fel gweithgynhyrchu, adeiladu, y diwydiant gwasanaeth, cyllid a busnes, dosbarthu, cyfathrebu a thrafnidiaeth i gyd wedi chwarae eu rhan. Mae Torfaen yn parhau ei daith i fod yn economi amrywiol, gwydn a mentrus drwy groesawu a chefnogi twf busnesau arloesol sy’n seiliedig ar wybodaeth. Yn ogystal, mae enw da’r ardal fel cyrchfan i ymwelwyr yn cyfrannu at y sector twristiaeth a lletygarwch sy'n ehangu. Mae Torfaen yn anelu i fod yn gartref i’r cwm digidol yng Nghymru, a thrwy hynny roi'r ardal yn rheng flaen datblygiad sgiliau a seilwaith yr 21ain ganrif. Mae'r sectorau gwyrdd ac ynni hefyd yn feysydd a dargedir ar gyfer twf.

Gyda dros 1 miliwn o bobl sy'n byw yn agos ac o fewn pellter cymudo i'r fwrdeistref, ynghyd â'r prifysgolion yn yr ardal sydd ag enw da iawn, bydd cwmnïau sy’n  buddsoddi yn Nhorfaen yn cael mynediad i gronfa dalent gwych.

Mae lleoliad Torfaen yn Ne Ddwyrain Cymru yn ei gwneud yn hawdd i fusnesau i weithredu ar lwyfan cenedlaethol a byd-eang. Mae cysylltiadau ffordd, rheilffyrdd ac awyr ardderchog yn dod â gweddill y DU ac Ewrop i garreg eich drws tra bod ein seilwaith digidol yn sicrhau bod y gymuned fusnes byd-eang dim ond clic i ffwrdd.

I fusnesau sydd am sicrhau bod eu staff yn mwynhau ansawdd gwych o fywyd, mae Torfaen yn cynnig cymysgedd bywiog o dref, pentref a bywyd gwledig - gyda'r holl fanteision y gall pob un o'r rhain yn dod ag am werth gwych am arian. Bydd eich staff hefyd yn cael y dewis o fyw yn gyfagos yng Nghasnewydd, Sir Fynwy - neu unrhyw ran arall o’r gornel hon o Gymru, gyda'i gymysgedd gyfoethog o drefluniau, parciau cenedlaethol, cefn gwlad a hyd yn oed yr arfordir.

Os ydych yn ystyried sefydlu eich busnes yn Nhorfaen, cysylltwch â Chyswllt Busnes Torfaen a all gynnig cyngor a chefnogaeth. Ffôn: 01633 648735, e-bost: businessdirect@torfaen.gov.uk neu llenwch y Ffurflen Ymholiad Busnes

Diwygiwyd Diwethaf: 24/04/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyswllt Busnes Torfaen
Ffôn: 01633 648735

Ebost: businessdirect@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig