Genedigaeth - Cofrestru

Pryd y mae'n rhaid cofrestru genedigaeth?

 • Rhaid cofrestru o fewn chwe wythnos o enedigaeth y baban (42 diwrnod). Mae'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn rhoi gwybod i gofrestryddion am y genedigaethau yn eu hardal.

Faint o amser y mae cofrestru genedigaeth yn ei gymryd?

 • Tua 30 munud.

Faint yw cost cofrestru genedigaeth?

 • Ni chodir tâl am gofrestru genedigaeth baban.
 • Mae Tystysgrifau Geni yn £11 yr un ar yr adeg cofrestru.

Pwy all gofrestru genedigaeth?

 • Un rhiant os yw'n briod.
 • Y ddau riant os nad ydynt yn briod.
 • O dan amgylchiadau eithriadol, gall rhywun heblaw am riant gofrestru genedigaeth. Cysylltwch â'r Cofrestrydd i gael mwy o fanylion.

Ble y gall genedigaeth gael ei chofrestru?

 • Gallwch gofrestru babi mewn unrhyw swyddfa gofrestru. Fodd bynnag, os ydych yn mynychu swyddfa gofrestru y tu allan i'r ardal lle cafodd y babi ei eni, bydd y Cofrestrydd yn cwblhau datganiad yn cynnwys yr holl wybodaeth, a bydd hyn yn cael ei anfon ymlaen i'r ardal lle ganed y babi.

Beth yw datganiad?

 • Bydd y Cofrestrydd yn gwneud cofnod dyblyg o'r wybodaeth am yr enedigaeth. Gofynnir i'r rhiant/rhieni ddarllen a llofnodi'r ddau gopi, yna caiff y datganiad hwn ei anfon i'r Swyddfa Gofrestru yn ardal enedigol y baban. Pan fydd yn derbyn y datganiad, bydd yr ardal berthnasol yn trosglwyddo'r holl wybodaeth i'r Gofrestr ac yn anfon y dogfennau angenrheidiol at y rhiant/rhieni drwy'r post.

Pa ddogfennau y gallaf ddisgwyl eu cael pan fyddaf yn cofrestru genedigaeth yn uniongyrchol neu drwy ddatganiad?

 • Tystysgrif geni lawn, os gofynnir amdani
 • Os caiff baban ei gofrestru trwy ddatganiad, dylai'r holl ddogfennau gael eu derbyn drwy'r post o fewn 7 i 10 diwrnod.

Noder: Wrth gwblhau cofrestriad, rhaid i chi wirio'r dudalen gofrestru yn ofalus. Pan fyddwch chi'n llofnodi'r cofnod, rydych chi'n nodi bod popeth yn gywir a'i fod yn ddatganiad cywir

Os na fyddwch yn sylwi ar gamgymeriad wrth wirio a llofnodi'r cofrestriad (marwolaeth geni, priodas, partneriaeth sifil) codir ffi o £75 neu £90 i wneud cais i'w gywiro, yn ôl y math o gywiriad sydd ei angen.

Noder: Nid yw’r ffi hwn yn sicrhau y bydd modd cywiro’r camgymeriad

Diwygiwyd Diwethaf: 26/02/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestryddion

Ffôn: 01495 742132

E-bost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig