Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn disodli Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac fel rhan o'r ddeddfwriaeth newydd :

  • Mae gan y Gymraeg statws cyfartal cyfreithiol â'r Saesneg ac ni ddylid ei drin yn llai ffafriol
  • Nid oes angen i gyrff cyhoeddus ddatblygu na gweithredu Cynlluniau Iaith Gymraeg
  • Mae gan unigolion yr hawl a'r rhyddid i ddefnyddio'r iaith yn eu bywydau bob dydd

Fel rhan o'n rhwymedigaethau o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, rhaid i'r Cyngor gyhoeddi strategaeth bum mlynedd sy'n dangos sut y byddwn yn hyrwyddo ac yn hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg. Mae'r strategaeth , a gymeradwyd 20 Mehewfin 2016, yn amlinellu'r cyfarwyddyd strategol arfaethedig yn ystod 2017 - 2022 fydd yn cynorthwyo twf yr iaith Gymraeg yn y Fwrdeistref ac yn cefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae cyfraniad partneriaid, y sector preifat, y trydydd sector a thrigolion Torfaen yn bwysig o ran cyflawni blaenoriaethau'r Strategaeth.

O'r 30 Mawrth 2016, bydd yn ofynnol i Awdurdodau Lleol, Parciau Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru i gydymffurfio â set benodol o safonau iaith Gymraeg, a gyhoeddwyd o fewn Hysbysiadau Cydymffurfiaeth sy'n disodli'r Cynlluniau Iaith Gymraeg.

Derbyniodd y Cyngor eu Hysbysiadau Cydymffurfio gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 30 Medi 2015. Mae'r ddogfen yn rhestru pa Safonnau (fel y rhestrir yn llawn yn y Rheoliadau Safonau Iaith Gymraeg (Rhif 1) 2015) mae'n rhaid i'r sefydliad gydymffurfio a hwy, ynghyd a dyddiadau gweithredu ac unrhyw eithriadau.

Mae'n ofynnol i'r Cyngor gyhoeddi dogfen yn nodi sut mae'n bwriadu cydymffurfio ar lefel gorfforaethol gyda’r Safonau a beth yw ei brosesau mewnol ar gyfer goruchwylio a monitro'r gweithredu. Cyhoeddir y ddogfen hon isod.

Mae'r cynnydd yn cael ei gofnodi bob blwyddyn yn yr adroddiad blynyddol. Mae’r Adroddiad Blynyddol wedi eu rhestru isod.

Diwygiwyd Diwethaf: 03/07/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog yr Iaith Gymraeg

Ffôn: 01495 766096

Nôl i’r Brig