Adfywio Canol Tref Pont-y-pŵl

Tîm Adfywio Pont-y-pŵl sy'n gyfrifol am hybu a chefnogi hyfywedd, bywiogrwydd ac atyniad Canol Tref Pont-y-pŵl. Mae'n gwneud hyn trwy:

  • gynlluniau hirdymor i sicrhau y gall y dref fodloni anghenion cyfnewidiol pob un o'i defnyddwyr;
  • cydweithio â busnesau a chymunedau lleol i fynd i'r afael â materion penodol sy'n effeithio ar y dref; a
  • gwella'r dref trwy amrywiaeth o brosiectau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Mae'r tîm yn cydweithio'n agos ag is-adrannau eraill o Wasanaeth Adfywio Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, yn ogystal ag ystod eang o bartneriaid eraill yn y dref, i gyflawni prosiectau.

Yn 2008 Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen cymeradwyo'n ffurfiol y Strategaeth Adfywio Canol Tref Pont-y-pŵl sy'n gosod y nodau, amcanion a chamau gweithredu ar gyfer adfywio'r dref am y 15-20 mlynedd nesaf. Mae amcanion y Strategaeth a chynllun gweithredu i fod i gael ei adolygu yn 2017 er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.

Gyda'i gilydd, mae Strategaeth Adfywio Canol Tref Pont-y-pŵl, Cynllun Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Pont-y-pŵl a Strategaeth Tir Cyhoeddus Canol Tref Pont-y-pŵl yn darparu'r cyd-destun ar gyfer gwaith Tîm Adfywio Pont-y-pŵl ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Lluniwyd pob un o'r dogfennau hyn yn dilyn proses ymgynghori drylwyr.

Gan weithio'n agos gyda phartneriaid, mae'r tîm wedi bod yn llwyddiannus yn derbyn arian gan y Swyddfa Ewropeaidd Cymru Cyllid, Llywodraeth Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Phartneriaeth Adfywio Pont-ypŵl i weithredu cam cyntaf y camau a nodwyd yn y dogfennau uchod prosiectau allweddol yn ystod y gorffennol 5- blynyddoedd wedi bod yn:

  • Mae adnewyddu eiddo yng nghanol y dref trwy'r Fenter Treftadaeth Treflun
  • Mae gwella tir y cyhoedd (gan gynnwys arwynebau, arwyddion, celfi stryd) yn ardal i gerddwyr George Street a Commercial Street drwy Raglen Ardal Anheddiad Pontypool
  • Y gwaith o adnewyddu'r Marchnad Dan Do drwy'r Rhaglen Pontypool Ardal Anheddiad
  • Mae llwybrau Cerdded a Beicio Cymunedol chreu i mewn i Pontypool
  • Mae adnewyddu ac ailddefnyddio Dafarn Greyhound
  • Cyflwyno Cronfa Fuddsoddi Pont-y-pŵl. Mae’r gronfa wedi buddsoddi yn Clarence Corner a Throsnant gan droi 4 adeilad gwag yn unedau preswyl newydd

Bydd y Strategaeth Adfywio diweddaru ddarparu cynllun gweithredu prosiectau ar gyfer y tîm archwilio yn ystod y 5 mlynedd nesaf.

Cyfeiriad:

Tîm Economi ac Adnewyddu (Pontypwl)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Ty Blaen Torfaen
Panteg way
New inn
Torfaen
NP4 0LS

Diwygiwyd Diwethaf: 15/08/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Economi ac Adnewyddu (Pontypwl)

Ffôn: 01495 742881

Nôl i’r Brig