Prosiect Treftadaeth 'Gwaith Dŵr' y Loteri

Mon & Brecon Canal

Gwaith Dŵr yn brosiect ariennir gan y loteri dreftadaeth i adfer 1.5km (1 filltir) darn o Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, yn Llantarnam, De Cwmbrân. Bydd y prosiect yn rhedeg am dair blynedd yn y lle cyntaf 2012-2015. O fewn yr adran 1.5 cilometr o adfer mae wyth siambrau clo i adfer ogystal â nifer o bontydd rhestredig ac bunnoedd.

Mae'r prosiect yn bartneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Mynwy, Aberhonddu a'r Fenni Ymddiriedolaeth Camlesi ac mae'n cynnwys nifer o sefydliadau hyfforddi gan gynnwys Coleg Gwent, Torfaen Training, Hyfforddiant ITEC a Rathborne.

Bydd y prosiect adfer Camlas cael eu harwain gan wirfoddolwyr cymunedol a bydd yn darparu hyfforddiant mewn sgiliau adfer a threftadaeth y gamlas i helpu i gynnal y gamlas yn y dyfodol.

Mae'r llif Camlas Mynwy ac Aberhonddu o Aberhonddu drwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Thorfaen i Gasnewydd a Chaerffili. Nawr ddau gan mlynedd oed, mae'r gamlas yn rhan bwysig o'n tirwedd a threftadaeth ddiwydiannol.

Adfer y gamlas segur trwy Ty Coch yng Nghwmbrân yn ffurfio rhan o strategaeth tymor hir i ailagor y gamlas mordwyo. Drwy wneud hynny, gall y gamlas yn darparu adnodd hamdden a coridor gwyrdd deniadol yng nghanol y gymuned sy'n gallu chwarae rhan bwysig yn y gwaith o adfywio'r ardal.

Hyfforddiant Gwirfoddoli ac Adfer ar Sir Fynwy ac Aberhonddu Camlas yng Nghwmbrân

Rydym yn chwilio am bobl sy'n frwdfrydig, yn mwynhau gweithio gydag eraill a chwrdd â phobl o bob cwr o'r wlad. Nid yw diddordeb mewn gweithio yn yr awyr agored neu yn gweithio ar y gamlas yn hanfodol ond yn helpu.

Gall y prosiect helpu i ddarparu ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddiant ac rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un beth bynnag yw eich sgiliau neu brofiad. Mae'r cyfleoedd yn cynnwys:

 • Adfer lociau camlesi, pontydd ac adeileddau treftadaeth eraill
 • Adeiladu llifddorau traddodiadol a metel
 • Cynnal y gamlas
 • Gwelliannau amgylcheddol a chreu cynefinoedd megis plygu gwrychoedd a phlannu coed
 • Helpu i drefnu a rhedeg digwyddiadau cymunedol
 • Cymryd rhan mewn celf gyhoeddus, ymchwil hanesyddol a dehongli
 • Cynnal arolygon treftadaeth, bywyd gwyllt a defnyddwyr y gamlas
 • Helpu adeiladu a rheoli gwefannau a chyfryngau cymdeithasol 

Bydd y prosiect yn cynnal pum niwrnod yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm drwy gydol y flwyddyn.

Fel gwirfoddolwyr byddwn fel arfer yn gofyn i chi ymrwymo o leiaf un diwrnod yr wythnos- ond os gallwch fynychu llawn bum niwrnod, yna rydym yn hapus i chi i ddod draw.

Mae angen i bob darpar wirfoddolwyr i lenwi ffurflen gais fanylach ac yn cael dau eirda boddhaol. Mae'r ffurflen yn hawdd i'w llenwi a gellir eu cwblhau ar ymweliad â safle gyda'n goruchwyliwr. Unwaith y bydd eich manylion wedi eu derbyn eich bod yn gallu dechrau yn amodol ar gapasiti.

Cynnydd

Blwyddyn Un

Mae llawer wedi cael ei gyflawni yn ystod blwyddyn gyntaf y prosiect ac isod ceir rhai o'r uchafbwyntiau:

 • 36 o wirfoddolwyr cymunedol a recriwtiwyd ar y safle
 • Grwp Adfer Dyfrffordd gwersyll haf pythefnos gyda dros 38 o wirfoddolwyr
 • Adran o gamlas de-dyfrio
 • Brake Lock hadferMae dau coredau hadfer
 • Mae dau Pounds Estynedig
 • Ymweliad ysgol gyntaf wedi digwydd
 • BBC Countryfile ffilmio y prosiect a gwirfoddolwyr
 • Darganfod o bwll llifio gwreiddiol drwy cloddio archeolegol dri diwrnod
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Community Heritage Development Officer

Ffôn: 01633 648209

E-bost: ashleigh.taylor@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig