Ynglŷn â Safonau Masnach

Troseddwyr yn manteisio ar ofnau am COVID-19

Mae troseddwyr yn manteisio ar ofnau ynghylch COVID-19 i ysglyfaethu ar aelodau'r cyhoedd, yn enwedig pobl hŷn a bregus sydd wedi'u hynysu ac yn cadw draw wrth deulu a ffrindiau. Mae Safonau Masnach Cenedlaethol yn rhybuddio pobl i gadw llygad yn dilyn cynnydd mewn sgamiau sy'n gysylltiedig â coronafirws.

Dylai aelodau'r cyhoedd anwybyddu cynhyrchion sgam fel atchwanegiadau a chitiau gwrth firws sy'n honni ar gam eu bod yn gwella neu'n atal COVID-19. Mae rhai canolfannau galw a oedd gynt yn targedu defnyddwyr y DU trwy geisio gwerthu cynhyrchion iechyd amheus bellach yn cynnig atchwanegiadau sydd, yn ôl y sôn, yn atal COVID-19.

Cadwch lygad am arwydd bod cymdogion yn cael eu targedu gan droseddwyr ar eu stepen drws. Er bod grwpiau dilys o wirfoddolwyr yn darparu help yn ystod y cyfnod hunan-ynysu, cafwyd adroddiadau bod troseddwyr yn ysglyfaethu ar drigolion - yn aml bobl hŷn neu bobl sy'n dioddef o gyflyrau iechyd tymor hir.

Dyma rhai o’r sgamiau COVID-19 y daethpwyd o hyd iddynt:

Troseddau stepen drws

 • Troseddwyr yn targedu pobl hŷn, drwy gynnig siopa ar eu rhan.
 • Gwasanaethau glanhau ar stepen y drws, sy’n cynnig glanhau y tu allan i’r tŷ ac o amgylch y drysau, i ladd bacteria a helpu i atal lledaeniad y firws.

Sgamiau ar-lein

 • Sgamiau e-bost sy'n twyllo pobl i agor atodiadau maleisus.
 • Adnoddau ffug ar-lein - fel Mapiau Coronafirws ffug - sy'n darparu meddalwedd maleisus

Sgamiau ad-daliadau

 • Cwmnïau’n cynnig ad-daliadau ffug am wyliau i unigolion y cawsant eu gorfodi i ganslo’u teithiau.

Nwyddau ffug

 • Hylif glanweithdra, masgiau wyneb a chitiau prawf Covid19 ffug sy’n cael eu gwerthu o ddrws i ddrws ac ar lein. Gall y cynnyrch hwn, yn aml, fod yn beryglus.

Sgamiau dros y ffôn

 • Wrth i fwy o bobl hunan-ynysu gartref mae risg gynyddol y bydd sgamiau ffôn hefyd yn cynyddu, gan gynnwys troseddwyr sy'n honni mai nhw yw'ch banc, benthyciwr morgeisi neu gwmni cyfleustodau.

Sgamiau codi arian

 • Cafwyd adroddiadau bod lladron yn twyllo pobl trwy honni eu bod yn casglu arian ar gyfer ‘brechlyn’ COVID-19.

Dylai aelodau'r cyhoedd gadw mewn cysylltiad ag aelodau'r teulu yn rheolaidd a'u hysbysu o'r sgamiau mwyaf toreithiog a'r peryglon posibl iddynt. Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi cael eich targedu gan sgâm gellir ei riportio i Action Fraud ar-lein ar www.actionfraud.police.uk neu drwy ffonio 0300 123 2040.

I gael cymorth a gwybodaeth ar sut i weld a allai rhywbeth fod yn sgam, ewch i: www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/.

Busnesau’n ymddwyn yn annheg yn ystod y pandemig COVID-19

Tîm Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen wedi derbyn nifer fach o gwynion am fusnesau gweithredu'n annheg i gwsmeriaid yn ystod y pandemig Covid-19.

Mae'r cwynion wedi ymwneud â rhai siopau yn codi prisiau ar nwyddau fel hylif glanweithdra a phapur tŷ bach.

Ar hyn o bryd, mae deddfwriaeth y DU yn mynnu na ddylai busnesau gamarwain eu cwsmeriaid ynghylch eu prisiau. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid prisio eitemau yn glir, a rhaid mai'r pris sy'n ymddangos ar y label neu'r wefan yw'r pris cwbl gynhwysol fydd yn rhaid i chi ei dalu wrth y til.

Nid oes unrhyw gyfraith sy'n gosod uchafswm pris ar nwyddau, felly mae pob masnachwr yn gallu gosod eu prisiau. Nid oes gan Safonau Masnach bwerau i orfodi busnesau i ostwng eu prisiau.

Cofiwch y bydd prisiau sy'n codi yn y cyfanwerthwyr yn effeithio ar fusnesau, ac efallai na fydd ganddynt unrhyw ddewis ond trosglwyddo peth o'r cynnydd mewn prisiau.

Mae'r Comisiwn Cystadleuaeth a Marchnadoedd wedi gofyn i gwsmeriaid sydd â phryderon ynghylch busnesau sy'n trin eu cwsmeriaid yn annheg gysylltu â nhw trwy eu gwefan. Gallwch gysylltu â nhw trwy eu ffurflen riportio ar y we.

Amdanom Ni

Nod Safonau Masnach yw sicrhau amgylchedd teg, diogel a chyfiawn i bawb sy'n prynu a gwerthu nwyddau a gwasanaethau yn Nhorfaen.

Gwneir hyn trwy ystod o weithgareddau ymyrraeth, cyngor a gorfodi gyda busnesau a defnyddwyr.

Gwneir hyn drwy ystod o ymyriadau, cyngor a gweithgareddau gorfodi gyda busnesau a defnyddwyr.

Rydym yn gweithio’n agos gydag asiantaethau sy’n bartneriaid er mwyn casglu gwybodaeth a gorfodi’r ddeddfwriaeth sy’n cwmpasu meysydd fel:

 • Pwysau a Mesurau
 • Labeli bwyd a chyfansoddiad bwyd
 • Nwyddau Ffug
 • Diogelwch Cynnyrch
 • Prisio (yn cynnwys Isafswm Prisiau Uned ar gyfer alcohol)
 • Masnachwyr Twyllodrus a Throseddau Stepen Drws
 • Credyd Defnyddwyr
 • Cam ddisgrifio Nwyddau
 • Sgamiau
 • Gwerthu i Bobl Dan Oedran

I gael mwy o wybodaeth am waith y Safonau Masnach ewch i:

Gall busnesau gael cyngor ar:

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn rhoi cyfarwyddyd am labelu bwyd (yn cynnwys alergeddau), rhybuddion bwyd, labeli ar-lein rhad ac am ddim a hyfforddiant ar alergeddau, i fusnesau.

Mae'r Asiantaeth hefyd yn darparu gwybodaeth ac arweiniad i ffermwyr a busnesau bwyd anifeiliaid, gan gynnwys sut i wneud cais i gymeradwyo neu gofrestru eich busnes bwyd anifeiliaid.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd hefyd yn darparu gwybodaeth i ddefnyddwyr am y rhybuddion bwyd diweddaraf a chynnyrch sy'n cael ei alw'n ôl.

Cofrestrwch ar ein tudalen Facebook i dderbyn y wybodaeth a’r newyddion diweddaraf.

Diwygiwyd Diwethaf: 27/10/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Safonau Masnach

Ffôn: Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth: 03454 04 05 05

E-bost: trading.standards@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig