Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013

Mae Deddf Delwyr Metel Sgrap yn rheoleiddio delwyr metel sgrap, casglwyr a gweithredwyr achub cerbydau modur. Mae'r Ddeddf yn disodli pob un o'r ddeddfwriaeth bresennol ar gyfer gweithredwyr achub cerbydau a delwyr metel sgrap.

Mae 2 fath o drwydded:

 1. Trwydded delwyr metel sgrap ar gyfer y rhai sy'n gweithredu safle sy'n derbyn metel sgrap neu gerbydau. I fusnesau sydd â sawl safle, bydd hyn yn cynnwys pob rheolwr safle.
 2. Trwydded casglwyr ar gyfer y rhai sy'n casglu metel o ardal i’w werthu fel deliwr.

  Gwneud cais o dan y Ddeddf

  Cymeradwyodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen y weithdrefn a ffioedd ar gyfer y trwyddedau 3 blynedd, y gellir dod o hyd iddynt yn Ffïoedd Trwyddedu.

  Rhaid i bob cais gynnwys: -

  • Y ffi berthnasol
  • Gwiriad DBS sylfaenol ar gyfer pob person a enwir yn y cais, sy'n dangos dyddiad llai na 3 mis ar ôl dyddiad cyhoeddi (gweler y manylion isod),
  • Ffotograff ar ffurf pasbort o bob person a enwir ar y cais.

  Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd a phersonau a enwir i brofi pwy ydynt trwy gyfrwng adnabod ffotograffig, ee cerdyn pasbort neu drwydded yrru llun, a bil cyfleustodau. Felly, mae'n angenrheidiol bod eich cais yn cael ei roi i'r tîm trwyddedu yn bersonol. Bydd eich hunaniaeth a'ch tystysgrif DBS yn cael eu gwirio a'u copïo cyn eu dychwelyd ar unwaith i chi. A fyddech cystal â thrafod y gofynion hyn gyda swyddog trwyddedu os ydych yn ansicr beth sydd angen gyda’ch cais.

  Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu am gymorth neu gyngor gyda'ch cais ar 01633 647286.

  Eithriadau

  Os yw metel sgrap yn un o sgil-gynnyrch eich busnes gallech gael eich eithrio o'r angen i gael i gael trwydded, bydd angen i chi brofi i gyfran o'ch busnes sy'n cynnwys delio mewn metel sgrap. Enghreifftiau o fusnesau a all hawlio eithriad yw:

  Adeiladwyr, plymwyr, trydanwyr, garejys trwsio cerbydau modur, a gweithdai peirianneg - Ble mae metel sgrap yn cael ei adfer neu ei gynhyrchu o ganlyniad i brif bwrpas y busnes.

  Cysylltwch â'r tîm trwyddedu i drafod eich busnes er mwyn gweld a allech gael eich eithrio.

  Casglwyr symudol

  Bydd yn rhaid i Casglwyr Symudol sy'n gweithio yng ngwahanol ardaloedd y cyngor wneud cais am drwydded gasglwyr ym mhob un o'r ardaloedd hynny - mae'n rhaid i chi gysylltu â'r cyngor perthnasol i gael ffurflen gais. Os nad ydych yn ymgeisio i bob cyngor yr ydych yn bwriadu casglu ohono, ni fyddwch yn gallu masnachu yn yr ardal honno.

  Rhaid i bob person sy'n gweithio ar gerbyd sy’n casglu metel sgrap feddu ar drwydded oni bai eu bod yn cael eu cyflogi yn briodol gan fusnes trwyddedig ar gyfer safle neu fel casglwr.

  Tystysgrif DBS

  Cyn i chi wneud cais, bydd angen i chi a phob person a restrir ar y ffurflen gais i gael Tystysgrif Datgeliad Sylfaenol gan Disclosure Scotland. Gallwch wneud cais am y dystysgrif hon ar www.disclosurescotland.co.uk

  Mae Tystysgrif Datgeliad Sylfaenol yn ddilys am 3 mis o'r dyddiad cyhoeddi, ond gellir ei ddefnyddio i wneud cais i gymaint o gynghorau ag y dymunwch o fewn yr amser hwnnw.

  Ffurflenni Cais

  Mae cais am metel sgrap ffurflen

  a'r nodiadau canllaw ar gael er gwybodaeth. Gallwch ofyn am gyngor a chymorth gan y swyddogion trwyddedu os ydych yn dymuno.

  SYLWER: Mae'r wybodaeth a roddir yma yn seiliedig ar ein dealltwriaeth o'r wybodaeth sydd ar gael ar yr adeg hon, a'i nod yw rhoi rhybudd ymlaen llaw i chi o ofynion y Ddeddf newydd. Wrth i'r Swyddfa Gartref gynhyrchu mwy o wybodaeth ac arweiniad, byddwn yn diweddar.

  Diwygiwyd Diwethaf: 11/05/2022
  Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

  Licensing

  Ffôn: 01633 647286

  E-bost: licensing@torfaen.gov.uk

  Nôl i’r Brig