Y Gofrestr Risgiau

Y Gofrestr Risgiau
Cyf RisgSgôr RisgDisrifiad o'r RisgSgôr TebygolrwyddDisgrifiad TebygolrwyddSgôr EffaithDisgrifiad EffaithCyfeiriad hynt presennolCyfeiriad hynt disgwyliedigSwyddog Cyfrifol
4 Uchel Iawn
Mae yna risg y bydd niferoedd a chymhlethdod cynyddol atgyfeiriadau gan y boblogaeth mewn oed yn gosod straen ar wasanaethau (statudol) a arweinir gan alw gan arwain at amserau aros amhriodol sy’n fygythiad i annibyniaeth a deilliannau defnyddwyr y gwasanaeth.
4 Canolig/      Uchel 4 Arwyddocaol Sefydlog Trin Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol a Thai
46 Uchel Iawn Mae yna risg y bydd cartrefi nyrsio lleol ac asiantaethau gofal cartref yn peidio â bod mewn busnes yn y farchnad bresennol a bydd hyn yn cael effaith ar y gallu i gomisiynu cefnogaeth briodol i bobl fregus  5 Uchel 4 Arwyddocaol Cynyddu Trin Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol a Thai
49 Uchel iawn Mae perygl y byddai methu ag adennill ac adfywio Safle’r British yn briodol, arwain at risgiau ariannol ac enw da. 4 Canolig /      Uchel 4 Arwyddocaol Cynyddu Trin Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
56 Uchel Iawn Mae risg y bydd cynnydd parhaus yn y boblogaeth o blant sy’n derbyn gofal yn gweld cynnydd mewn gwariant a fydd yn parhau i gael effaith andwyol ar sefyllfa ariannol gyffredinol yr awdurdod 4 Canolig/      Uchel 4 Arwyddocaol Sefydlog Trin Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol a Thai
67 Uchel Iawn Mae perygl y bydd methu â recriwtio a chadw staff gofal cymdeithasol sector eang yn effeithio ar ein gallu i asesu a chefnogi ein trigolion sy'n agored i niwed mewn dull amserol. 5 Uchel 4 Arwyddocaol Sefydlog Trin Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol a Thai
68 Uchel Iawn Mae perygl y bydd diwedd cyllid UE ar gyfer prosiectau cyflogadwyedd yn 2022/23 yn effeithio ar yr MTFP, ar gyflogadwyedd ein cymunedau ac ar ragolygon ein pobl ifanc NEET a'r sawl mewn perygl o fod yn NEET. 4 Canolig/  Uchel 4 Sylweddol Gostwng Trin Prif Swyddog, Cymunedau, Cwsmeriaid a Materion Digidol
72 Uchel Iawn Mae risg y bydd y Cyngor yn methu â sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol sy’n byw yn Nhorfaen elwa ar amgylchedd naturiol bioamrywiol sy’n cefnogi eu llesiant 4 Canolig /      Uchel 5 Catastroffig Sefydlog Trin Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
73 Uchel Iawn Mae perygl y bydd y Cyngor yn methu â dod yn garbod sero net erbyn 2030. 4 Canolig /      Uchel 5 Catastroffig Sefydlog Trin Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
74 Uchel Iawn Mae perygl y bydd y Cyngor yn methu â chefnogi, arwain a hwyluso’r Fwrdeistref yn ddigonol i fod yn  carbob seron net erbyn 2050. 4 Canolig /      Uchel 5 Catastroffig Sefydlog Trin Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
1 Uchel Iawn Mae perygl na fydd ysgolion sydd â blaenoriaeth ym Mand B yn cael eu gwella oherwydd diffyg cyllid. 
 
4 Uchel Iawn 4 Sylweddol Sefydlog Trin Prif Swyddog, Addysg a Chyfarwyddwr Arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc
14 Uchel Mae yna risg y bydd y galw am gartrefi o ansawdd / fforddiadwy ac anghenion tai heb ei gwrdd os nad ydym yn gallu cynyddu’r cyflenwad oherwydd y diffyg tir sydd ar gael a methu â chael hyd i safleoedd dichonadwy. 4 Canolig/      Uchel 3 Cymedrol Sefydlog Goddef Pennaeth UCGC
39 Uchel Mae yna risg na fydd ansawdd tai yn y sector preifat (wedi eu rhentu) yn gwella oherwydd diffyg buddsoddiad. 4 Canolig/      Uchel 3 Cymedrol Cynyddu Goddef Pennaeth UCGC
58 Uchel Mae coed yn syrthio, rhannau o goed a changhennau a achoswyd gan Ynn yn Gwywo, clefyd ffwngaidd sy’n effeithio ar Ynn (Fraxinus Excelsior), yn peri  risg i bobl, eiddo a’r amgylchedd. 3 Canolig 4 Arwyddocaol Gostwng Trin Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
63 Uchel Mae yna risg y bydd Lleoliadau y tu Allan i'r Sir i blant a phobl ifanc ag anghenion addysgol cymhleth yn dod yn fwy niferus ac yn fwy drud. 3 Canolig 4 Arwyddocaol Sefydlog Trin Prif Swyddog Addysg a Chyfarwyddwr Arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc 
64 Uchel Mae yna risg y bydd safonau efallai'n methu â gwella'n ddigon cyflym o ganlyniad i faterion a nodwyd yn ansawdd yr addysgu, dysgu ac arweinyddiaeth mewn tair o'n hysgolion uwchradd. 3 Canolig 4 Arwyddocaol Sefydlog Trin Prif Swyddog Addysg a Chyfarwyddwr Arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc 
65 Uchel Mae risg o amhariad posibl i ddarpariaeth gwasanaeth o ganlyniad i'r Cyngor yn profi anawsterau arwyddocaol o ran cael offer TGCh (gliniaduron a chyfrifiaduron desg) sy'n addas i ddefnydd busnes oherwydd prinder cenedlaethol o'r dyfeisiau penodol hyn. 5 Canolig/Isel 4 Arwyddocaol Sefydlog Goddef Prif Weithredwr Cynorthwyol (Adnoddau)
8 Canolig Mae yna risg gwirioneddol y gallai’r cyngor fethu â sicrhau parhad yn narpariaeth gwasanaethau yn ei adeiladau oherwydd cyfyngiadau ar adnoddau a natur yr ased fel un sy’n heneiddio gan gynnwys strwythur, peirianwaith a gwasanaethau  2 Canolig /    Isel 4 Arwyddocaol Gostwng Goddef Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
11 Canolig Mae yna risg y gall y cyngor fod yn ariannol anghynaladwy os nad oes cytundeb ar gynllun corfforaethol, gwasanaeth ac ariannol tymor canolig priodol. 1 Isel 4 Arwyddocaol Sefydlog Trin Prif Weithredwr Cynorthwyol (Adnoddau)
12 Canolig Mae yna risg y bydd cyflenwad gwasanaethau yn y tymor hir yn cael ei rwystro heb gynllunio strategol ar y gweithlu . 3 Canolig 3 Cymedrol Sefydlog Trin Prif Weithredwr Cynorthwyol (Adnoddau)
17 Canolig Mae yna risg y bydd pobl ifanc yn colli cyfleoedd mewn bywyd gan nad ydyn nhw mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant (NEET) onibai ein bod yn gallu cynnal ein gwelliant wrth gael mwy o bobl ifanc i mewn i waith, addysg neu hyfforddiant. 3 Canolig 3 Cymedrol Sefydlog Trin Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
19 Canolig Mae yna risg na fydd y cyngor yn gallu cwrdd â’i ddyletswyddau statudol i asesu a gosod pobl ifanc ag anghenion dysgu hyd at 25 oed pan ddaw’r ddeddf i rym.  3 Canolig 3 Cymedrol Sefydlog Trin Prif Swyddog Addysg a Chyfarwyddwr Arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc
21 Canolig Mae yna risg y bydd cyflwr rhwydwaith priffyrdd y cyngor yn parhau i ddirywio heb arian digonole. 3 Canolig 3 Cymedrol Sefydlog Trin Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
23 Canolig Mae yna risg na fyddwn ni’n cwrdd â thargedau ailgylchu statudol Llywodraeth Cymru oherwydd diffyg trigolion yn cymryd rhan gan arwain at ddirwyon sylweddol i’r Cyngor. 2 Canolig /    Isel 4 Arwyddocaol Cynyddu Trin Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
28 Canolig Mae yna risg bod Gwerth Byd-eang Eithriadol Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn cael ei beryglu gan arwain o bosibl at golli statws Safle Treftadaeth y Byd a niwed i enw da’r Cyngor 1 Isel 4 Arwyddocaol Sefydlog Trin Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
30 Canolig Mae yna risg y bydd cyllid y cyngor yn cael ei effeithio o ganlyniad i orwario mewn perthynas â therfynau cyllidebau corfforaethol. 3 Uchel 3 Cymedrol Sefydlog Trin Prif Weithredwr Cynorthwyol (Adnoddau)
32 Canolig Mae yna risg y bydd costau ychwanegol a /neu ostyngiad mewn cynhyrchiant os na fydd absenoldeb oherwydd salwch yn cael ei reoli’n effeithiol ac os na fydd y cynnydd mewn absenoldeb oherwydd salwch meddwl yn cael ei drin. 3 Canolig 3 Cymedrol Gostwng Trin Prif Weithredwr Cynorthwyol (Adnoddau)
48 Canolig Mae yna risg y gallai rheolaeth wael ar wybodaeth gael effaith andwyol ar gyllid ac enw da’r cyngor.  3 Canolig 3 Cymedrol Sefydlog Trin Pennaeth UCGC
54 Canolig Mae perygl o ran fframwaith polisi lleol statudol gwan i benderfynu ar geisiadau / apeliadau cynllunio ar ôl 31 Mawrth 2021 pan fydd Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gan Dorfaen yn cyrraedd ei ddyddiad terfyn. 3 Canolig 3 Cymedrol Sefydlog Trin Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
61 Canolig Mae yna risg y byddwn yn methu â chyrraedd targedau ailgylchu statudol (64%) yn 2020-21 oherwydd rhai newidiadau y bu rhaid i ni eu cyflwyno o ganlyniad i bandemig  Covid 19 a allai arwain at y Cyngor yn cael dirwyon gan Lywodraeth Cymru. 3 Canolig 3 Cymedrol Gostwng Goddef Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
69 Canolig Mae perygl os bydd y Cyngor yn wynebu colled nifer o yrwyr HGV heb y gallu i'w disodli, y gallai effeithio drapariaeth gwasanaeth gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i gasglu deunydd ailgylchu a gwastraff a darparu gwasanaethau'r gaeaf. 3 Canolig 3 Cymedrol Gostwng Trin Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
70 Canolig Mae perygl y gallai tomenni glo symud yn Nhorfaen, gyda'r posibilrwydd o ddifrodi eiddo, asedau neu dir. 3 Canolig 3 Cymedrol Gostwng Trin Prif Swyddog Cymdogaethau a CDC
71 Canolig Mae perygl y bydd ein gallu i gadw cofnodion rheoli gofal mewn ffordd gywir a diogel ar gyfer Plant, Teuluoedd ac Oedolion sy'n derbyn gwasanaethau statudol os bydd System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yn dod yn anaddas i'r diben. 1 Isel 4 Sylweddol Gostwng Trin Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol a Thai
76 Canolig Oherwydd y newidiadau ym mholisi Digartrefedd Llywodraeth Cymru "Neb Heb Help" bydd cynnydd sylweddol mewn achosion o ddigartrefedd ac ni fydd cyflenwad digonol o lety dros dro i'r unigolion hynny y mae dyletswydd yn ddyledus iddynt dan Ddeddf Tai Cymru 2014. 3 Canolig 2 Mân Newydd Trin Pennaeth UCGC
15 Isel Mae yna risg, oherwydd ansicrwydd ynglŷn â lefel arian cefnogi pobl gan Lywodraeth Cymru, bod pobl fregus yn methu â chael gwasanaethau cefnogaeth mewn perthynas â thai sy’n eu helpu i fyw’n annibynnol. 1 Isel 3 Cymedrol Gostwng Goddef Pennaeth UCGC
31 Isel Mae yna risg y bydd y cyngor yn cael dirwyon sylweddol / cael ei gyfleuster talu â cherdyn wedi ei dynnu os na fydd cwrdd â Safonau’r Diwydiant Cardiau Talu.  1 Isel 3 Cymedrol   Trin Prif Weithredwr Cynorthwyol (Adnoddau)
47 Isel Mae yna risg na fydd plant a allai elwa o ymyraethau cynnar yn derbyn cefnogaeth oherwydd bod blaenoriaeth i blant sydd ag anghenion uwch 2 Canolig /    Isel 2 Mân   Goddef Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol a Thai

* Trin - Lleihau'r risg i lefel dderbyniol drwy gymryd camau(au) lliniarol
* Goddef - Gall y Cyngor oddef risg lle na ellir lliniaru'r risg yn gost effeithiol neu ei lliniaru'n effeithiol gan reolaethau mewnol hyd yn oed os yw'n parhau'n uchel

Diwygiwyd Diwethaf: 07/09/2022 Nôl i’r Brig