Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth Diogelu Data

Dan Ddeddf Diogelu Data 1998, mae'n ddyletswydd ar y Cyngor i ddiogelu'r data personol y mae'n ei brosesu yn unol â'r ddeddf. Mae gan unigolyn yr hawl i ofyn am wybodaeth a gedwir amdanynt drwy Broses Cais Gwrthrych am Wybodaeth.

Sut fedrwch chi wneud Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth Diogelu Data (gwybodaeth bersonol) gennym ni?

Byddai'n gymorth mawr pe gallech wneud eich cais yn ysgrifenedig (trwy lythyr neu e-bost) neu, lle bo'n bosib, gwnewch gais am Fynediad i Bwnc Diogelu Data gan y testun, yma. Os hoffech gyngor neu gymorth i lenwi'r ffurflen hon neu i gyflwyno cais, cysylltwch â'r Tîm Rheoli Data a Gwybodaeth ar 01633 647467.

Gallwch e-bostio DPA@torfaen.gov.uk

Gallwch ysgrifennu atom: Swyddog Corfforaethol Diogelu Data, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB.

A oes ffi am Geisiadau Gwrthrych am Wybodaeth?

Bydd yr awdurdod yn codi ffi o hyd at £10 am geisiadau Gwrthrych am Wybodaeth Diogelu Data. Nodwch y byddai angen arnom brawf o bwy ydych chi.

Pa mor hir yw'r cyfnod i dderbyn ymateb?

Ein nod yw cydnabod ceisiadau, neu ofyn am ragor o wybodaeth i egluro ceisiadau o fewn pum diwrnod gwaith o'u derbyn.

O ran Diogelu Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth Diogelu Data mae gennym 40 diwrnod calendr o'r dyddiad y derbynnir y prawf o bwy ydych chi a'r tâl.

Pa wybodaeth sydd ei hangen wrth gyflwyno Cais Gwrthrych am Wybodaeth DDD?

Rydym yn gofyn i chi lenwi ffurflen Cais Gwrthrych am Wybodaeth am Ddata. Gallwch fynd ati a gwneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth Diogelu Data yma.

Byddwn yn gofyn am brawf o bwy ydych chi, un copi o ffotograffig o bwy ydych chi, fel copi o basbort y sawl sy’n ymgeisio neu drwydded yrru, a thystiolaeth o'ch cyfeiriad, fel copi o fil cyfleustodau.

Bydd angen llythyr o awdurdod os ydych yn gweithredu ar ran rhywun arall, mae proses ddilysu yn ei lle.

Fedrwn ni ddarparu’r holl wybodaeth pan fyddwn yn derbyn cais?

Mae er budd y cyhoedd ein bod yn agored, yn dryloyw ac yn atebol am y gwaith a wnawn.

Mae'n bwysig nad yw'r datgeliadau a wnawn yn tanseilio hyder ac ymddiriedaeth yn yr awdurdod neu'r rhai sy'n gohebu â ni.

Byddwn yn rhoi mynediad i wybodaeth bersonol yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data.

Fodd bynnag, bydd achlysuron lle y byddai'n anghywir i ni ddatgelu popeth ee gwybodaeth 3ydd parti a bydd eithriadau yn cael eu cymhwyso. Gellir gweld copi o Eithriadau'r Ddeddf Diogelu Data yma.

Apeliadau a Chwynion

Os ydych yn anfodlon â'r ymateb a gawsoch, rhowch wybod i ni yn ysgrifenedig, gan nodi'n glir beth yw'r mater.

Gallwch anfon e-bost atom: DPA@torfaen.gov.uk

Gallwch ysgrifennu atom: Swyddog Corfforaethol Diogelu Data, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB

Byddwn yn ymdrechu i ddatrys unrhyw broblemau, gan gynnwys adolygiad mewnol o'n penderfyniad gwreiddiol.

Fel rhan o'r adolygiad hwnnw, os cytunir bod y wybodaeth yn anghyflawn neu anghywir, byddwn yn ei chywiro.

Noder y gallwch wneud cais uniongyrchol i'r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad ar unrhyw adeg yn ystod y broses hon.

Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (Cymru), 2il Lawr, Tŷ Churchill, Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2HH.

Rhif ffôn: 0330 414 6421
Ffacs: 029 2067 8399
E-bost: wales@ico.gsi.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 03/07/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog Corfforaethol Diogelu Data

E-bost: DPA@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig