Timau arlwyo ysgolion wedi'u henwebu ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 31 Mawrth 2022

Mae timau arlwyo ysgolion yn Nhorfaen wedi’u henwebu ar gyfer dwy wobr yng Ngwobrau Arlwyo’r Sector Cyhoeddus a gynhelir yr wythnos nesaf.

Mae Adran Arlwyo Torfaen wedi’i henwebu ar gyfer Gwobr Arloesi, a thîm arlwyo Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pont-y-pŵl, am Wobr Arlwyo yn y Maes Addysg.

Mae'r enwebiad ar gyfer Gwobr Arloesi yn cydnabod y gwaith arloesol y mae’r Tîm Arlwyo wedi'i wneud i gefnogi disgyblion ag awtistiaeth sy'n teimlo bod cael cinio ysgol yn heriol.

Bu’r tîm yn gweithio gyda Swyddog Awtistiaeth Plant a Phobl Ifanc Cyngor Torfaen, dietegydd pediatrig sy’n arbenigo mewn awtistiaeth, Awtistiaeth Cymru a rhieni i ddatblygu polisi i sicrhau bod addasiadau’n cael eu gwneud i’r mannau bwyd a’r mannau bwyta pan fo angen.

Mae Timau Arlwyo Ysgolion hefyd wedi ennill statws Sefydliad sy’n Ystyriol o Awtistiaeth ar ôl i 150 o staff arlwyo gael hyfforddiant awtistiaeth.

Dywedodd Mary Rose, Cogydd Ysgol yn Ysgol Gynradd George Street, Pont-y-pŵl: “Roedd y cwrs ymwybyddiaeth o awtistiaeth o gymorth mawr i mi gan fod gennym fachgen bach awtistig yn ein hysgol, ac weithiau mae’n cael cinio. Nid yw'n hoffi unrhyw fath o newid, hyd yn oed eistedd wrth fwrdd gwahanol.

"Mae'n rhaid iddo fod yn yr un lle bob dydd. Fe wnaeth y cwrs fy helpu i ddeall sut mae'n gweld pethau. Yr unig fwyd y bydd yn ei fwyta yw cig a grefi felly pan fydd ei enw ar y rhestr ginio dwi'n gwneud yn siŵr mai dyma sydd ganddo. Ar ôl cwblhau’r cwrs ar-lein rydw i nawr yn deall yn fwy manwl sut mae'n brwydro i ymdopi â phethau.”

Dywedodd Cheryl Deneen, Swyddog Awtistiaeth Plant a Phobl Ifanc Cyngor Torfaen: “Mae tîm Arlwyo Torfaen wedi bod yn hynod ragweithiol o ran codi ymwybyddiaeth ynghylch awtistiaeth o fewn eu timau arlwyo mewn ysgolion ar draws yr awdurdod.

Maent hefyd wedi ymrwymo i ddatblygu cyfleoedd pellach i staff ehangu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r heriau y mae plant a phobl ifanc ag awtistiaeth yn eu hwynebu o ran bwyta.

"Mae'r polisi hwn yn adlewyrchiad o'u hymrwymiad i weithio mewn partneriaeth â phlant a phobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol. Rwyf hefyd yn ymfalchïo’n fawr i rannu mai Torfaen yw’r Tîm Arlwyo cyntaf ledled Cymru i gwblhau’r hyfforddiant hwn sy’n wirioneddol anhygoel.”

Mae tîm arlwyo Ysgol Gyfun Gwynllyw wedi’u henwebu ar gyfer y Wobr Arlwyo yn y Maes Addysg am eu brwdfrydedd wrth baratoi prydau blasus, amrywiol a hybu bwyta’n iach.

Dywedodd Louise Williams, disgybl ym Mlwyddyn 11: “Mae’r ffreutur yn llawn bwrlwm bob amser, ac mae myfyrwyr yn mwynhau cael hwyl a jôc gyda’r staff, tra hefyd yn dysgu am yr hyn y maent yn ei fwyta.

“Prin fod yna wal wag yn y ffreutur, gan fod y staff yno’n gyson yn dyfeisio ffyrdd newydd a chreadigol o hybu bwyta’n iach, felly gallwch holi i unrhyw fyfyrwyr, a byddant bob amser yn gwybod beth maen nhw’n ei fwyta, a’r effaith y mae’n ei gael arnyn nhw.”

Dywedodd Miss Manon Roberts, Pennaeth Blwyddyn 9 a Phennaeth Cerddoriaeth: “Mae’r amgylchedd y maent yn ei greu yn gwneud i’r disgyblion deimlo’r croeso, a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi. Maent yn hyblyg o ran y bwydlenni y maen nhw’n eu paratoi - bwydlenni sy'n newid yn aml gyda'r tymhorau, ac sydd hefyd wedi'u teilwra i’r hyn y mae disgyblion yn ei hoffi, ac maent yn cyflwyno blasau newydd cyffrous o bob rhan o'r byd.

"Mae'r ymdrech a ddangosant yn rhyfeddol, mae’r bwyd yn cael ei gyflwyno i'r safon uchaf bob amser; gyda digon o ddewis o ran opsiynau poeth ac oer i'r disgyblion.

“Maen nhw nid yn unig yn darparu bwyd iach, blasus i’r disgyblion, ond maen nhw’n ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn adnabod y plant, gan fonitro eu bod yn bwyta’n dda, a chodi unrhyw bryderon gydag aelodau bugeiliol yr ysgol – cysylltiad hollbwysig er mwyn sicrhau lles ein disgyblion.”

Cynhelir Gwobrau Arlwyo’r Sector Cyhoeddus yn Llundain ddydd Iau 7 Ebrill.

I gael gwybod mwy am arlwyo mewn ysgolion yn Nhorfaen ewch i https://www.torfaen.gov.uk/cy/EducationLearning/SchoolsColleges/Schoolcatering/School-Meals.aspx

Diwygiwyd Diwethaf: 31/03/2022 Nôl i’r Brig