Gweithgareddau, dosbarthiadau, clybiau a grwpiau

Mae’r gweithgareddau, dosbarthiadau, clybiau a grwpiau a ganlyn yn cwrdd yn rheolaidd yn Nhorfaen. 

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyfrifol am unrhyw rhai o’r gweithgareddau sydd wedi eu rhestru isod. Cysylltwch â’r trefnydd am fanylion pellach.

Os hoffech restru eich gweithgaredd yna, a fyddech cystal â llenwi ffurflen ‘ychwanegu digwyddiad i’n rhestr'.

Gweithgareddau, dosbarthiadau, clybiau a grwpiau
Enw’r Gweithgaredd/Dosbarth/ClwbDiwrnod (au)LleoliadManylion CyswlltManylion
Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Dydd Llun – Ddydd Gwener

 

Rhai Sadyrnau

Canolfan Addysg Gymunedol Croesyceiliog, y Briffordd, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2HF

 

Y Pwerdy, Blenheim Road, Sain Derfel, Cwmbrân, NP44 4SY

 

Y Settlement, Trosnant Street, Pont-y-pŵl, NP4 8AT

01633 647700

 

 

01633 647647

 

 

01495 742600

 

Mae dysgu oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau mewn gwahanol leoliadau ac ar wahanol amseroedd, sy'n golygu y gallwch ddewis cwrs ar adeg ac mewn lle sy'n gyfleus i chi.

 

Dysgwch mwy am ein cyrsiau sy’n dechrau’n fuan.

Dosbarth Olrhain Hynafiaid

Dydd Mawrth

Canolfan Gymuned Threepenny Bit, NP44 4SX

01633 869227

Gall olrhain hanes eich teulu fod yn brofiad gwerth chweil a all eich arwain ar daith gyffrous i'r gorffennol.  Mae’r holl gamau a’r penderfyniadau a wnaed gan eich cyndeidiau, yr holl flynyddoedd yn ôl wedi dylanwadu ar bwy ydych chi heddiw. Felly, i ddeall y presennol yn well, beth am fwrw golwg ar fywydau eich cyndeidiau yn y gorffennol!

 

Mae ein dosbarth wythnosol yn addas i unrhyw un sydd a diddordeb mewn achau hyd yn oed os ydych chi’n ddechreuwr llwyr.  Byddwn yn eich helpu a’ch tywys wrth i chi chwilio ar lein am eich cyndeidiau gan ddefnyddio gwefannau poblogaidd ac adnoddau ymchwil.  Rhannwch eich profiadau gyda phobl o’r un meddylfryd sy’n mwynhau dysgu am hanes lleol.

Annette's School of Dance

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn

Neuadd Eglwys Llantarnam

01633 770147

Dosbarthiadau dawns, Ballet, Tap, Jazz, Modern, Theatr Cerdd a Chyfoes.

 

Athrawes gymwys gyda BBO Dance, cynigir arholiadau gyda BBO Dance.

 

Gan fod y dosbarthiadau wedi eu rhannu i grwpiau gallu (nid grwpiau oedran) cysylltwch ag Annette i weld amserau’r dosbarthiadau.

Dosbarthiadau Celf

Dydd Iau

Canolfan Gymuned Threepenny Bit, NP44 4SX

01633 869227

Mae ein dosbarth Celf Dyfrlliw ar fore dydd Iau a'n Dosbarth Celf Cyfryngau Cymysg yn cael ei redeg gan y tiwtor profiadol Val Stewart. Mae Val wedi dysgu celf ers blynyddoedd lawer ac mae ganddi gyfoeth o brofiad i'w rannu. 

 

Mae’r myfyrwyr yn gweithio mewn amrywiaeth o gyfryngau ac yn arddangos eu gwaith yn rheolaidd mewn arddangosfeydd ac orielau lleol.

Clwb Camera Blaenafon

Dydd Mawrth Capel King Street, Blaenafon 07971 834065 Ydych chi’n hoffi tynnu lluniau? Ydych chi newydd ddarganfod eich bod yn gallu tynnu llun lled dda gyda’ch ffôn clyfar? Dewch i ymuno â ni yn ein clwb camera wythnosol

Dosbarthiadau Ballet

Dydd Sul

Neuadd Gymuned Y Dafarn Newydd, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl, NP4 0PZ

07821915095

Beth am wireddu breuddwydion eich plant gyda’n dosbarthiadau ballet i blant 2-8 oed.

 

Rydym yn cynnig dosbarthiadau ballet yr Academi Ddawns Frenhinol o'r cyfnod cyn ysgol i radd 1. Addysgir dosbarthiadau gan athrawon dawns cymwys iawn.

Grŵp Lles CMIG

Dydd Mercher Neuadd y Sgowtiaid, Llwyncelyn, Cwmbrân, NP44 7AG 07379 314903 Ydych chi am leihau unigrwydd cymdeithasol a chynyddu eich lles emosiynol? Ymunwch â ni bob dydd Mercher o 10:30 tan 3pm. Eisteddwch i sgwrsio, chwarae gêm fwrdd neu liwio mewn llyfr. Mae cyngor ar iechyd meddwl a phethau eraill ar gael ar gais

Grŵp Coffi a Chrefftau

Dydd Mercher

Neuadd Eglwys St Gabriels, Hen Gwmbrân, NP44 3LR

01633 482300

Dewch i ymuno â’r grŵp cymdeithasol cyfeillgar hwn am baned a sgwrs

Bore Coffi

Dydd Gwener

Eglwys Fethodistaidd Hope, Pontnewydd, Cwmbrân

01633 870389

Ymunwch â ni am baned o de neu goffi a sgwrs, bob dydd Gwener - 10:00 tan 11:30. Am ddim, ond gallwch ddewis rhoi cyfraniad elusennol, ond nid yw hynny’n orfodol

Crefft a Phaned

Dydd Iau

Eglwys Gymunedol TLC, Two Locks Road, Cwmbrân, NP44 7HG

07714 218304

Dewch â’ch crefft, neu mae croeso i chi alw heibio i ddysgu crefft.

Paned a sgwrs AM DDIM!

Bob dydd Iau.

Clwb Crefftau

Dydd Mercher

Neuadd Gymuned Tref Gruffydd

 

ac

 

Eglwys Annibynnol Tref Gruffydd

01495 767983

Dewch â’ch hoff grefft neu beth am ddysgu rhywbeth newydd wrth i chi sgwrsio â chrefftwyr o’r un meddylfryd.

 

Canllaw crosio i ddechreuwyr ac mae crefftau ailgylchu/uwchgylchu yn arbenigedd!

Crafty Chatters

Dydd Mercher

Canolfan Gymuned Threepenny Bit, NP44 4SX

01633 869227

Ydych chi’n mwynhau creu pethau?

 

Mae ein grŵp Crafty Chatters yn griw cyfeillgar sy'n cwrdd â'i gilydd bob wythnos i sgwrsio, ysbrydoli a rhannu syniadau a sgiliau. Mae hyn wedi arwain at amrywiaeth o greadigaethau hardd a chyfeillgarwch newydd.

Dawnswyr Blaenafon

Dydd Iau

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon

07542 187137

Oes gennych chi ddiddordeb yn nhraddodiadau a diwylliant Cymru? Hoffech chi gadw'n heini a chael hwyl yr un pryd?

 

Mae grŵp dawnsio Cymraeg newydd wedi dechrau ym Mlaenafon. DOES DIM angen profiad, byddwn yn dysgu'r dawnsfeydd i chi.

 

Dewch draw i fwynhau eich hun!!

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn Stadiwm Cwmbrân

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Stadiwm Cwmbrân

01495 248070

Mae angen bwcio pob dosbarth o flaen llaw. 

  • Mini Movers - (Dosbarth strwythuredig i Rieni a Phlant) - 2.5 - 4 oed
  • Tiny Tumblers - dechreuwyr 4 - 6 oed
  •  Junior Jumpers – dechreuwr 9+ oed
  •  Rhedeg Rhydd - 7+ oed

Go Gym gyda Valleys Gymnastics yn CBE Pont-y-pŵl

Dydd Sul

Canolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl

01495 248070

Mae angen bwcio pob dosbarth o flaen llaw. 

  • Tiny Tumblers - dechreuwyr 3 -5 oed
  • Little Leapers - dechreuwyr 6+ oed

Happy Hands Pont-y-pŵl gyda Lauren

Dydd Llun
Dydd Gwener

Neuadd Eglwys St Hilda’s, NP4 5JD 

07795 115676

Mae sesiynau difyr Happy Hands a Twinkly Toes yn annog plant i ddatblygu eu hymdeimlad â rhythm ac archwilio synau mewn amgylchedd cyffrous ac ysgogol.

 

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o offer arloesol i ddatblygu creadigrwydd, dychymyg a hyder eich plentyn.

Happy Hands @ CCRC gyda Louisa

Dydd Llun

Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener

Clwb Rygbi a Chriced Croesyceiliog 

07810 827746

Mae sesiynau difyr Happy Hands a Twinkly Toes yn annog plant i ddatblygu eu hymdeimlad â rhythm ac archwilio synau mewn amgylchedd cyffrous ac ysgogol.

 

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o offer arloesol i ddatblygu creadigrwydd, dychymyg a hyder eich plentyn.

Happy Hands @ Cheeky Monkeys Cwmbran gyda Louisa

Dydd Mercher
Dydd Gwener

Lle Chwarae Meddal Cheeky Monkeys, Cwmbrân

07810 827746

Mae sesiynau difyr Happy Hands a Twinkly Toes yn annog plant i ddatblygu eu hymdeimlad â rhythm ac archwilio synau mewn amgylchedd cyffrous ac ysgogol.

 

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o offer arloesol i ddatblygu creadigrwydd, dychymyg a hyder eich plentyn.

Little Hitters - Tennis i Blantos

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Sadwrn

Parc Panteg, Tref Gruffydd

07845 291993

Ein nod yma yn Little Hitters yw datblygu hoffter at y gêm ac annog amgylchedd difyr, cyfeillgar i blant ddysgu a magu hyder.

 

Mae Tots Tennis wedi ei anelu i blantos 2.5 i 4 oed.

Ymwelwyr Bach yn Widdershins

Dydd Iau

Canolfan Widdershins, Sebastopol, NP4 5AB

01495 769264

Ymunwch â ni yng Nghanolfan Widdershins am sesiwn ddifyr sy’n pontio’r cenedlaethau. Dewch i ganu gyda Liz.
Cyfle i fwynhau 40 munud o ganu a threulio ychydig o amser yng nghwmni’r babanod a’r mamau.
Bob pythefnos - 1.30pm-2.30pm

Scallywaggs yn Eglwys y Goleudy

Dydd Mawrth

Eglwys y Goleudy, Sebastopol, NP4 5BR

07725 997629

Grŵp rhieni a phlant bach i blant dan 5 oed

Sgwrs a Choffi

Dydd Gwener

Caffi Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

07542 187137

Ydych chi'n siaradwr Cymraeg neu'n ddysgwr? Hoffech chi ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar? Yna ymunwch â ni yng nghaffi Canolfan Treftadaeth y Byd ym Mlaenafon bob Dydd Gwener am 10 o'r gloch.

Atgofion Chwaraeon Dydd Mawrth Cwmbran Rugby Club, NP44 1NY 07939

154187

Mae’r grŵp cyfeillgar hwn yn hybu lles meddyliol a chorfforol unigolion trwy ddefnyddio chwaraeon. Maent yn defnyddio hen luniau chwaraeon o’r archifau, pethau cofiadwy ac adroddiadau newyddion i sbarduno sgwrs ac atgofion a bydd yna gyfle hefyd i chwarae rhai chwaraeon hygyrch dan do, fel bowlio, boccia a dartiau llawr.

Qigong Torfaen

Dydd Iau

Neuadd Eglwys St Hilda’s. Tref Gruffydd, NP4 5JD

01495 247009

Mae Qigong yn fath pwerus o ymarfer iechyd, sydd wedi cael ei ymarfer ers canrifoedd yn Tsieina. Mae'n seiliedig ar symudiadau ysgafn sydd wedi'u cynllunio'n benodol i fod o fudd a chydbwyso'r iechyd.

 

Mae Qigong yn hawdd i'w ddysgu ac yn bleserus i'w wneud. Mae arfer Qigong yn rheolaidd yn cael effaith bwerus ar y meddwl, y corff ac ysbryd.

 

Mae modd gwneud ystumiau ysgafn Qigong yn sefyll ar eich traed neu'n eistedd ac mae'n canolbwyntio ar ymlacio, ystwythder, rhyddhau a chryfder.

Mannau Croeso Cynnes

Dydd Gwener Eglwys Gymunedol TLC, Two Locks Road, Cwmbrân, NP44 7HG 07714 218304

Mae croeso i chi alw heibio am gawl poeth, rhôl a phaned o de a’r cyfan AM DDIM.

Bob dydd Gwener

Dosbarthiadau Coginio Well Fed Dydd Llun Eglwys Gymunedol TLC, Two Locks Road, Cwmbrân, NP44 7HG

07786

289340

Dosbarthiadau coginio am ddim gyda'r cogydd cymwys James Hunter. Dysgwch sut i bwyso, paratoi, torri a choginio cynhwysion i wneud prydau cartref blasus. Darperir yr holl gynhwysion

Diwygiwyd Diwethaf: 06/02/2024 Nôl i’r Brig