Meithrin Cymunedau Cydnerth

Mae’r tîm Meithrin Cymunedau Cydnerth yn gweithio’n agos gyda CFW & CFW + i ddarparu pecyn o gymorth cofleidiol. Mae hyn yn cynnwys cymorth ymarferol ac emosiynol i helpu unigolion a theuluoedd i oresgyn yr heriau y gall digwyddiadau anodd bywyd eu hachosi. 

Mae effaith Covid 19 dros y misoedd diwethaf wedi ysgogi pryderon ynglŷn ag iechyd, profedigaeth, cyflogaeth, arian ac i’r sawl gyda phlant, pryderon ychwanegol ynglŷn ag addysg yn y cartref a’u cadw’n ddiddan, yn enwedig gyda gwyliau’r haf o’n blaenau!  

Mae’r cymorth a ddarperir yn canolbwyntio ar y cleient ac yn gweithio gyda’r cleient i ganfod ffyrdd o addasu a goresgyn yr heriau hyn drwy dwf personol. Gellir gwneud hyn mewn sesiynau grŵp a sesiynau 1-1. 

Mae’r sesiynau yn canolbwyntio ar:-

  1. Les corfforol a meddyliol a ffyrdd o reoli straen
  2. Meithrin hyder gydag arweiniad cadarnhaol a chefnogol a chynllunio’r camau nesaf
  3. Edrych ar bryderon ariannol: cyllidebu, ffyrdd o gynyddu incwm, grantiau i ddelio gyda chaledi ariannol
  4. Rhoi cymorth i rieni i helpu eu plant i gyflawni eu potensial, drwy feithrin sgiliau rhianta a hyrwyddo sefydlogrwydd emosiynol
  5. Pennu amcanion gan edrych ar gyfleoedd dysgu / hyfforddi a chyflogaeth

I gysylltu gyda’r tîm drwy’r dudalen Facebook www.facebook.com/buildingresilientcommunitiestorfaen neu’n uniongyrchol:

Diwygiwyd Diwethaf: 20/12/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

 

Nôl i’r Brig