Cofrestru Marwolaeth

Sut ydw i'n cofrestru marwolaeth?

 • Er mwyn cofrestru marwolaeth, yn gyntaf, bydd angen i chi gael y Dystysgrif Achos Marwolaeth gan y meddyg. Os cyfeiriwyd y farwolaeth at y crwner, fe'ch cynghorir i gysylltu â Swyddfa'r Cofrestrydd yn uniongyrchol.

Ble y gellir cofrestru marwolaeth?

 • Gellir cofrestru marwolaeth mewn unrhyw swyddfa gofrestru yng Nghymru neu Loegr. Fodd bynnag, fe'ch cynghorir i gofrestru marwolaeth yn yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Yna bydd hyn yn golygu y gellir cyhoeddi'r holl waith papur ar ddiwrnod yr apwyntiad cofrestru.

When should I register a death?

 • Mae'r gyfraith mynnu bod marwolaeth gael ei chofrestru o fewn 5 diwrnod. Mae hyn yn cynnwys penwythnosau a gwyliau banc ac mae'n berthnasol i bob marwolaeth sydd heb unrhyw gyswllt â'r crwner.

Pwy gaiff gofrestru marwolaeth?

 • perthynas a oedd yn bresennol ar adeg y farwolaeth
 • perthynas oedd yn bresennol yn ystod salwch diwethaf y person
 • perthynas sy'n byw yn yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth
 • unrhyw un arall oedd yn bresennol ar adeg y farwolaeth
 • perchennog neu feddiannydd yr adeilad lle digwyddodd y farwolaeth a phwy oedd yn ymwybodol o'r farwolaeth
 • y person sy'n trefnu'r angladd (ond nid y trefnwr angladdau).

Sylwch: Ni allwch ddirprwyo cyfrifoldeb am gofrestru'r farwolaeth i unrhyw un arall.

Faint yw cost cofrestru marwolaeth?

 • Ni chodir tâl am gofrestru marwolaeth.

Faint yw cost copi o'r dystysgrif marwolaeth?

 • Mae tystysgrifau marwolaeth yn £11 pan fyddwch yn mynd ati i gofrestru.

Pa wybodaeth y bydd angen i'r Cofrestrydd ei chael am yr ymadawedig?

Bydd y Cofrestrydd yn siarad â chi'n breifat yn y swyddfa gofrestru ac yn gofyn i chi am y wybodaeth ganlynol:

 • Dyddiad a lleoliad y farwolaeth
 • Enw a chyfenw llawn y person ymadawedig (a'r cyfenw cyn priodi os oedd yr ymadawedig yn fenyw briod / partner sifil)
 • Ei dd/dyddiad a'r man geni
 • Galwedigaeth yr ymadawedig ac, os oedd yr unigolyn ymadawedig yn briod neu mewn partneriaeth sifil, enw a galwedigaeth lawn eu priod neu bartner sifil
 • Dyddiad geni priod neu bartner sifil sy'n goroesi
 • Rhif Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yr ymadawedig. Gellir cael hwn o Gerdyn Meddygol
 • Manylion unrhyw bensiwn sector cyhoeddus e.e. gwasanaeth sifil, athro neu luoedd arfog

Os byddaf yn cofrestru'r farwolaeth yn yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth, pa ddogfennaeth byddaf yn ei derbyn ar y diwrnod cofrestru?

 • Ffurflen ar gyfer yr Ymgymerwr (y ffurflen werdd 9W) sy'n rhoi awdurdod iddo / iddi wneud trefniadau'r angladd;
 • Ffurflen ar gyfer Nawdd Cymdeithasol (a elwir yn BD8);
 • Unrhyw dystysgrif/au marwolaeth y gofynnwyd amdanynt - £11 yr un

Beth fydd yn digwydd os na allaf gofrestru'r farwolaeth yn yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth?

 • Os na allwch ddod i swyddfa'r cofrestrydd yn yr ardal lle digwyddodd y digwyddiad, gellir rhoi'r wybodaeth ar gyfer y cofrestriad i unrhyw gofrestrydd yng Nghymru neu Loegr. Bydd angen i chi fynd i'r swyddfa gofrestrydd o'ch dewis i wneud datganiad o'r manylion ar gyfer y cofrestriad. Yna bydd y datganiad hwn yn cael ei anfon ymlaen at y cofrestrydd yn yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth.

Os byddaf yn cofrestru marwolaeth trwy ddatganiad, pa ddogfennau byddaf yn eu derbyn a phryd y byddaf yn derbyn y dogfennau trwy'r post?

Bydd y dogfennau canlynol yn cael eu hanfon atoch ar ôl i'r farwolaeth gael ei chofrestru'n swyddogol yn yr ardal lle digwyddodd y digwyddiad.

 • Ffurflen ar gyfer yr Ymgymerwr (y ffurflen werdd 9W) sy'n rhoi awdurdod iddo / iddi wneud trefniadau'r angladd;
 • Ffurflen ar gyfer Nawdd Cymdeithasol (a elwir yn BD8);
 • Unrhyw dystysgrif/fau marwolaeth y gofynnwyd amdanynt - £11 yr un

Sylwer: Bydd oedi o hyd at 7 diwrnod o ddyddiad y datganiad cyn i chi dderbyn y dogfennau uchod trwy'r post

Os oes angen cymorth pellach arnoch ynghylch y broses ddatgan, cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru ar 01495 742132.

Beth os byddaf yn gwneud camgymeriad wrth gofrestru?

Wrth gwblhau cofrestriad rhaid i chi edrych ar dudalen y gofrestr yn ofalus. Pan fyddwch chi'n llofnodi'r cofnod rydych chi'n nodi bod popeth yn gywir a'i fod yn ddatganiad cywir.

Os na fyddwch yn sylwi ar gamgymeriad wrth wirio a llofnodi'r cofrestriad (marwolaeth geni, priodas, partneriaeth sifil) codir ffi o £75 neu £90 i wneud cais i'w gywiro, yn ôl y math o gywiriad sydd ei angen. Codir tâl am dystysgrifau newydd.

Noder os gwelwch yn dda: Nid yw’r ffi hwn yn sicrhau y bydd modd cywiro’r camgymeriad.

Argyfwng y Tu Allan i Oriau

Mae'n arferol, mewn rhai credoau crefyddol a diwylliannol i gynnal claddedigaeth ar yr un diwrnod neu o fewn 24 awr i'r Farwolaeth. Os oes angen y gwasanaeth hwn arnoch, bydd angen i chi siarad â Chofrestrydd yn uniongyrchol a all ddarparu gwybodaeth bellach. Os oes angen cymorth arnoch y tu allan i oriau swyddfa arferol, cysylltwch â'r Ganolfan alwadau y tu allan i oriau ar 01495 762200 i gael cymorth.

Sylwer: Mewn rhai amgylchiadau efallai y bydd angen rhoi gwybod i'r crwner am y farwolaeth. Gall hyn olygu na allwn gyhoeddi'r gwaith papur angenrheidiol sy'n ofynnol i ganiatáu i'r gladdedigaeth fynd yn ei blaen o fewn y cyfnod gofynnol.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/03/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestryddion

Ffôn: 01495 742132

E-bost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig