Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr)

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Mae Cynnig Gofal Plant i Gymru yn fenter Llywodraeth Cymru a bydd yn galluogi 30 awr o ofal plant ar gyfer rhieni cymwys sy’n gweithio ac i blant 3-4 oed yn unig .

Faint o oriau gofal plant ydw i’n gallu derbyn?

Bydd y gofal plant 30 awr yn gyfuniad o addysg gynnar (rhwng 10 – 12.5 awr) a gofal plant (rhwng 17.5 – 20 awr), am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Nid oes raid i rieni ddechrau eu hawl i addysg gynnar fel rhagofyniad i gael mynediad i’r elfen gofal plant o’r cynnig. Fodd bynnag, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn p’un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

Os cynigir/derbynnir oriau Cyfnod Sylfaen Meithrin ychwanegol bydd y nifer o oriau gofal plant yn cael ei leihau yn unol â hynny

Pryd y gallaf gael mynediad i’r cynnig?

Bydd Cynnig Gofal Plant i Gymru yn cael ei weithredu ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Bydd plant cymwys yn gallu cael mynediad i’r cynnig gofal plant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed, nes iddynt fynd i addysg llawn amser .

Gall rhieni gymryd mantais o’r cynnig gofal plant ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn, cyn belled e’u bod yn gymwys i wneud hynny. Dylai rhieni allu cael mynediad i’r cynnig o unrhyw bwynt y dymunant yn ystod y tymor hwnnw, os yw eu plentyn yn gymwys o ddechrau’r tymor hwnnw, neu’n gynharach. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy’n symud i mewn i’r ardal neu’n ennill cyflogaeth.

Nodwch byddwch yn gymwys o’r dyddiad a nodir ar y llythyr cadarnhau yn unig a gewch gan dîm Cynnig Gofal Plant Blaenau Gwent unwaith y bydd eich cais wedi’i brosesu.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig?

Bydd angen i rieni cymwys sy’n gweithio fod yn ennill mwy na’r hyn sy’n cyfateb i 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol a byw yn Nhorfaen. Os yn gwpl, bydd rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio a bodloni’r gofyniad hwn. Mae’r cap uchafswm incwm ar gyfer rhieni sy’n gweithio wedi’i osod ar £100,000 yr un.

Os yw rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gofal cyfartal i’r plentyn, bydd y rhiant â gofal sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster). Os yw rhieni yn rhannu’r gofal yn gyfartal, bydd angen enwebu un rhiant fel rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy’n byw yn y cartref fodloni’r meini prawf cymhwyster er mwyn i blentyn, sy’n byw yn y cartref hwnnw, allu derbyn y cynnig.

Os yw amgylchiadau rhiant yn newid, sy’n golygu methu’r meini prawf (h.y. yn rhoi’r gorau i gyflogaeth) bydd cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos yn ystod yn cael ei roi yn ystod y cyfnod hwnnw byddent yn gallu parhau i gael mynediad i’r cynnig.

Eithriadau i gymhwyster:

Mae rhai amgylchiadau lle bydd rhieni yn gallu cael mynediad i’r cynnig pan nad ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwyster:

  • Os yw un neu’r ddau riant yn absennol o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol neu’n cael tâl mamolaeth / tadolaeth statudol.
  • Lle mae un rhiant yn cael ei gyflogi ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol neu sydd â chyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir am ofalu;
  • Rhieni hunangyflogedig newydd
  • Gofalwyr sy’n perthyn, teulu neu ffrindiau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn sydd ddim yn berchen iddynt oherwydd:

Nid oes rhieni gan y plentyn neu mae ganddynt rieni na allant ofalu am y plentyn

Mae’n debygol y byddai’r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol oherwydd pryderon ynghylch lles y plentyn

A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Gallwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y dydd yn ogystal â’u lleoliad addysg feithrin mewn unrhyw ddiwrnod penodol yn ystod y tymor. Dim ond dau leoliad gofal plant cofrestredig yn unig y gellir eu defnyddio yn ystod gwyliau’r ysgol

Faint o ofal plant y gallaf ei gael yn ystod gwyliau’r ysgol?

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn cynnwys hyd at 48 wythnos y flwyddyn, gan gynnwys 9 wythnos o wyliau ysgol. Yn ystod y 9 wythnos o’r gwyliau ysgol, gall rhieni wneud cais hyd at 30 awr o ofal plant wedi’i ariannu.

Yn ystod y flwyddyn ysgol academaidd gall rhieni fod â hawl i 39 wythnos o Addysg Feithrin Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi’i ariannu. Fodd bynnag, dim ond 9 allan o’r 13 wythnos yn ystod gwyliau ysgol gall rhieni gael mynediad i ofal plant wedi’i ariannu. Felly gallai rhieni fod yn gyfrifol am gostau sy’n ddyledus yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol.

Gall rhieni ddewis pa gyfnodau gwyliau hoffent eu defnyddio, ond mae wythnosau gwyliau wedi’u cyfyngu i 3 wythnos y tymor. Cynghorir rhieni i siarad â’u darparwr gofal plant i sicrhau eu bod yn gwybod faint o oriau maent yn eu hawlio yn ystod rhai cyfnodau gwyliau.

Sut ydw i’n ymgeisio? 

Os ydych wedi darllen y meini prawf cymhwyster fe allwch wneud cais ar lein. Nodwch, ni ellir gwneud cais yn gyngharach na 6 wythnos cyn i’ch plentyn ddechrau addysg feithrin. Bydd ceisiadau cynnar yn cael eu gwrthod.

Er mwyn cwblhau’r cais bydd angen i chi gyflwyno copïau o:

  • Tystysgrif geni plentyn neu basbort
  • Prawf cyfeiriad, gallai hyn fod yn fil cyfleustodau neu fil treth cyngor
  • Slipiau cyflog tri mis diwethaf. (Os ydych chi’n rhan o gwpl, rhaid i chi ddarparu slipiau cyflog y tri mis diwethaf, neu dystiolaeth enillion hunangyflogedig y ddau ohonoch. Fodd bynnag, os yw un ohonoch yn derbyn budd-dal cymwys, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyn).

Neu, fe allwch ofyn am ffurflen gais trwy gysylltu â Thîm Cynnig Gofal Plant Blaenau Gwent ar 01495 355672 neu drwy e-bost: ChildcareOffer@blaenau-gwent.gov.uk

Faint o amser mae’r broses ymgeisio yn ei gymryd?

Os ydych wedi cyflwyno cais fel arfer gallwch ddisgwyl i’r Tîm Gofal Plant Blaenau Gwent gydnabod eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith.

Bydd rhieni yn derbyn rhif cyfeirnod unigryw a ffurflen archebu gofal plant sydd angen ei chwblhau gyda’ch dewis  lleoliad gofal plant. Nodwch na fydd y cyllid ar gyfer y cynnig yn dechrau nes bod dyddiad dechrau wedi’i gadarnhau a’r broses ymgeisio wedi’i chwblhau. Ni fydd arian yn cael ei ôl-ddyddio.

Am ymholiadau cyffredinol ynghylch y Cynnig Gofal Plant rhowch alwad i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen ar radffôn 0800 0196330 neu e-bostiwch fis@torfaen.gov.uk.

Mae cwestiynau cyffredin ynglŷn â’r cynnig gofal plant, gan gynnwys meini prawf cymhwyster, i’w gweld yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 12/02/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ffôn: 0800 0196330

E-bost: fis@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig