Leinwyr Plastig - Cwestiynau Cyffredin

Bydd y newid yn y bagiau gwastraff bwyd o rhai y gellir eu compostio i rhai plastig yn digwydd dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Beth sy’n newydd?

Bydd bagiau gwastraff bwyd yn cael eu gwneud o blastig yn hytrach na bagiau y gellir eu compostio a ddefnyddir ar hyn o bryd. Bydd hyn yn eich galluogi i ailddefnyddio'ch hen fagiau plastig fel bagiau bara, bagiau bwyd wedi'u rhewi a bagiau grawnfwyd fel leinwyr yn eu cadis gwastraff bwyd.

Pa fathau o fagiau fedra i ddefnyddio?

Gallwch naill ai ddefnyddio bagiau a ddarperir gan yr awdurdod, neu gallwch brynu naill ai bagiau plastig neu fagiau startsh corn o amrywiaeth o siopau manwerthu.

Os byddwch chi'n rhedeg allan o fagiau'r Cyngor neu'n fagiau a brynwyd, yna gallwch ailddefnyddio hen fagiau plastig. Mae enghreifftiau addas yn cynnwys bagiau bara, bagiau tatws, bagiau ffrwythau a llysiau, bagiau brechdanau / rhewgell neu fagiau siopa tenau (peidiwch â defnyddio'r bagiau trwchus ‘bag am oes’).

Dylech osgoi rhoi'r gwastraff bwyd mewn 'bagiau dwbl'ac ni ddylech gynnwys cynwysyddion plastig caled.

A ydy’r bagiau a ddefnyddir wedi’u gwneud o blastig a ailgylchwyd?

Ydyn. Rydym wedi cael bagiau sydd wedi eu gwneud o gynnwys ailgylchu sylweddol (tua 75%)

Sut mae’r broses newyd dyn gweithio?

Mae treuliad anaerobig yn dynwared yr un gwaith â pherfedd gwartheg. Caiff bwyd ei dreulio mewn tanciau anferth gan ddefnyddio bacteria naturiol a chaiff y nwy methan a gynhyrchir ei ddal (yn wahanol i'r fuwch!) a'i losgi i gynhyrchu trydan. Sgil-gynnyrch y broses hon yw gwrtaith cyfoethog a ddefnyddir i daenu ar dir fferm lleol.

Beth sy’n digwydd i’r bagiau?

Ar ôl eu tynnu, caiff y bagiau eu gwasgu'n sych a'u hanfon i waith “Ynni o Wastraff” i gynhyrchu mwy o drydan

A fydd dal modd i mi gael bagiau gwastraff bwyd gan y cyngor?

Bydd, bydd bagiau gwastraff bwyd dal i fod ar gael o adeiladau'r Cyngor gan gynnwys y Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl, depo Tŷ Blaen yn Y Dafarn Newydd, Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Y Dafarn Newydd, Llyfrgell Cwmbrân a'r Ganolfan Adnoddau Meddygol, Middle Coed Cae Road, Blaenafon, NP4 9AW. Bydd y bagiau newydd yr un maint â'r hen rai ond byddant yn cael eu gwneud o blastig wedi'i ailgylchu.

Mae gen i hen fagiau gwastraff bwyd ar ôl - alla i eu defnyddio o hyd?

Wrth gwrs, mae’n gwneud synnwyr defnyddio’ch hen fagiau gwastraff bwyd lle bynnag y bo modd.

A oes dal rhaid i mi dynnu unrhyw ddeunydd pacio plastig oddi ar fy ngwastraff bwyd?

Os yw'r gwastraff bwyd mewn bag plastig (fel hen fag o datws neu fara) nid oes angen ei dynnu. Rhaid cael gwared ar ddeunydd pacio arall fel hambyrddau bwyd..

Pam na wnewch chi gadw'r hen fagiau compostadwy?

Mae angen aer a goleuni ar fagiau y gellir eu compostio i'w helpu i'w dorri i lawr. Mae'r treuliwr anaerobig yn gweithredu yn y tywyllwch ac yn absenoldeb aer ni all brosesu bagiau y gellir eu compostio. Mae pob bag yn cael ei wahanu oddi wrth y bwyd a'i losgi i gynhyrchu trydan.

Yn ogystal, mae gwastraff bwyd yn tueddu i lynu at fagiau y gellir eu compostio. Mae hyn yn golygu bod mwy o wastraff bwyd yn cael ei wrthod a'i anfon gyda'r bagiau y gwaredir arnynt mewn cyfleuster “ynni o wastraff”. Mae llai o wastraff yn cael ei wrthod trwy ddefnyddio bagiau plastig sy'n golygu bod mwy o wastraff yn cael ei ailgylchu!

Maint y bagiau

Bydd y bagiau bwyd plastig newydd yn ffitio i mewn i'r cadis gwastraff bwyd presennol a ddefnyddir gan drigolion.

Bagiau siopa

Mae'r Contractwr Gwastraff Bwyd, Severn Trent Green Power wedi cynghori o ran bagiau siopa na fyddent yn annog pobl i ddefnyddio “bagiau siopa”. Fodd bynnag, pe bai trigolion yn rhedeg allan o fagiau gwastraff bwyd plastig byddai'n well ganddynt i drigolion ddefnyddio bag plastig tenau a pharhau i roi eu bwyd sydd dros ben yn y cadi yn hytrach na bagiau du. Yn ddelfrydol, byddai trigolion yn defnyddio leinin y cyngor ond mae bag plastig tenau, tryloyw yn iawn. Mae hyn yn berthnasol i'r bagiau untro rhad yn unig ac nid i'r “bag am oes” sydd yn fwy trwchus.

Roeddwn i'n meddwl bod Torfaen wedi penderfynu rhoi'r gorau i ddarparu bagiau?

Y llynedd, fel rhan o'r mesurau lliniaru cyllidebau, awgrymodd y Cyngor dynnu'n ôl y cam i ddarparu bagiau y gellir eu compostio oherwydd y gost o'u darparu. Fodd bynnag, cyn gwneud hynny, cytunwyd y dylid ceisio cael ateb amgen mwy cost-effeithiol. Mae darparu bagiau plastig nid yn unig yn cynyddu maint y gwastraff bwyd sy'n cael ei ailgylchu ond bydd hefyd yn arwain at arbed o tua £35k y flwyddyn i Dorfaen.

Na fyddai’n well cael gwared ar y leinwyr yn gyfan gwbl?

Byddai'n well peidio â defnyddio unrhyw leinwyr gwastraff bwyd o gwbl. Gellir rhoi gwastraff bwyd yn syth i'r cadi brown lle bydd ein criwiau yn eu gwagio i'r lori. Eich cyfrifoldeb chi yw cadw'ch cadi brown yn lân rhwng casgliadau.

Fodd bynnag, rydym yn gwerthfawrogi bod rhai trigolion yn hoffi'r glendid y mae'r leinwyr yn ei ddarparu ac maent yn helpu i gadw'r cadi brown yn lân.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/05/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: street.scene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig