Cadi Brown - Cwestiynau Cyffredin

Beth ellir ei gasglu?

Pob math o fwyd, wedi'i goginio neu heb ei goginio.

A oes unrhyw fath o fwyd na allaf ei roi ynddo?

Oes. Dim hylifau na saim hylifol.

Pa liw bin y mae'n rhaid i mi ei ddefnyddio?

Byddwch yn cael cadi bwyd brown i'w roi allan i'w gasglu. Gallwch ddefnyddio eich cadi gwyrdd presennol ar gyfer y gegin i drosglwyddo gwastraff o'ch cegin i'ch bin.

Pryd y caiff ei gasglu?

Caiff eich cadi bwyd brown ei gasglu'n wythnosol ar eich diwrnod casglu sbwriel arferol. Rhowch eich bin yn y man casglu erbyn 7:00am ar fore eich casgliad.

A allaf ddefnyddio fy min gwyrdd ar gyfer gwastraff bwyd o hyd?

Na allwch. Mae eich bin gwyrdd ar gyfer gwastraff yr ardd yn unig.

Nid oes gennyf ardd felly nid oes angen y bin gwyrdd arnaf mwyach. A allwch gael gwared ag ef?

Gallwn. Ffoniwch Galw Torfaen ar 01495 762200 i drefnu iddo gael ei gasglu.

Beth os nad yw fy nghadi bwyd yn cael ei gasglu?

  1. Ni chaiff cadis llygredig eu casglu. Os bydd y trigolyn yn tynnu'r llygriad, byddwn yn casglu'r cadi yn ystod y casgliad trefnedig nesaf.
  2. Caiff casgliadau sy'n cael eu methu oherwydd anawsterau gweithredu eu casglu cyn pen 48 awr.
  3. Caiff cadis eraill nad ydynt wedi'u casglu eu casglu yn ystod y casgliad trefnedig nesaf.

Pam ydym yn gwneud hyn?

Mae dros 1/3 o wastraff bwyd yn cael ei daflu ac mae peth o'r gwastraff hwn yn cael ei roi yn y bin du. Wrth iddo bydru mewn safleoedd tirlenwi, mae'n cynhyrchu nwy methan sy'n cyfrannu at y newid yn yr hinsawdd.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen eisiau casglu'r gwastraff bwyd hwn a'i droi'n adnodd compost gwerthfawr.

A fydd y bwyd yn fy nghadi yn drewi?

Na fydd, os ydych chi'n gwacáu eich cadi bwyd i'r cynhwysydd y tu allan yn rheolaidd. Bydd leinio eich cadi bwyd â phapur neu leinin y mae modd ei gompostio (sydd ar gael gan fanwerthwyr ac ym mhob archfarchnad fawr) yn ei gwneud yn haws i chi wacáu eich cadi a'i gadw'n lanach. Mae gan eich cynhwysydd gwastraff bwyd gaead cloadwy a fydd yn atal arogleuon ac yn rhwystro fermin rhag mynd i mewn iddo.

Nid oes gennyf amser i wneud hyn – pam ddylwn i ei wneud?

Mae'n bwysig lleihau faint o wastraff bwyd sy'n mynd i safleoedd tirlenwi gan ei fod yn cynhyrchu methan, sef nwy tŷ gwydr cryf. Mae'n hawdd; y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw dilyn y cyfarwyddiadau yn y daflen.

A allaf ddefnyddio bagiau plastig i leinio'n cadi?

Medrwch – gweler Leinwyr Plastig – Cwestiynau Cyffredin

Onid yw'n well lleihau gwastraff bwyd na'i ailgylchu?

Ydy, oherwydd bod tystiolaeth yn awgrymu bod lleihau gwastraff bwyd yn arbed arian ar filiau bwyd.

A allaf barhau i gompostio gartref?

Gallwch, os ydych eisoes yn compostio gartref, daliwch ati i gompostio eich pilion ffrwythau a llysiau heb eu coginio yn eich bin neu'ch tomen gompost.

Beth os bydd fy nghynhwysydd bwyd y tu allan yn orlawn?

Cysylltwch â Swyddog Ymwybyddiaeth o Wastraff Torfaen a fydd yn ymweld â chi ac yn rhoi cyngor i chi ar leihau eich gwastraff bwyd ac arbed arian. Os bydd angen, gallwch gael ail gynhwysydd bwyd ar gyfer y tu allan trwy ffonio 01495 762200.

Beth sy'n digwydd i'm gwastraff bwyd os byddaf yn dewis peidio â defnyddio'r gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd?

Os caiff eich gwastraff bwyd ei roi yn eich bin du, caiff ei waredu mewn safleoedd tirlenwi sy'n cael effaith negyddol iawn ar yr hinsawdd gan fod sbwriel sy'n pydru yn rhyddhau methan – nwy tŷ gwydr niweidiol sydd 23 gwaith yn gryfach na charbon deuocsid. 

A fydd y gwastraff bwyd yn denu anifeiliaid?

Mae gan eich bin casglu ar gyfer y tu allan gaead y gellir ei gloi neu ei agor trwy newid lleoliad yr handlen. Byddem yn argymell bod eich bin bwyd ar gyfer y tu allan yn cael ei adael â'r handlen ar i fyny fel ei fod ar glo. Mae hyn hefyd yn helpu i'w godi.

Beth sy'n digwydd os oes angen cymorth arnaf â'r gwasanaeth casglu gwastraff bwyd?

Os ydych yn cael trafferth rhoi eich sbwriel, eich deunyddiau i'w hailgylchu neu eich bin bwyd allan i'w casglu, ffoniwch ein swyddfeydd ar 01495 762200 neu ewch i www.torfaen.co.uk/waste

Beth fydd yn digwydd i'm gwastraff bwyd ar ôl iddo gael ei gasglu?

Wedi i ni gasglu eich gwastraff bwyd, caiff ei gymryd i gyfleuster prosesu arbennig lle caiff ei drin mewn llestr caeedig. Wrth i'r bwyd ddadelfennu, caiff y tymheredd ei reoli'n ofalus i sicrhau bod y cynnyrch gorffenedig yn gwbl ddi-haint.

Caiff y cynnyrch terfynol ei ddefnyddio at ddibenion garddwriaethol ac i adfer safleoedd tirlenwi a diwydiannol.

A allaf roi rhif y tŷ ar y cadi gwastraff bwyd?

Gallwch – byddem yn argymell bod trigolion yn rhoi rhif y tŷ ar y bin casglu. Bydd hyn yn helpu i ddychwelyd y bin i'r cyfeiriad cywir yn gyflym.

A allaf olchi cadi bwyd y gegin a'r bin bwyd sy'n mynd y tu allan gan ddefnyddio nwyddau glanhau?

Gallwch – byddem yn argymell eich bod yn golchi'r ddau gynhwysydd o bryd i'w gilydd. Os byddwch yn defnyddio nwyddau glanhau, golchwch y cynwysyddion â dŵr i orffen. Sicrhewch fod y cynwysyddion yn sych cyn i chi roi leinin y mae modd ei gompostio ynddynt.

Sut ydw i'n cael cadi bwyd newydd ar gyfer y gegin neu fin bwyd newydd i fynd y tu allan os bydd fy rhai i'n torri neu'n mynd ar goll?

Os bydd eich bin yn torri trwy ei ddefnyddio, byddwn yn darparu un arall yn rhad ac am ddim. Cysylltwch â ni ar 01495 762200.

Pam y mae angen bin gwastraff y gegin arall arnom pan fo gennym fin gwyrdd, bin du, blwch ailgylchu a bag cardbord yn barod?

Mae'r casgliadau bwyd a gwastraff gwyrdd gyda'i gilydd bob pythefnos yn y bin gwyrdd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn Nhorfaen yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, er mwyn cyrraedd y targedau statudol newydd, mae angen i ni gasglu gwastraff bwyd bob wythnos ac ar wahân, erbyn hyn. Mae hyn yn newyddion da i drigolion, gan na fydd raid iddynt gadw eu gwastraff bwyd am bythefnos cyn iddo gael ei gasglu mwyach.

Er mwyn i'r gwastraff bwyd sy'n cael ei gasglu gael ein trin yn y ffordd fwyaf cynaliadwy, mae angen ei gasglu ar wahân i'r gwastraff gwyrdd. O ganlyniad, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyllid ychwanegol i Awdurdodau Lleol yng Nghymru i helpu i gyflwyno casgliadau gwastraff bwyd wythnosol ar wahân a datblygu'r mathau o gyfleusterau newydd hyn.

Pa ddeddfwriaeth sy'n gwthio'r casgliadau gwastraff bwyd?

Ceir targedau ar gyfer cynyddu ailgylchu a lleihau faint o wastraff bioddiraddadwy sy'n mynd i safleoedd tirlenwi. Unrhyw fath o ddeunydd sydd wedi'i wneud o gynhyrchion naturiol a fydd yn pydru yw gwastraff bioddiraddadwy; mae enghreifftiau'n cynnwys papur, cardbord, dillad cotwm, gwastraff gwyrdd o'r ardd a gwastraff bwyd. Mewn sefyllfaoedd penodol, pan fydd gwastraff bwyd yn pydru mewn safleoedd tirlenwi, bydd yn rhyddhau methan – nwy tŷ gwydr sy'n gallu annog newid yn yr hinsawdd. Yn ogystal â'r effeithiau amgylcheddol, gallai Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wynebu dirwyon sylweddol gan y llywodraeth ganolog os nad ydym yn cyrraedd y targedau ailgylchu cenedlaethol a osodwyd ar ein cyfer. Mae gwastraff bwyd yn dadelfennu'n hawdd i'w elfennau naturiol, yn debyg i wastraff o'r ardd. Gall yr elfennau hyn gael eu cyfuno i gynhyrchu compost defnyddiol. Mae rhai trigolion eisoes yn compostio rhai o'u gwastraff bwyd gartref mewn biniau compost ac yn defnyddio eu biniau gwyrdd. Ar gyfer yr aelwydydd hynny nad ydynt yn defnyddio'r un o'r rhain, rydym yn anelu at gasglu gwastraff bwyd o finiau bwyd y tu allan. Am wybodaeth am atal gwastraff bwyd, ewch i wefan www.lovefoodhatewaste.com.

Rwy'n byw mewn fflat – a fyddaf yn gallu defnyddio'r cynllun hwn?

Mae'n dibynnu. Rydym yn casglu gwastraff bwyd yn wythnosol o rhai fflatiau yn Nhorfaen os oes digon o gyfleusterau storio. Cysylltwch â ni.

Beth os oes gennyf wastraff gwyrdd yn ystod y misoedd pan nad oes unrhyw gasgliad? Beth allaf ei wneud â'r gwastraff hwn?

Yn ystod y gaeaf, gan drigolion naill ai mynd â'u gwastraff gwyrdd i'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn New Inn neu gael bin compost er mwyn compostio gartref. Am gyngor ar gompostio gartref, ffoniwch Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar 01495 762200.

Diwygiwyd Diwethaf: 17/10/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: street.scene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig