Biniau Du Newydd - Cwestiynau Cyffredin

Pam ydych chi wedi cyflwyno ffi am ddarparu biniau â chlawr porffor?

Dros y blynyddoedd diwethaf buodd cynnydd sylweddol yn nifer y ceisiadau am finiau â chlawr porffor, newydd, a hynny'n uwch nag unrhyw fath arall o gynhwysydd, felly’n cynyddu’r costau i’r Cyngor. Mae aelodau etholedig wedi cymeradwyo’r ffi a godir am ddarparu bin â chlawr porffor, newydd, a hynny’n rhan o gynigion y gyllideb ar gyfer 2013/14.

Trwy gyflwyno’r ffi hwn,  bydd trigolion yn cael eu hannog i roi rhifau ar eu biniau a derbyn y bin â chlawr porffor, cywir yn ôl yn dilyn y casgliad. Mae ymchwil gan awdurdodau lleol eraill yn dangos bod 50 - 70% yn llai yn y galw am finiau du ar olwynion ers cyflwyno cynlluniau i godi ffi. O ganlyniad, disgwylir y bydd y newid i’r polisi yn creu arbedion o tua £60,000 y flwyddyn.

Beth ddylwn ei wneud os yw fy min â chlawr porffor yn mynd ar goll?

Dylech chwilio am eich bin yn eich man casglu arferol. Gallech hefyd edrych mewn mannau eraill ar eich stryd rhag ofn bod eich cymydog wedi cymryd y bin anghywir ar ddamwain. Yn aml, mae biniau yn ailymddangos am fod rhywun wedi eu cymryd ar ddamwain ar ôl y casgliad.

Os ydy’r bin dal i fod ar goll, cysylltwch â Galw Torfaen ar 01495 762200 i archebu bin newydd yn ei le.

Ni fydd y Cyngor yn casglu eich gwastraff o fag du o unrhyw gynhwysydd heblaw am fin â chlawr porffor a ddarparwyd gan Dorfaen.

Allai’r bin fod wedi mynd i gefn y lori gwastraff a bydd angen i mi dalu am un newydd?

Mae rhwng 5 a 10 bin â chlawr porffor yn syrthio i mewn i gefn y cerbyd bob wythnos.

Os yw eich bin yn mynd i gefn y cerbyd neu os yw’n cael ei ddifrodi gan y mecanwaith neu’r criw, bydd gennym gofnod o hyn ac fe gewch wybod gan y criw, drwy daflen drwy’r drws. Bydd bin newydd yn cael ei ddosbarthu yn rhad ac am ddim i’ch eiddo cyn y diwrnod casglu nesaf.

Sut ydw i’n archebu bin du newydd os yw fy min i yn mynd ar goll?

Cysylltwch â Galw Torfaen ar 01495 762200 i archebu; rhaid talu am y bin pan fyddwch yn ei archebu.

Faint yw cost y bin?

Ar 2 Rhagfyr 2013, cyflwynwyd tâl o £20 am fin newydd i gymryd lle’r bin â chlawr porffor. Fodd bynnag, o 14 Chwefror 2017 cafodd y tâl ei ostwng i £5.

Sut ydw i’n talu am fy miniau?

Mae angen tâl o flaen llaw cyn i geisiadau am fin gael eu harchebu a gellir gwneud hynny drwy un o’r dulliau isod:

  • Dros y ffôn – trwy gerdyn debyd neu gredyd
  • Yn swyddfeydd arian y Cyngor – talu gydag arian parod, siec neu gerdyn

Beth mae’r ffi yn ei gynnwys?

Tâl gwasanaeth ydyw ac mae’n cyfrannu at gostau gweinyddol a chostau dosbarthu’r bin. Mae’r bin yn parhau i fod yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Pryd fydd y bin yn cael ei ddosbarthu?

Unwaith y bydd y tâl wedi ei dderbyn, byddwn yn ymdrechu i ddosbarthu eich bin newydd cyn y diwrnod nesaf y cesglir eich bin â chlawr porffor.

Bydd angen i mi lofnodi pan ddosberthir y bin â chlawr porffor?

Bydd, mae angen llofnod pan fyddwch yn derbyn eich bin. Gallwch enwebu cymydog i dderbyn eich bin. Yn yr achos hwn bydd y bin yn cael ei ddosbarthu i’r person yr ydych yn ei enwebu a bydd angen llofnodi am y bin.

Os na fyddwch adref pan fydd ein bin yn cael ei ddosbarthu, byddwn yn ei ddosbarthu a gadael cerdyn i ddweud ei bod wedi cael ei ddosbarthu. Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyfrifol os bydd y bin yn mynd ar goll a bydd angen i chi brynu bin arall yn ei le.

Byddaf yn cael derbynneb am fy nhaliad?

Os oes angen derbynneb arnoch dylech ofyn ar yr adeg yr ydych yn talu a byddwn yn darparu un ar eich cyfer.

A gallaf gasglu bin â chlawr porffor o’r cyngor?

Mae biniau â chlawr porffor ar gael i’w dosbarthu yn unig a ni chaniateir i chi eu casglu.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn gwrthod talu am fin ar olwynion yn lle'r hen un?

Dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, mae’n ymrwymiad cyfreithiol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i gasglu gwastraff o gartrefi ond dim ond o gynhwysydd yr ydym yn ei nodi. Rydym wedi nodi na fydd gwastraff gweddilliol yn cael ei gasglu heblaw ei fod wedi ei osod mewn bin â chlawr porffor sydd yn dangos marc Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Os ydych wedi dewis peidio â phrynu bin yn ei le, ni fyddwn yn casglu eich gwastraff a bydd angen i chi wneud trefniadau eraill i waredu ar eich gwastraff.

Gallwch fynd â’ch gwastraff i'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref sydd wedi ei leoli yn Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl.

Peidiwch â thipio eich gwastraff yn anghyfreithlon. Mae gennym Dimau Gorfodi sydd yn ymchwilio i achosion o dipio anghyfreithlon yn Nhorfaen, a byddwn yn cymryd camau gorfodi yn erbyn unrhyw un sydd yn cael eu dal yn tipio gwastraff yn anghyfreithlon.

A gallaf brynu fy miniau o rywle arall?

Na. Ni fydd y Cyngor yn gwacau biniau ar olwynion na chafodd eu darparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Efallai na fydd biniau eraill yn addas i’r offer codi biniau ar y cerbydau casglu gwastraff. Gallai casglu’r biniau hyn beri risg i’n criwiau casglu oherwydd gallai’r biniau hyn syrthio oddi ar y cerbydau. Mae biniau Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cydymffurfio â’n manylebau dylunio ac yn cydymffurfio â’r Safonau Prydeinig angenrheidiol.

Os nad wyf yn medru cael bin â chlawr porffor, newydd, am ddim, a allaf roi fy ngwastraff o’r cartref yn fy min gwyrdd?

Na. Ni fyddwn yn casglu eich bin gwyrdd ar olwynion os yw’n cynnwys gwastraff arall.

Os ydych yn codi tâl, a allaf brynu bin â chlawr porffor ychwanegol?

Na, un bin â chlawr porffor sydd yn cael ei ddosbarthu i bob eiddo. Os ydych yn ei chael hi’n anodd ymdopi gyda’r gwastraff y mae eich eiddo yn ei gynhyrchu, gallwn drefnu ymweliad gan y Swyddog Ymwybyddiaeth o Wastraff, i sicrhau eich bod defnyddio eich gwasanaethau ailgylchu i’r eithaf. Cysylltwch â Galw Torfaen ar 01495 762200 i drefnu apwyntiad.

Rwyf wedi talu am fin â chlawr porffor, newydd, ond mae’r hen fin wedi ymddangos. Beth ddylwn ei wneud?

Byddwn yn ad-dalu’r tâl os byddwch yn cysylltu â ni cyn i ni wneud y trefniadau i ddosbarthu’r bin newydd yn ei le. Bydd angen i chi alw 01495 762200 cyn 2:00pm ar y diwrnod cyn y dyddiad dosbarthu er mwyn ei ganslo.

Os ydym eisoes wedi dosbarthu’r bin, ni allwn roi ad-daliad. Dilynwch y cyngor uchod i wneud yn siŵr bod eich bin yn ddiogel yn y dyfodol..

Sut allaf wneud yn siŵr nad yw fy min â chlawr porffor yn cael ei ddwyn?

Rhowch rif eich tŷ neu enw eich tŷ yn glir ar eich bin. Gallwch ei beintio ar eich bin. Neu, fe allwch brynu sticeri o wahanol siopau.

Peidiwch â rhoi eich bin allan yn rhy gynnar na’i adael allan yn rhy hir ar ôl y casgliad. Dylech roi eich bin allan cyn 7am ar eich diwrnod casglu ond nid cyn 7pm y noson cynt. Dylech gasglu’r bin cyn 7.30pm ar y diwrnod casglu..

Pam nad yw fy nhreth y cyngor yn cynnwys cost y biniau?

Mae rhan o’ch treth y cyngor yn mynd tuag at gasglu a gwaredu ar eich gwastraff, nid y cynwysyddion sydd yn dal y gwastraff. Mae casglu gwastraff yn cael ei rheoli gan Adran 45 ac Adran 46, Deddf Diogelu’r Amgylchedd.

Bydd rhaid i bawb dalu'r un swm?

Bydd, yr un yw’r gost i bawb.

Pam ddylai fod rhaid i mi dalu pan fydd fy min â chlawr porffor yn mynd ar goll neu’n cael ei ddwyn?

Darperir y biniau i chi gan y Cyngor ac mae’n gyfrifoldeb arnoch i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei storio’n ddiogel. Dylech wneud yn siŵr eich bod yn casglu eich bin cyn gynted ag y bo modd ar ôl y casgliad er mwyn iddo beidio â chael ei ddwyn a dylech fod wedi nod enw neu rif y tŷ ar y bin.

A allaf hawlio ar fy yswiriant?

Rhaid i chi ffonio eich cwmni yswiriant i weld, ni allwn gynghori ar hyn.

Rwyf wedi adeiladu tŷ newydd ac mae angen biniau ar gyfer fy eiddo newydd.  Sut ydw i’n trefnu i dderbyn y biniau gwastraff ac ailgylchu?

Os ydych wedi adeiladu eiddo newydd neu droi adeilad yn gartref, mae angen i chi brynu set lawn o gynhwysyddion gwastraff ac ailgylchu am ffi (gwasanaeth) o £57.

Bydd hyn yn cynnwys y canlynol;

  • 2 x Blwch Ailgylchu Du 55 Litr gyda net
  • Cadi Gwastraff Bwyd (Brown) 23 Litr + cadi cegin gwyrdd 7 litr
  • Sach las polypropylen 90 Litr ar gyfer cardbord
  • Bin gwyrdd ar olwynion
  • Bin â chlawr porffor

Dylech gysylltu â Galw Torfaen ar 01495 762200 i drafod eich gofynion.

Rwyf yn symud i gartref newydd ac nid oes bin â chlawr porffor yno. Beth ddylwn ei wneud?

Os ydych yn symud i adeilad sydd newydd gael ei adeiladu, ac nid yw’r datblygwr wedi darparu’r cynwysyddion ar gyfer eich gwastraff mae angen i chi brynu set gyfan o gynwysyddion gwastraff ac ailgylchu. Dylech siarad â’r datblygwr ynglŷn â’r mater hwn cyn prynu eich eiddo am mai eu cyfrifoldeb hwy oedd eu darparu.

Os ydych yn symud i eiddo oedd yn gartref i rywun arall, ac os yw’r perchennog blaenorol wedi mynd â’r cynwysyddion gwastraff ac ailgylchu, byddan angen i chi brynu bin â chlawr porffor, newydd, am ffi o £5. Fodd bynnag, byddwn yn darparu cynwysyddion ailgylchu yn rhad ac am ddim. Efallai y byddwch am drafod hyn gydag eich gwerthwr tai, asiant gosod neu landlord, cyn llofnodi am eich eiddo.

Rwyf yn symud tŷ; a allaf fynd â fy min â chlawr porffor gyda mi?

Na. Mae biniau â chlawr porffor yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a rhaid iddynt aros yn yr eiddo a wnaeth cais amdanynt.

A allaf apelio neu gwyno am y gost?

Na, codir tâl safonol am finiau â chlawr porffor, newydd, ac mae aelodau etholedig wedi cytuno ar hyn fel polisi’r cyngor. Gallaf godi’r mater gyda’ch  aelod ward lleol.

A oes tâl am unrhyw gynwysyddion eraill i ddal gwastraff?

Na. Os oes angen Biniau Gwyrdd, Blychau Ailgylchu Du, Cadis Brown i ddal bwyd, Cadis Gwyrdd ar gyfer y gegin a Bagiau Glas ar gyfer cardbord, i gymryd lle hen finiau, maent yn cael eu dosbarthu am ddim. Dylech gysylltu â Galw Torfaen ar 01495 762200 i archebu un newydd.

Diwygiwyd Diwethaf: 23/08/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig