Casgliadau Bin â Chlawr Porffor a fethwyd - Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r polisi?

Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn dychwelyd i gasglu biniau du â chlawr porffor a fethwyd o gartrefi sydd yn hysbysu’r Cyngor. Byddwn yn dychwelyd i’r strydoedd hynny  yr ydym wedi eu nodi yn unig.

Ydych chi'n methu llawer o finiau â chlawr porffor?

Rydym yn casglu 20,000 o finiau â chlawr porffor bob wythnos. O’r rheiny,  rydym yn derbyn rhwng 50 a 75 o alwadau gan drigolion yn dweud ein bod wedi methu casgliad. Serch hynny, rydym yn derbyn tua deg gwaith mwy o alwadau o gymharu â’n mathau eraill o gasgliadau. Fodd bynnag, nid oes rheswm pam y dylai hyn fod cymaint yn uwch.

Na ddylech chi beidio a'u methu yn y lle cyntaf?

Yn hollol. Rydym yn gweithio i wella’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu i’n trigolion. Rydym yn archwilio i bob achos a ddaw i law am gasgliadau a fethwyd ac yn gwneud newidiadau fydd yn helpu i ddelio â hyn yn y dyfodol. Rydym yn methu rhai casgliadau pan na fydd mynediad i rai strydoedd ee pan fydd cerbydau wedi torri lawr.

Serch hynny, mae ein hymchwiliadau wedi amlygu nad os modd cyfiawnhau nifer o’r galwadau a bod rhai trigolion heb roi eu biniau allan ar yr amser cywir, neu wedi ail-lenwi eu bin yn dilyn y casgliad gwreiddiol er mwyn osgoi ailgylchu’r gwastraff.

Pam cyflwyno'r polisi?

Mae dychwelyd i gasglu biniau â chlawr porffor yn costio tua £77,000 y flwyddyn i’r Cyngor. Gyda mwy o angen i arbed arian, ni all y Cyngor fforddio cynnal y fath gostau, a thrwy osgoi siwrneiau diangen, gallwn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth mwy effeithlon ac ymatebol ar gyfer ein trigolion. Cyflwynwyd y polisi newydd gan Gynghorwyr Torfaen, fel rhan o’r cynigion ar gyfer y gyllideb yn 2013/14.

Pryd daw'r polisi newydd i fodolaeth?

Bydd y polisi yn dechrau ar 2 Rhagfyr 2013.

Roeddwn yn meddwl bod rhaid i chi gasglu gwastraff o'm bin  chlawr porffor?

Mae’n ofynnol i’r Cyngor ddarparu gwasanaeth casglu gwastraff i gartrefi. Mae’n ofynnol i drigolion rhoi eu biniau â chlawr porffor allan i gael eu casglu erbyn 7am ar y diwrnod casglu. Dim ond gwastraff gweddilliol y bydd ein Cerbyd Casglu Gwastraff yn ei gasglu a hynny o fin olwynion sydd yn dangos marc Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Os ydym wedi casglu o’ch stryd, ac os nad oedd eich bin allan ar amser neu wedi ei gyflwyno’n briodol, ni fyddwn yn medru casglu’r gwastraff.

Sut ydych chi'n gwybod eich bod wedi casglu'r biniau â chloriau porffor?

Mae gan gerbydau casglu gwastraff y Cyngor systemau tracio. Gall y system TG  dracio’r cerbyd drwy’r Fwrdeistref Sirol, ac mae’n storio’r wybodaeth mewn ffordd sydd yn caniatáu iddo gael ei weld o bell. Mae’r data sydd yn cael ei gadw ar y system yn cynnwys yr amser y cafodd y biniau â chloriau du eu casglu ar unrhyw stryd yn Nhorfaen. Hefyd, mae’r gyrrwr yn medru cofnodi gwybodaeth bellach ar uned rheoli sydd yn y cerbyd. Mae’r wybodaeth hyn yn caniatáu i ni gofnodi unrhyw broblemau sydd yn codi yn ystod y casgliadau.

Methwyd fy min â chlawr porffor -  fyddwch chi'n dod i'w wacau?

Os yw system tracio ein cerbyd yn dangos bod y Cerbyd Casglu Gwastraff wedi ymweld â’ch stryd, ni fyddwn yn dychwelyd i gasglu bin a fethwyd.

Rwyf yn deall y byddwch yn dychwelyd i wacau rhai biniau a fethwyd, mewn rhai amgylchiadau?

Byddwn yn dychwelyd i gasglu bin du a fethwyd dan yr amgylchiadau canlynol YN UNIG:

  • Os na chawsom fynediad i’r stryd i gasglu’r sbwriel
  • Os nad oeddem yn medru casglu ar hyd y stryd am unrhyw reswm arall (ee car wedi torri i lawr)
  • Tywydd garw hy os yw eira neu lifogydd yn ein rhwystro rhag casglu
  • Os ydym wedi methu casgliad â chymorth

Ni fyddwn yn dychwelyd am gasgliad a fethwyd am unrhyw reswm arall a byddwn yn casglu’r bin â chlawr porffor a fethwyd yn ystod y casgliad nesaf.

Biniau a Wagiwyd yn Rhannol

Mae ein holl finiau yn cael eu gwagio'n fecanyddol ar gefn lori sbwriel. Nid yw'r staff yn ymdrin ag unrhyw ddeunydd gwastraff. Mae'r bin yn cael ei rhoi ar gefn y cerbyd ac yn cael ei wagio'n fecanyddol. Yn anffodus, os yw'r gwastraff wedi cael ei gywasgu i mewn i'r bin, ni fydd yn gwagio i mewn i'r cerbyd ac mae'n aros yn y bin. Ni fyddai ein staff o reidrwydd yn gwybod fod hyn wedi digwydd, ac am ein bod wedi casglu yn yr ardal ni fyddwn yn dychwelyd am fin sydd heb ei wagio'n gyfan gwbl. Rydym yn cynghori'r preswylydd i sicrhau nad yw'r gwastraff yn cael ei gywasgu i mewn i'r bin a bod y gwastraff hwnnw yn cael ei rhoi allan i'w gasglu ar yr adeg nesaf a drefnwyd.

Beth ddylwn ei wenud gyda fy min sydd yn llawn gwastraff?

Argymhellwn eich bod yn aros tan y casgliad nesaf. Gallwch fynd ag unrhyw fagiau ychwanegol i  Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  Y Dafarn Newydd. Rydym yn cynnig casgliadau wythnosol ar gyfer deunydd ailgylchu sych a gwastraff bwyd, a byddwn yn dychwelyd i gasglu unrhyw ddeunydd ailgylchu a fethwyd. Gwnewch yn siŵr bod eich deunydd ailgylchu yn cael ei dynnu o wastraff eich bin â chlawr porffor.

Na fydd y polisi hwn yn cynyddu achosion o dipio anghyfreithlon?

Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd. Bydd tîm gorfodi’r Cyngor yn ymchwilio i unrhyw unigolion sydd ddim yn gwaredu ar wastraff mewn ffordd gyfrifol.

Ni fyddaf yn medru aros tan y casgliad nesaf a bydd gennyf fagiau ychwanegol o wastraff

Mae’n gyfrifoldeb arnoch i sicrhau nad yw eich gwastraff yn achosi perygl i’r iechyd a dylai pob eitem o wastraff fod yn y bin â chlawr porffor. Nid ydym yn casglu bagiau heblaw eu bod yn eich bin. Gallwch fynd ag unrhyw fagiau ychwanegol i  Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  Y Dafarn Newydd. Hefyd, rydym yn cynnig ystod eang o gyfleusterau ailgylchu y dylech eu defnyddio’n llawn o leihau’r gwastraff sydd yn mynd yn eich bin â chlawr porffor.

Sut byddaf yn gwybod a yw'r cerbyd wedi ymweld â'r stryd?

Os nad yw’r Cerbyd Casglu Gwastraff wedi ymweld â’ch stryd, bydd biniau â chloriau porffor llawn y tu allan i'r eiddo eraill. Mae ein system tracio cerbydau yn cofnodi symudiadau pob cerbyd a bydd hyn yn cadarnhau a fuodd y cerbyd i’ch eiddo neu beidio.

Pa amser yw fy nghasgliad a ble ddylwn i adael y cynwysyddion?

Gwnewch yn siŵr bod eich cynwysyddion yn barod erbyn 7am ar y diwrnod casglu. Dylai fod modd gweld eich bin âchlawr porffor o’r heol. Dyma fel arfer yw’r man lle mae eich eiddo yn cwrdd â’r palmant heblaw eich bod yn byw ar heol breifat neu fod gennych  lwybr i’ch tŷ, ac os felly, mae gennych fan casglu penodol. Nid yw hyn yn berthnasol i bobl sy’n derbyn casgliad â chymorth.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig