Biniau â Chloriau Porffor - Cwestiynau Cyffredin

Rhwng mis Medi a mis Tachwedd, newidiwyd y biniau du 240-litr ar olwynion i finiau 140-litr â chloriau porffor i'r mwyafrif o drigolion yn Nhorfaen.

Cyflwynwyd y biniau newydd, a elwir yn finiau tenau, i helpu'r cyngor gwrdd â thargedau ailgylchu llym gan Lywodraeth Cymru.

Os nad yw trigolion, am ba bynnag rheswm, wedi derbyn eu bin, dylent lenwi’r ffurflen ymholi ynghylch bin tenau.

Pam y cafodd biniau llai eu cyflwyno?

Yn Nhorfaen, gellir ailgylchu'r rhan fwyaf o'r gwastraff a gynhyrchir gan y cartref cyffredin, tua 80 y cant, a hynny wrth ymyl y palmant, felly ychydig iawn sydd angen gwaredu arno yn y bin du. Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn parhau i ddefnyddio eu biniau ar olwyn i waredu ar wastraff y gellir eu hailgylchu.

Mae lleihau swm y gwastraff cyffredinol a gesglir wrth ymyl y ffordd yn ffordd sicr o annog trigolion i wneud gwell defnydd o'r cyfleusterau ailgylchu sydd ar gael.

Ar hyn o bryd mae Torfaen yn ailgylchu 52 y cant o'i wastraff ac mae angen cynyddu hyn i 58 y cant yn 2015/16, a 70 y cant erbyn 2025. Mae'r cyngor yn wynebu dirwyon sylweddol o tua £100,000 am bob un y cant y bydd yn disgyn islaw'r targedau hyn.

Mae'r camau i gyflwyno'r biniau newydd yn dilyn ymgynghoriad yn 2014 pan ddewisodd trigolion gasgliad bob pythefnos gyda bin llai dros system bagiau neu gasgliad misol. Amcangyfrifwyd yn wreiddiol y byddai'r gost o ddarparu a dosbarthu'r biniau newydd tua £750,000, fodd bynnag, mae'r cyngor wedi gallu cadw costau i lai na £500,000. Bydd yr hen finiau yn cael eu hailgylchu a'r arian a dderbyniwyd yn cael ei ddefnyddio tuag at dalu'r gost o gyflwyno'r rhai newydd.

Efallai y bydd angen cynwysyddion ailgylchu ychwanegol ar drigolion i reoli eu deunyddiau ailgylchu ychwanegol. Gallwch ofyn am fin newydd / blwch du/bag glas yma.

Cwestiynau Cyffredin

Mae gennyf deulu mawr ac nid wyf yn medru ymdopi â bin llai

Mae'r biniau llai wedi cael eu treialu gyda theuluoedd o wahanol feintiau. Roedd teulu o bump, gyda dau o blant mewn cewynnau a nifer o anifeiliaid anwes, yn gallu ymdopi'n hawdd ar yr amod eu bod hefyd yn defnyddio'r gwasanaeth casglu cewynnau. Fodd bynnag, os ydych yn gweld nad ydych yn gallu ymdopi gofynnwch am ymweliad gan swyddog gwastraff drwy gwblhau'r ffurflen ymholi ynghylch bin tenau.

Mae pobl eisoes yn ailgylchu popeth y medrant

Mae ymchwil y Cyngor, sy'n cynnwys monitro rheolaidd ar draws y fwrdeistref, yn dangos mai 50 y cant o drigolion sy'n derbyn gwasanaeth ailgylchu blwch du ar hyn o bryd, sydd yn ei roi allan bob wythnos. Dim ond 28 y cant o drigolion sy'n derbyn gwasanaeth ailgylchu bwyd sydd yn rhoi eu gwastraff bwyd allan bob wythnos.

Dylai lleihau swm y gwastraff cyffredinol yr ydym yn ei gasglu wrth ymyl y ffordd gynyddu'r niferoedd sy'n cymryd rhan drwy ailgylchu deunyddiau yn eu blwch bob wythnos, i 80 y cant, a 50 y cant o ran gwastraff bwyd, felly mae mwy o waith i'w wneud.

Na fydd hyn yn arwain at dipio anghyfreithlon?

Mae cynghorau eraill sydd wedi cyflwyno cynlluniau tebyg wedi sylwi cynnydd dros dro mewn tipio anghyfreithlon sydd wedyn yn lleihau pan fydd trigolion yn dod i arfer â'r trefniadau newydd.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio bod tipio anghyfreithlon yn drosedd, a bydd unrhyw un sy'n cael ei ddal, yn derbyn dirwy.

Pam na allwch chi dargedu’r bobl hynny nad ydynt yn ailgylchu yn lle targedu pawb?

Bydd y newidiadau a gyflwynwyd yn effeithio ar y rhai nad ydynt yn ailgylchu. Ni ddylai trigolion sydd ar hyn o bryd yn defnyddio'r gwasanaeth ailgylchu yn llawn gael unrhyw anhawster ymdopi â'r bin tenau. Fodd bynnag, bydd angen i'r trigolion hynny nad ydynt ar hyn o bryd, ddefnyddio'r gwasanaethau ailgylchu sydd ar gael i leihau'r gwastraff y maent yn ei roi yn eu bin ar gyfer deunydd na ellir ei ailgylchu.

Os oes gennyf wastraff ychwanegol i waredu arno, beth ddylwn ei wneud?

Gallwch fynd ag unrhyw wastraff ychwanegol i’r ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref yn Y Dafarn Newydd. Mae’r cyngor hefyd yn cynnig gwasanaeth casglu ar gyfer eitemau swmpus o’r cartref fel dodrefn.

Beth am wastraff anifeiliaid?

Gellir rhoi gwastraff a gwellt o welyau anifeiliaid bach fel moch cwta yn y bin gwyrdd rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd. Pan fydd y gwasanaeth gwastraff biniau gwyrdd yn cael ei atal yn ystod y gaeaf, dylech ei rhoi yn y bin du ar olwynion. Fodd bynnag, pan fydd rhywun yn prynu anifail anwes y nhw sy'n gyfrifol am ofalu amdano. Nid oes gan y cyngor ddyletswydd statudol i ddarparu gwasanaeth i gael gwared ar wastraff anifeiliaid.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig