Astudiaeth Gwella Teithio Llesol Cwmbrân Drive

Astudiaeth Cyfnod Un a Dau WelTAG

Ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, mae Capita Real Estate and Infrastructure yn ymgymryd ag astudiaeth yn ystyried cyfle i wella cyfleusterau croesi i gerddwyr a beicwyr ar draws yr A4051 Cwmbran Drive.

Mae’r A4051 Cwmbran Drive yn brif lwybr sy’n rhedeg drwy dref Cwmbrân, ac yn rhannu’r dref yn ddwy ran mewn gwirionedd (dwyrain a gorllewin). Mae’r rhan fwyaf o Cwmbran Drive yn destun y cyfyngiad cyflymder cenedlaethol, sy’n gostwng i 40mya a 30mya ar y darnau sy’n dynesu’r cylchfannau a’r datblygiadau tai newydd. Gan ei bod yn brif ffordd, mae lefel arwyddocaol o draffig yn defnyddio Cwmbran Drive, sydd, o gyfuno hynny gyda chyflymder uchel a diffyg cyfleusterau croesi, yn creu anhawster i gerddwyr a beicwyr groesi ar adegau prysur o’r dydd. Nod y prosiect felly fydd delio gyda’r broblem hon drwy ddatblygu cyfleusterau croesi diogel yn y pedwar lleoliad canlynol:

  • Cylchfan pum braich yr A4051/Avondale Road/Bevan’s Lane (Cylchfan Bevan’s Lane)
  • Cylchfan pedair braich yr A4051/Greenforge Way (Cylchfan Sainsburys/B&Q)
  • Cylchfan pedair braich yr A4051/Llantarnam Park Way/Hollybush Way (Cylchfan Hollybush Way)
  • Cylchfan pedair braich yr A4051/A4042/Newport Road (Cylchfan Rougemont)

Mae astudiaethau WelTAG yn rhan hanfodol o brosiectau trafnidiaeth mawr yng Nghymru i helpu i benderfynu pa atebion yw’r rhai mwyaf priodol i’w datblygu ac maent yn bwysig o ran cefnogi bidiau i Lywodraeth Cymru am grantiau ariannu i gwblhau’r gwaith. Mae prosiectau mawr fel hwn fel rheol yn digwydd dros nifer o flynyddoedd, o’r syniad trwodd i ddyluniad manwl ac wedyn maent yn ddibynnol ar gymeradwyaeth cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y cyfnod adeiladu.

Dangosir ardal yr astudiaeth ar y cynllun isod

Cwmbran Drive Active Travel Improvement Study

Pwrpas y rownd gyntaf hon o ymgynghori cyhoeddus yw gofyn am eich barn chi ar y rhestr hir o opsiynau er mwyn deall y mathau o ymyrraeth yr ydych chi yn eu hystyried yn briodol. Bydd eich barn chi yn cael ei hystyried wrth ddewis yr opsiwn perfformio gorau i fynd ymlaen ar gyfer arfarniad pellach yng Nghyfnod Tri (dyluniad manwl).

Diwygiwyd Diwethaf: 21/03/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymdogaeth

Ffôn: 01495 742861

Nôl i’r Brig