Cynllun Teithio Llesol

Cycle Routes

Ym Medi 2014, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 sy’n gosod cyfrifoldeb cyfreithiol ar awdurdodau lleol yng Nghymru i fapio, cynllunio, gwella a hyrwyddo llwybrau sydd yn cael eu hystyried yn gymwys ar gyfer teithio llesol.  Er mwyn cwrdd â gofynion y ddeddf mae’n rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gyhoeddi Map Llwybrau Presennol (MLLP) sy’n dangos y llwybrau sy’n cyrraedd y safonau a bennwyd yng Nghanllawiau Dylunio Llywodraeth Cymru.

Ystyr teithio llesol yw cerdded a seiclo ar gyfer siwrneiau byr, pob dydd, fel teithiau i’r ysgol, gwaith neu i fynd at siopau neu wasanaethau. .  Dyw teithio llesol ddim yn cynnwys teithiau am resymau hamdden neu gymdeithasol.  Bydd y MLLP yn cael ei ddefnyddio gan bobl sydd am gynllunio’u teithiau cerdded a seiclo.  Dyw’r mapiau yma ddim yn dangos pob llwybr cerdded a seiclo sydd ar gael yn Nhorfaen.

Yn dilyn ymgynghoriad gan Dorfaen yn 2015 cyflwynwyd MLLP ar ffurf drafft i Lywodraeth Cymru ar 22ain Ionawr 2016 ac fe’i cymeradwywyd wedyn yng Ngorffennaf 2016. Mae’r ddolen ganlynol yn mynd â chi at fap rhyngweithiol sy’n dangos y llwybrau cymeradwy. 

Fel arall mae’r ddolen ganlynol yn dangos y 10 ardal lle mae llwybrau cymeradwy i’w cael: 

Doedd dau o’r llwybrau ddim yn cyrraedd safonau’r Canllawiau Dylunio ac yn ôl gofynion y Ddeddf felly mae datganiad wedi ei ychwanegu y dylid ei ddarllen ynghyd â’r mapiau.  

Mae rhestr o lwybrau wedi ei chynnwys isod yn nodi mannau cychwyn a gorffen pob llwybr. Mae gwybodaeth bellach ar lwybrau cerdded a beicio yn Nhorfaen i'w gweld ar y tudalennau Cerdded a Beicio.

Map Rhwydwaith Integredig

Mae’n ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 I gynhyrchu Map Rhwydwaith Integredig yn gosod allan rhaglen 15 mlynedd o welliannau i lwybrau teithio llesol. Bydd y mapiau yn dangos rhwydweithiau arfaethedig yn y dyfodol o lwybrau cerdded allweddol a llwybrau a chyfleusterau seiclo allweddol.

Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y Map Rhwydwaith Integredig yn ystod gwanwyn a haf 2017, cyflwynwyd y Map Gwaith Rhwydwaith Integredig terfynol i Lywodraeth Cymru i'w arolygu gan y Gweinidogion ar 3 Tachwedd 2017.

Mae'r dolenni canlynol yn dangos y 4 ardal lle mae'r llwybrau cymeradwy wedi'u lleoli:

Adroddiadau Blynyddol

Mae’n ofynnol i’r Cyngor gynhyrchu adroddiad blynyddol sy’n rhoi manylion am y camau a gymerwyd yn y flwyddyn ariannol flaenorol i hybu teithio llesol, a’r costau a dalwyd ar gyfer llwybrau a chyfleusterau teithio llesol newydd neu wedi eu gwella. Gwelwch isod yr adroddiadau sydd wedi eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru gan y Cyngor.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymdogaeth

Ffôn: 01633 648035

E-bost: mark.panniers@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig