Strategaeth Diogelwch ar y Ffyrdd

Ym mis Mai 2021 fe wnaeth Llywodraeth Cymru lansio Strategaeth Trafnidiaeth Newydd i Gymru, fydd yn siapio'r system drafnidiaeth yng Nghymru dros yr 20 mlynedd nesaf.

Mae'n amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer sut y gall y system drafnidiaeth helpu i gyflawni'r blaenoriaethau i Gymru, gan helpu rhoi'r genedl ar lwybr tuag at greu cymdeithas fwy llewyrchus, gwyrdd a chyfartal.

Mae'r strategaeth yn cyflwyno nifer o fesurau gyda'r bwriad o sicrhau bod ffyrdd a strydoedd yn fwy diogel i bob defnyddiwr a bod llai o bobl yn cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol wrth eu defnyddio.

Gellir dod o hyd i’r Strategaeth Newydd i Gymru yma.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn datblygu strategaeth newydd ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd yn lle’r Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd i Gymru. Tan hynny  y brif ddogfen ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd yn Nhorfaen ac yng Nghymru yw Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf 2013. I ddyfynnu o ragair y ddogfen, “Mae'r Fframwaith yn nodi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd ac mae'n canolbwyntio ar leihau nifer yr anafiadau, a ddylai fod wrth wraidd pob ymyriad sy'n ymwneud â diogelwch ar y ffyrdd.”

Y canlyniad yr ydym am ei weld yw bod pawb yn ddiogel ar ffyrdd Cymru, a rhan o’r weledigaeth yw gweld gostyngiad parhaus yn y nifer o bobl sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol.

O fewn yr amcan cyffredinol o wella diogelwch ar y ffyrdd a gostwng nifer y bobl sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol, mae yna bwyslais penodol ar dargedu defnyddwyr ffyrdd sydd â risg uchel. Caiff y rhain eu nodi yn y Fframwaith fel: gyrwyr beiciau modur, gyrwyr ifainc a theithwyr ifainc (16-24 oed) a defnyddwyr ffyrdd sy’n agored i niwed. (Gweler ‘Targedau Diogelwch ar y Ffyrdd’ am fwy o wybodaeth ar grwpiau sy’n agored i niwed).

Trwy gydol y Fframwaith hwn mae Cymru wedi gosod targedau penodol ar gyfer gostwng anafiadau ffyrdd, ac maent yn berthnasol i Gymru gyfan ac i bob ardal Awdurdod Lleol.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig