Cyngor ar Ddiogelwch ar y Ffyrdd i Yrwyr, Teithwyr a Darpar Yrwyr Ifainc

Mae Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru’n nodi’r canlynol:

  • Mae gyrwyr ifanc yn wynebu risg anghymesur o gael eu lladd neu eu hanafu'n  ddifrifol ar y ffyrdd a hwy yw'r grŵp oedran sy'n wynebu'r risg fwyaf
  • Mae tystiolaeth yn awgrymu bod pobl ifanc yn fwy tebygol o fod mewn gwrthdrawiad yn y chwe mis cyntaf ar ôl iddynt lwyddo yn eu prawf gyrru oherwydd diffyg profiad.
  • Mae gyrwyr ifanc yn fwy tueddol o yrru'n amhriodol oherwydd diffyg profiad,pan fydd eu cyfoedion yn y cerbyd a/neu gyda'r nos.
  • Dylai teithwyr ifanc allu gwybod pan fo'u cyfoedion yn gyrru'n dda neu'n wael a bod yn barod i wneud dewisiadau deallus am bwy y maent yn teithio â hwy.

Gan fod gyrwyr ifainc a’u teithwyr yn cael eu gor-gynrychioli yn yr ystadegau ynghylch anafiadau, rydym yn eu hannog i gymryd gofal arbennig ar ôl llwyddo yn eu prawf gyrru, gan eu bod yn dal i ddatblygu eu sgiliau gyrru

Gall teithwyr helpu eu hunain a’u ffrindiau sy’n gyrru hefyd trwy beidio â chyfrannu at dynnu sylw gyrwyr, a gwrthod derbyn lifft gan yrwyr sy’n arddangos arferion gyrru anniogel.

Rydym yn annog gyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u technegau gyrru amddiffynnol ymhellach trwy ddilyn cyrsiau i bobl sydd wedi llwyddo yn eu prawf gyrru. Maent yn cwmpasu asesiad a/neu hyfforddiant. I’r gyrwyr hynny sydd wedi llwyddo yn eu prawf gyrru’n ddiweddar, rydym yn awgrymu’n gryf eu bod yn dilyn cwrs Pass Plus Cymru sy’n cynnwys cymhorthdal sylweddol gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn cynnal y digwyddiad amlasiantaeth Mega Drive bob blwyddyn yn Nhorfaen, i’r rheiny sydd eisiau dechrau gyrru. Mae’n targedu pobl ifanc 16-17 oed.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig