Mega Drive

Mae Mega Drive yn brosiect aml-asiantaeth rhwng timau Diogelwch ar y Ffyrdd Torfaen, Caerffili a Blaenau Gwent, Tân ac Achub De Cymru, Drugaid, Heddlu Gwent a Hyfforddwyr Gyrru Lleol sydd wedi’u Cymeradwyo. Mae’r fenter yn targedu pobl ifanc 16-17 oed ac wedi’i chynllunio i addysgu teithwyr ifainc a darpar yrwyr ifainc. Mae’n gwneud hyn trwy sesiynau a phrofiadau addysgiadol sy’n eu galluogi i ddatblygu agwedd bositif tuag at eu cadw’u hunain yn ddiogel wrth deithio mewn cerbyd.

Yn 2014 yng Nghymru, roedd pobl ifanc 16 i 24 oed yn 12% o boblogaeth Cymru ond roeddent yn cynrychioli 22% o’r rheiny a laddwyd neu a anafwyd yn ddifrifol ar y ffyrdd. Nod y fenter yw rhoi sylw i’r gwahaniaeth hwn a datblygu agweddau da tuag at ddiogelwch ar y ffyrdd ymhlith pobl ifanc, a hynny fel teithwyr ac fel darpar yrwyr.

Gall y rheiny sy’n dod i’r digwyddiad Mega Drive ddarganfod mwy am nifer o faterion yn ymwneud â gyrru a theithio gyda gyrwyr, a’u trafod, er enghraifft eu gallu i ragweld peryglon posib, diogelwch yn y car, beth sy’n gallu achosi gwrthdrawiad yn y lle cyntaf ac agweddau ar y gyfraith a gyrru. Maent hefyd yn trafod effeithiau cyffuriau ac alcohol ar ymddygiad gyrwyr ac mae yna gyfle i wylio ffilm drwythol trwy sbectol Rhithwir, lle maent yn deithwyr mewn car sy’n cael ei yrru gan yrrwr ifanc sy’n defnyddio’i ffôn, yn goryrru ac yn cael damwain. Yna mae’r gwyliwr yn profi’r broses o gael sylw gan y gwasanaethau brys. Roedd y sesiwn hefyd yn cynnwys gyrru am 15-munud dan arweiniad Hyfforddwr Gyrru wedi’i Gymeradwyo, ac i lawer dyma’u profiad cyntaf tu ôl i’r olwyn.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig