Cynlluniau Teithio i'r Ysgol

Dylai fod gan bob ysgol ei Chynllun Teithio i’r Ysgol ei hun. Dylai’r cynllun nodi strategaeth ar gyfer gostwng y defnydd o geir a gwella diogelwch plant ar eu siwrnai i’r ysgol

Mae llawer o blant yn byw’n ddigon agos i’r ysgol i gerdded ond, yn aml, nid ydynt yn cerdded. Hoffai llawer o blant hŷn feicio ond, o bosib, mae yna bryder am eu diogelwch. Hoffai eraill deithio ar y bws, ond efallai nad oes gwasanaeth ar gael ar yr amser iawn neu efallai eu bod yn ofnus oherwydd bwlio neu ymddygiad gwrthgymdeithasol o fath arall.

Mae Cyngor Torfaen wedi ymrwymo i sicrhau newid mewn patrymau teithio o’r cartref i’r ysgol, er mwyn gostwng tagfeydd traffig a llygredd, ond hefyd i sicrhau bod mwy o ddisgyblion yn cael ymarfer corff rheolaidd.

Y nod yw gostwng y defnydd o geir i fynd â phlant i’r ysgol trwy greu amodau sy’n galluogi llawer mwy o blant i deithio’n ddiogel i’r ysgol ar droed, ar y beic neu ar y bws.

Nid yw Cynlluniau Teithio i’r Ysgol yn cwmpasu teithio yn unig, ond maent hefyd yn cynnwys gostwng anafiadau ar y ffyrdd, yn enwedig ymhlith plant, gwella iechyd, ehangu addysg a goresgyn allgau cymdeithasol. Maent yn helpu sicrhau bod y gymuned leol yn wyrddach ac yn ceisio gwella ansawdd bywyd.

Bydd Eco-Sgolion yn cydnabod bod y thema Drafnidiaeth yn eu rhaglen eco yn gallu gorgyffwrdd yn dda iawn gyda Chynllun Teithio i’r Ysgol

Am wybodaeth bellach am Gynlluniau Teithio i’r Ysgol, cysylltwch â’ch ysgol neu’r swyddfa diogelwch ar y ffyrdd.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Highways & Traffic

Email: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig