Menter Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Bwriad y cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yw gwella hygyrchedd a diogelwch mewn cymunedau ac o’u cwmpas. Mae Llywodraeth Cymru’n blaenoriaethu cynlluniau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau sy’n gwella mynediad at ysgolion a’r rheiny sy’n annog cerdded a beicio. Trwy welliannau i ddiogelwch ar y ffyrdd, mae yna lai o risg, ac felly mae pobl yn llai tebygol o gael anaf ar ein ffyrdd, ac mae’r ystadegyn hwn yn cyfrannu at welliannau ym mesur ansawdd bywyd.

Dros y blynyddoedd, mae ysgolion a chymunedau Torfaen wedi elwa’n sylweddol o’r cynlluniau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau hyn a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym wedi gwella llwybrau cerdded a beicio i’r ysgol sydd eisoes yn bodoli ac wedi adeiladu rhai newydd. Rydym hefyd wedi cynyddu nifer ein mesurau diogelwch ar y ffyrdd, er enghraifft trwy adeiladu croesfannau newydd i gerddwyr, cynlluniai tawelu traffig amrywiol a therfynau cyflymder o 20mya ble’n briodol.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig