Cyngor ar Ddiogelwch ar y Ffyrdd i Ddefnyddwyr Eraill y Ffyrdd

Ceffylau

Cofiwch yrru’n araf heibio i geffylau a gadael digon o le.

Mae ceffylau’n anifeiliaid mawr, pwerus ond mae’n hawdd iddynt fynd i banig a bolltu os ydynt yn dychryn. Trwy ddilyn cyngor sylfaenol, gall gyrwyr a marchogion helpu osgoi damweiniau gyda cheffylau ar y ffyrdd. Rhowch glic ar wefan THINK am gyngor pellach.

Sgwteri symudedd

Mae sgwteri symudedd yn dod yn fwy a mwy poblogaidd. Os ydych yn ystyried prynu sgwter symudedd, neu ddefnyddio un, sicrhewch eich bod yn deall yr hyn sy’n ofynnol gan berchennog sgwter symudedd a’r gofynion ar gyfer eu defnyddio, a’ch bod yn gyfarwydd â’r gofynion hyn. Mae defnyddwyr sgwteri symudedd yn gyfrifol am eu diogelwch nhw’u hunain a diogelwch pobl eraill.

Mae Cyngor Torfaen yn argymell bod pob defnyddiwr yn darllen y llyfryn “A Highway Code for Mobility Scooter Users”. 

Swyddogion croesi’r ffordd mewn ysgolion

Mae ein swyddogion croesi’r ffordd mewn ysgolion yn helpu plant ac oedolion i groesi’r ffordd y fwy diogel ar y ffordd i’r ysgol ac ar y ffordd adref yn ystod y tymor ysgol. Yn gyfreithiol, mae gan swyddogion croesi’r ffordd y pŵer i stopio traffig i helpu unrhyw un i groesi’r ffordd. Mae’r rhan fwyaf o’n swyddogion croesi’r ffordd ar adrannau prysur o’r ffordd y mae plant yn eu croesi i gyrraedd eu hysgol. Hyd yn oed ble darperir swyddog croesi’r ffordd, rhieni sy’n dal i fod yn gyfrifol am sicrhau diogelwch eu plant.

Mae methu â stopio ar gyfer swyddog croesi’r ffordd pan fydd yn gofyn i chi stopio, yn drosedd, a bydd y Cyngor yn riportio unrhyw achosion o yrru trwodd mewn lleoliadau ble mae yna swyddog croesi’r ffordd, i’r Heddlu. Os caiff gyrrwr ei erlyn a’i gael yn euog o fethu â stopio ar gais swyddog croesi’r ffordd, gallai gael dirwy, pwyntiau cosb ar ei drwydded yrru neu, o bosib, ei wahardd rhag gyrru.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig