Cyngor ar Ddiogelwch ar y Ffyrdd i Yrwyr Hŷn (70 oed neu'n hŷn)

Yn gyffredinol, mae gyrwyr profiadol yn fwy diogel na’r rheiny â llai o brofiad. Ond wrth i bobl fynd yn hyn, mae eu hiechyd a’u ffitrwydd yn dechrau dirywio, ac mae hyn yn aml yn cynnwys eu golwg, eu cyflwr corfforol a’u hamserau ymateb. Gall cyflyrau sy’n gysylltiedig ag oed hefyd ddechrau effeithio ar y gallu i yrru, ond gallai hyn amrywio o unigolyn i unigolyn ac nid oes unrhyw oed penodol lle nad yw pobl yn ddiogel i yrru mwyach.

Yn aml, mae gyrwyr hŷn wedi cael trwydded ers blynyddoedd maith ac ni fydd y mwyafrif wedi cael unrhyw hyfforddiant pellach ers llwyddo yn eu prawf gyrru, er bod amodau gyrru ac, o bosib, eu hiechyd, wedi newid yn sylweddol.

Bydd llawer o yrwyr hŷn yn amrywio’u gyrru’n effeithiol wrth fynd yn hŷn – efallai y byddant yn osgoi rhai lleoliadau ac yn osgoi gyrru ar adegau penodol o’r dydd/nos.

Rydym eisiau helpu gyrwyr hŷn i gadw’r annibyniaeth y mae gyrru car yn ei rhoi iddynt, ond rydym hefyd eisiau sicrhau bod y rheiny sy’n parhau i yrru’n gyrru’n ddiogel. Rydym yn cydnabod bod symudedd yn hanfodol i lesiant wrth fynd yn hŷn. Mae yna lawer o adnoddau a gwefannau sy’n rhoi gwybodaeth ar gadw pobl hŷn ar y ffyrdd yn ddiogel am hirach, ac rydym yn argymell y gwefannau canlynol yn arbennig:

Rydym hefyd yn argymell bod gyrwyr hŷn yn ystyried cael asesiadau gyrru rheolaidd a hyfforddiant i ddiweddaru’u sgiliau. Mae yna nifer o fudiadau cenedlaethol sy’n gallu darparu’r gwasanaethau hyn a gallwch ddod o hyd iddynt dan y tab asesu gyrwyr neu’r tab cyrsiau ar y gwefannau uchod.

Efallai bod eich ADI (hyfforddwr gyrru) lleol hefyd yn cynnig y gwasanaethau hyn.

Mae yna wybodaeth ar y gwefannau hefyd ynghylch delio â’r penderfyniad i roi’r gorau i yrru.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig