Rheolau'r Groes Werdd

1. Dewch o hyd i le diogel i groesi

 • Defnyddiwch groesfan i gerddwyr os oes un
 • Dewiswch le ble gallwch weld yn glir i bob cyfeiriad
 • Os oes rhywbeth yn eich rhwystro rhag gweld y ffordd, symudwch i rywle gwell!

2. Stopiwch cyn i chi gyrraedd ymyl y palmant

 • Peidiwch â sefyll ar yr ymyl, cadwch eich traed y tu ôl i'r llinell
 • Os nad oes yna balmant, safwch wrth ymyl y ffordd

3. Edrychwch o gwmpas am draffig a gwrandewch

 • Gall traffig ddod o unrhyw gyfeiriad
 • Weithiau gallwch glywed traffig cyn ei weld
 • Os glywch chi gerbyd argyfwng yn y pellter, arhoswch a gadewch iddo fynd heibio

4. Oes oes traffig yn dod, gadewch iddo fynd heibio

 • Peidiwch byth â rhedeg ar draws y ffordd pan fo traffig yn dod, hyd yn oed os ydych chi'n credu bod digon o amser. Mae'n anodd amcangyfrif cyflymder traffig
 • Gall traffig gyflymu

5. Pan fo'n ddiogel, croeswch y ffordd yn syth - peidiwch â rhedeg

 • Parhewch i wylio a gwrando wrth i chi groesi
 • Edrychwch am seiclwyr a cherbydau tawel, fel ceir trydan oherwydd efallai na fyddwch yn eu clywed
 • Cerddwch y syth ar draws, nid ar letgroes. Dyma'r ffordd gyflymaf ac felly'r fwyaf diogel i groesi
 • Peidiwch byth â rhedeg, neidio neu sgipio. Os ydych chi'n reidio sgwter neu feic yna dringwch oddi arno a'i wthio ar draws y ffordd
 • Cofiwch dalu sylw, edrychwch a gwrandewch wrth i chi groesi a DIM FFONAU SYMUDOL!!

Pethau Eraill i'w Cofio

Cerddwch ar ochr fewnol y palmant, i ffwrdd o'r heol

 • Mae cadw i ffwrdd o ymyl y palmant a'r traffig yn llawer mwy diogel i gerddwyr
 • Pan fyddan nhw mewn grŵp, ni ddylai pobl ifanc gerdded yn agos at neu ar yr heol

Gwiriwch dramwyfeydd am gerbydau symudol

 • Mae nifer o blant sy'n cerdded neu ar feiciau yn cael eu niweidio gan gerbydau sy'n dod allan o dramwyfeydd. Gwiriwch nad yw cerbydau mewn tramwyfeydd ar fin symud allan
 • Gall cerbydau ar dramwyfeydd gael eu cuddio gan berthi neu waliau. Efallai na fydd y gyrrwr yn eich gweld!
 • Edrychwch am oleuadau brêc a bacio, person yn sedd y gyrrwr a gwrandech am sŵn injan. Mae ceir trydan yn dawel iawn ac yn gallu bod yn anodd eu clywed
 • Os yw cerbyd yn symud, arhoswch a gadewch iddo basio
 • Parhewch dim ond os yw'r gyrrwr yn eich gweld ac yn codi llaw

Lleoedd mwy diogel i groesi'n cynnwys croesfannau penodol

 • Croesfannau fel rhai Sebra, croesfannau goleuadau traffig (Pâl, Pelican neu Dwcan), isffyrdd neu bomprennau
 • Arhoswch am y dyn gwyrdd cyn croesi ar groesfannau Pâl neu Belican. Gwiriwch bob tro ei fod yn ddiogel cyn croesi a bod traffig wedi stopio

Ceir wedi parcio

Os nad oes yna unrhyw le arall i groesi, trafodwch sut i groesi'n ddiogel rhwng ceir wedi parcio, gan ddefnyddio Rheolau'r Groes Werdd.

 • Sicrhewch nad yw'r bwlch yn rhyw fawr neu fach. Peidiwch â defnyddio bwlch y gallai car barcio ynddo
 • Sicrhewch nad yw'r ceir ar fin symud
 • Peidiwch â chroesi wrth gerbydau mawr. Gallech fod yn sefyll wrth fan dall, ble na all y gyrrwr eich gweld.
 • Edrychwch a gwrandewch o'r palmant
 • Os na allwch chi glywed a gweld unrhyw beth yn dod, camwch i'r ffordd ac arhoswch wrth ymyl allanol y car
 • Arhoswch, edrychwch a gwrandewch o ymyl y car
 • Croeswch dim ond pan fo'n ddiogel
Diwygiwyd Diwethaf: 21/04/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig