Adnoddau Diogelwch ar y Ffyrdd yn ystod cyfnod y Coronafirws

Mae'n bwysig iawn cofio bod angen i ni gyd aros mor ddiogel â phosibl pan fyddwn yn mentro allan; boed hynny am gyflenwadau hanfodol neu ymarfer corff dyddiol. Er bod yna lai o draffig ar y ffyrdd ar hyn o bryd mae'n ymddangos bod rhai gyrwyr yn defnyddio’r sefyllfa i yrru'n wyllt, trwy yrru'n gyflym trwy ardaloedd poblog a goddiweddid mewn ffordd beryglus.  Mae angen i ni aros yn effro a gwyliadwrus, sy'n gallu bod yn anodd ar adeg mor ingol a phryderus, pan fo'n hawdd methu â chanolbwyntio. P'un ai ydyn ni'n gyrru car neu'n croesi'r ffordd, mae meddwl am ddiogelwch mor bwysig ag erioed.

Gyda phlant i ffwrdd o'r ysgol, dydyn nhw ddim yn cael yr un cyfleoedd i ymarfer a dysgu sgiliau diogelwch ar y ffordd. Felly mae'n hynod o bwysig bod rhieni'n trafod ac yn ymarfer Diogelwch ar y Ffyrdd gyda'u plant.

Mae yna nifer o adnoddau ar-lein ar gyfer oedrannau amrywiol, gan gynnwys plant, sy'n gallu cynorthwyo gyda Diogelwch ar y Ffyrdd.

Mae gan wefan Think y llywodraeth adnoddau ar gyfer oedrannau gwahanol

https://www.think.gov.uk/education-resources/

Blynyddoedd Cynnar – Adnoddau i blant 3 -6 oed

Cofiwch os ydych chi'n cerdded gyda'ch plant fel rhan o'ch ymarfer corff pob dydd DALIWCH DDWYLO a chofiwch ymarfer croesi'r ffordd yn ddiogel, gan ddefnyddio Rheolau'r Groes Werdd.

Diogelwch ar Sgwter a Beic

Os yw plant yn mynd allan ar feic neu sgwter, gwnewch yn siŵr eu bod yn gwneud hyn yn ddiogel. Edrychwch ar ein tudalen seiclo am ragor o wybodaeth ar sut i ffitio helmed a sgiliau seiclo.

Teithio yn y car

Os oes angen i chi fynd â phlant allan yn y car neu gerbyd arall, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r sedd car gywir a gwregys. Mae gan y gwefannau isod gyngor defnyddiol ar seddi car

Iau – Adnoddau i blant 7 – 11 oed

  • Gêm achub y blaen - Gall plant hŷn chwarae ar eu pennau'u hunain neu gallwch drafod y sefyllfaoedd diogelwch ffyrdd gwahanol a’u helpu i benderfynu pa sefyllfa yw'r un gywir i ennill y gêm. https://www.think.gov.uk/resource/take-the-lead-game/
  • Expect the unexpected - fideo - Yn y ffilm yma mae cyflwynydd CITV, Sam Homewood, yn annog plant i fod yn ‘barod am y ffordd’ ac i fod yn ddiogel. Trafodwch gyda'ch plentyn pa gamgymeriadau y mae plant yn eu gwneud a beth i'w newid i wneud pethau'n fwy diogel. https://www.think.gov.uk/resource/expect-the-unexpected/
  • First Journeys - Yn y ffilm yma, mae plant yn trafod y teithiau cyntaf ar eu pennau eu hunain y maen nhw'n edrych ymlaen atyn nhw a sut beth oedd eu teithiau cyntaf. Mae'r ddau grŵp o blant yn rhannu cyngor i gadw'n ddiogel. https://www.think.gov.uk/resource/first-journeys/

Os oes gennych chi blant ym Ml 3 neu 4, trafodwch gyda nhw pa deithiau y maen nhw'n edrych ymlaen at wneud ar eu pennau'u hunain yn y dyfodol. Trafodwch hefyd gyda'ch plentyn beth fydd angen iddyn nhw ei wneud i gadw'n ddiogel ar y deithiau yma. Ydyn nhw'n gwybod y ffordd fwyaf diogel i'w chymryd?

I ddatblygu at fod plant yn teithio’n annibynnol, pan fyddwch yn cerdded gyda'ch plant fel ymarfer corff dyddiol gofynnwch i'ch plentyn esbonio sut i groesi'r ffordd a dilynwch eu cyfarwyddiadau. Bydd hyn yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau diogelwch ffyrdd ac yn eich helpu chi i ymddiried a bod â hyder yn eu gallu i wneud hyn mewn ffordd ddiogel.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch plant yn dilyn Rheolau'r Groes Werdd.

Diwygiwyd Diwethaf: 28/07/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig