Adnoddau Diogelwch Ffordd - Seiclo

Hefyd, nawr bod y tywydd wedi gwella, efallai y byddwch yn meddwl am seiclo.

Diogelwch yn gyntaf! - Cyn i chi ddringo ar eich beic, edrychwch yn ofalus arno.

Ond beth sydd angen i mi edrych arno?

Fuasech chi erioed yn credu faint o feiciau sydd yna ble nad yw'r brêcs yn gweithio'n iawn. Ond mae mwy i hyn na brêcs a chwyddo'r teiars. Yma, gallwch weld fideo gwiriad ‘M’ i feiciau. https://www.youtube.com/watch?v=832vSVTxxR0 a’r daflen ffeithiau https://www.rospa.com/rospaweb/docs/advice-services/road-safety/cyclists/rospa-m-checklist.pdf . Rieni, dysgwch hyn i'ch plant.

Os nad ydych chi wedi bod ar gefn beic ers tro, rydym yn awgrymu eich bod yn dechrau ar ffyrdd tawel, lleol neu lwybrau seiclo tawel. Bydd ychydig o ymarfer yn eich atgoffa pa mor dda yw eich cydbwysedd a faint o le sydd angen arnoch chi. Pan fyddwch chi'n seiclo peidiwch â mynd heibio'n rhy agos i geir wedi'u parcio rhag ofn i ddrws agor. Os ydych chi'n gyrru car, dewch i arfer â “Dutch Reach”  https://www.rospa.com/Road-Safety/Advice/Cyclists-and-motorcyclists/Dutch-Reach cyn agor drws y car. Hefyd, er i chi wneud eich gwiriad ‘M’, gwiriwch eich brêcs cyn i chi ddechrau mynd lawr allt er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn gweithio cyn i chi gyflymu.

Byddwch yn ystyriol ar bob adeg pan fyddwch yn seiclo. Oeddech chi'n gwybod fod “llwybrau seiclo” Torfaen wedi eu cynllunio i'w defnyddio gan feicwyr, cerddwyr, defnyddwyr cadeiriau olwyn a, mewn rhai mannau, marchogion ceffylau? Felly pan fyddwch chi'n seiclo ar “lwybr seiclo”  ildiwch i gerddwyr os gwelwch yn dda, yn arbennig teuluoedd ifanc, defnyddwyr cadeiriau olwyn a marchogion ceffylau

Seiclo gyda Phlant

Os oes gennych chi blant sydd wedi dysgu reidio beic ac rydych yn bwriadu seiclo gyda'ch gilydd, mae yna rhai pethau i'w gwneud yn gyntaf.

Gwnewch yn siŵr fod eu beic yn addas i'r ffordd a heb fod yn rhy fawr neu fach. Efallai bydd angen cywiro'u sedd os oes amser wedi mynd heibio ers iddyn nhw fod ar y beic. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gallu cyrraedd y llawr.

Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo dillad priodol a siaradwch am yr hyn sy'n ddiogel a pham. Gwnewch yn siŵr fod eu helmed yn ffitio'n iawn ac wedi ei chlymu'n iawn. Gall y daflen yma helpu https://www.roadsafetywales.org.uk/media/1133/cyclehelmet.pdf neu gwyliwch y fideo yma i ddysgu sut https://www.youtube.com/watch?v=QEeOqe8XPDU

Efallai bydd gwerth mewn ymarfer rhai sgiliau a gwneud yn siŵr eu bod yn hyderus cyn mynd ar daith hirach. Chwiliwch am ddarn tawel o ffordd neu lwybr i wneud hyn yn ddiogel.

Paratoi'r pedal er mwyn gwthio i ffwrdd yn ddiogel. Mae nifer o blant yn cael hyn yn anodd. Dangoswch iddyn nhw sut mae troi'r pedal gyda bysedd eu traed i'r pwynt 2 o'r gloch.

Edrych dros yr ysgwydd dde - CIPOLWG ACHUB BYWYD
Mae'n hynod o bwysig bod plant yn mynd i'r arfer o edrych dros eu hysgwydd dde i edrych am draffig. Dylen nhw wneud hyn cyn unrhyw symudiad gan gynnwys cyn dechrau a chyn stopio. I wirio'u bod nhw'n edrych go iawn, sefwch i'r tu cefn a dangoswch nifer o fysedd. Gofynnwch iddyn nhw weiddi faint o fysedd yr ydych yn eu dangos.

Stopio ar bwynt penodol. Gadewch iddyn nhw ymarfer stopio'n gywir. Gallech ddefnyddio darn o sialc i wneud llinell i stopio wrthi. Mae angen iddyn nhw allu stopio wrth y llinell ond heb adael i'r olwyn groesi'r llinell, fel y gallan nhw aros y ddiogel wrth gyffordd.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y llyfryn seiclo doeth gyda'ch plentyn https://www.roadsafetywales.org.uk/media/1134/cyclingbooklet2011lr2_001.pdf

Diwygiwyd Diwethaf: 21/04/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig