Ardal Pont-y-pŵl

Pontypool Logo

Mae'r rhaglen Ardal Anheddiad Pont-y-pŵl yn brosiect adfywio ffisegol pedair blynedd sydd wedi gweld gwerth dros £10 miliwn o gyllid yn cael ei fuddsoddi ym Mhont-y-pŵl a'r cyffiniau rhwng 2011 a 2015.

Mae’r cyllid wedi galluogi gwaith sydd wedi gwella ymddangosiad a hyfywdra Canol Tref Pont-y-pŵl, canolfan cymdogaeth Trefddyn, a chanolfan cymdogaeth Garndiffaith.

Mae hefyd wedi cefnogi'r cynllun Menter Treftadaeth Treflun a oedd yn rhoi grantiau i berchnogion eiddo i wella adeiladau gwag ac wedi dirywio, wedi galluogi gwaith gwella i ddigwydd i'r Gerddi Eidalaidd, ardal i gerddwyr George Street/Stryd Commercial a Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Mae cyllid hefyd wedi helpu i greu a gwella llwybrau troed a llwybrau beicio i greu gwell cysylltiadau rhwng cymunedau yn yr ardal.

Cefnogwyd y prosiect gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw, Partneriaeth Adfywio Pont-y-pŵl, Tai Cymunedol Bron Afon a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

    ERDF Logo      Torfaen County Borough Council Logo      Pontypool Regeneration Partnership Logo

Cysylltiadau Cymunedol

Community Links - Opening of Churchwood Footpath

Roedd Cysylltiadau Cymunedol yn brosiect buddsoddi a greodd a gwella llwybrau troed a llwybrau beicio, gan gysylltu Pontnewynydd a Trefddyn i Ganol Tref Pont-y-pŵl.

Mae'r cynllun Riverside yn cysylltu cymunedau Abersychan, Trefddyn a Phontnewynydd gyda Pont-y-pŵl, ac mae'r llwybr newydd yn ei gwneud yn haws i bobl gyrraedd canol y dref i weithio a siopa heb yr angen i ddefnyddio'r car neu drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae'r prosiect Churchwood Path yn cysylltu Siopau Trefddyn ac Eglwys Sant Cadog i Heol Penygarn. Cafodd yr arian ei wario ar uwchraddio’r hawliau tramwy presennol o Sant Cadog i adran isaf Heol Penygarn, gosod rheiliau llaw, gatiau a grisiau newydd.

Canolfan Cymdogaeth Garndiffaith

Garndiffaith Public Realm

Corn Bin ac Adeiladau Partneriaeth Garnsychan

Fe wnaeth y cyllid alluogi I’r gwaith adnewyddu i'r Corn Bin ac uwchraddio’r adeilad Partneriaeth Garnsychan cyfagos gael eu cwblhau, mae’r ddau adeilad yn amlwg ac yn bwysig yn lleol wrth wraidd Ffordd Stanley.

Cwblhawyd y prosiect £835,271 waith allanol i'r Corn Bin, ac ailwampio mewnol y ddau adeilad. Mae cyfleoedd gofod swyddfa/ deori busnes ar gyfer mentrau cymdeithasol yn awr ar gael yn y Corn Bin, ac mae'r Bartneriaeth Garnsychan yn parhau i ddarparu gweithgareddau adfywio cymunedol cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd llwyddiannus ar gyfer y gymuned leol.

Gwellianau i Dir y Cyhoedd

Roedd rhaglen Ardal Anheddiad Pont-y-pŵl hefyd wedi galluogi adfywio Heol Stanley a gwella cysylltiadau rhwng Neuadd y Mileniwm a'r gymuned ehangach. Fe wnaeth £141,425 o welliannau ein galluogi i gyflawni:

 • ramp mynediad newydd sy’n gwella'r cysylltiad rhwng Ffordd Stanley a Neuadd y Mileniwm
 • prosiect treftadaeth leol mewn partneriaeth â grŵp hanes Abersychan a Garndiffaith ac Ysgol Garnteg a arweiniodd at banel gwybodaeth gyhoeddus yn adrodd straeon pobl leol
 • llwybr treftadaeth fel rhan o'r app symudol Treftadaeth Torfaen. Cafodd hyn ei gynllunio i annog pobl sydd â smartphones i archwilio'r atyniadau treftadaeth gwych yn ac o gwmpas Garndiffaith.
 • Cerflun Colofn y Gymuned ynghyd ag amryw o gerfluniau gwiail ar dir Neuadd y Mileniwm Garndiffaith yn cynrychioli ardaloedd o’r gorffennol a'r presennol.
 • Gwelliannau arwyddion a chelfi stryd i helpu i wella'r profiad siopa ar Ffordd Stanley
 • hysbysfwrdd cymunedol newydd
 • gwelliannau mawr i hygyrchedd Neuadd y Mileniwm o Heol Stanley gan wella hygyrchedd ac atyniad y safle
 • Plannu Cymunedol a Diwrnodau Hwyl trwy gydol y prosiect gan arwain at y gystadleuaeth a Diwrnod o Hwyl 2014 Garndiffaith Bwgan Brain.

Adnewyddu Marchnad Dan Do

Market Sign

Mae'r farchnad dan do yn brosiect adnewyddu mawr gwerth £2.5M a gynhaliwyd rhwng mis Ionawr 2012 ac Mehefin 2015. Galluogodd yr arian i waith adnewyddu helaeth gael ei wneud I’r Adeilad Jiwbilî, prif neuadd y farchnad a’r arcedau.

Adeilad Jiwbilî

Cafodd gwaith helaeth ei gynnal i strwythur yr adeilad ac adnewyddu mewnol cyflawn yn i greu amgylchedd swyddfa o ansawdd uchel ar y llawr uchaf a gofod wedi ei wella ar y llawr cyntaf. Mae’r ddau lawr yn awr yn gwbl hygyrch i bob defnyddiwr o ganlyniad i lifft newydd yn cael ei osod.

Prif Neuadd y Farchnad

Cafodd gwaith mawr i brif neuadd y farchnad gael ei reoli drwy ddull fesul cam, a oedd yn galluogi masnachwyr i weithredu o leoliadau dros dro o fewn adeilad y Farchnad ac yn caniatáu i'r farchnad i aros ar agor er gwaethaf gwaith sylweddol yn digwydd. Ar ôl cwblhau'r gwaith adnewyddu, mae'r Farchnad Dan Do yn cynnig mynediad am ddim I’r rhyngrwyd i siopwyr, toiledau cyhoeddus gydag ystafell pwrpasol newid/bwydo baban ac yn darparu both risg isel gyda chymorth ar gyfer busnes manwerthu newydd.

Mae'r farchnad dan do yn edrych i ddenu masnachwyr o ansawdd sy'n frwdfrydig ac yn ymroddedig i ddarparu lefel uchel o wasanaeth i gwsmeriaid.

I weld amserlen diweddar o stondinau sydd ar gael, ewch i ardal Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl y wefan.

Dylai ymholiadau Stondin gael eu cyfeirio at Reolwr Marchnad Dan Do Pont-y-pwl ar 01495 742757.

Gerddi Eidalaidd

Italian Gardens

Rhan bwysig o'r prosiect PSA oedd gwella cysylltiadau rhwng Canol tref Pont-y-pŵl a Pharc hanesyddol Pont-y-pŵl.

Wedi'i leoli y tu ôl ac yn weladwy o’r safleoedd bysiau ar Hanbury Road, mae’r Gerddi Eidalaidd yn cysylltu canol y dref â Pharc rhestredig gradd 2* Pont-y-pŵl, ac maent yn fann gwyrdd pwysig mewn ardal drefol.

Galluogodd y cyllid i ffynnon gael ei osod a gynlluniwyd gan yr artist Jane Turner, acgwaith gwella’r tirwedd sydd wedi creu argraff gyntaf dymunol a chroesawgar i ganol y dref ac yn annog pobl i wneud defnydd o’r gofod gwyrdd hwn.

Roedd y Gerddi Eidalaidd yn brosiect ar y cyd rhwng Torfaen, Art Regen ac Amgueddfa Torfaen.

Tir y Cyhoedd Pont-y-pŵl

Pontypool Town Centre at Night
Fel rhan o'r prosiect PSA, cafodd canol tref Pont-ypŵl ei drawsnewid i wneud canol y dref yn lle cyfeillgar i gerddwyr, mwy diogel. Mae materion ymwreiddio megis y cerrig cobl a bolardiau anwadal wedi cael eu symud a'u disodli gyda deunyddiau mwy cydymdeimladol.

Cafodd pum darn o gelf gyhoeddus hefyd eu gosod ar hyd Stryd George i ychwanegu diddordeb ac amrywiaeth. Datblygwyd y rhain gydag ysgolion lleol, meithrinfeydd a grwpiau cymunedol i sefydlu nifer o themâu sy'n berthnasol i Bont-y-pŵl a'i phobl.

Mae canlyniadau y gwelliannau i dir y cyhoedd wedi bod yn ddi-oed gyda siopwyr yn aml yn gwneud sylwadau ar y strydlun gwell. Yn ogystal, enillodd brosiect Tir y Cyhoedd Pont-y-pŵl Wobr Adfywio Roy Edwards ICE Wales Cymru yn 2013 i gydnabod cysyniad, cynllunio a dylunio, rheoli contractau ac adeiladu.

Menter Treftadaeth Treflun

Mae Menter Treftadaeth Treflun (MTT) yn gynllun grant adfywio sy'n gweithredu yn Ardal Gadwraeth Canol Tref Pont-y-pŵl, a gefnogir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru, CADW, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Phartneriaeth Adfywio Pont-y-pŵl

Townscape Heritage Initiative

Mae'r MTT yn cynnig grantiau i berchnogion eiddo i wella eiddo gwag, mewn cyflwr gwael ac i annog dwyn adeiladau gwag yn ôl i ddefnydd. Prif amcanion y cynllun yw galluogi defnydd hyfyw parhaus o adeiladau sy'n ffurfio cymeriad pensaernïol arbennig canol y dref yn cyfrannu at adfywiad economaidd a chadwraeth gynaliadwy Canol Tref Pont-y-pŵl.

Mae eiddo a ddyfarnwyd grantiau ac sydd wedi cael eu gwella yn cynnwys:

 • The White Hart
 • No. 9 Stryd y Garan
 • Undeb Credyd
 • The Globe Hotel
 • 31 Stryd Commercial
 • 33 Stryd Commercial
 • 1 Stryd Siôr
 • Swyddfeydd y Cyngor Cymuned
 • Former Market House
 • The Greyhound

Canolfan Cymdogaeth Trefddyn

Trevethin shops after improvement works had been completed

Trevethin Village Core

Gweithiodd Tai Cymunedol Bron Afon gyda Chymunedau'n Gyntaf a Chyngor Torfaen i drawsnewid y siopau a'r ardal gyfagos.

Roedd y prosiect gwerth £1.5m yn cynnwys gwelliannau i flaen siopau, toeau, llwybrau cerdded a pharcio ceir. Galluogodd hefyd greu caffi a unedau mentrau cymdeithasol.

Dywedodd Cath Stenson, pennaeth Bron Afon ar gyder buddsoddiad cymunedol a chyfranogiad: "Mae hwn yn brosiect mawr i wella'r ardal siopa sy'n gweithredu fel y fynedfa i Drefddyn. Gan weithio gyda'n partneriaid rydym wedi cynnwys pobl leol yn ystod pob cam i sicrhau ein bod wedi datblygu’r cynigion mewn modd sy'n diwallu anghenion y gymuned leol ac yn rhoi cyfleuster i fod yn falch ohonno.”

Gorsaf Bywyd

Yng Ngorsaf Bywyd Trefddyn cyflawnwyd gwaith i sefydlu prosiect rhandiroedd cymunedol a thyfu bwyd yn gynaliadwy. Nod y cynllun yw helpu i annog bwyta'n iach a byw drwy gynnwys y gymuned leol mewn ystod o weithgareddau addysgol a hyfforddiant sy'n gysylltiedig â thyfu cynnyrch o'r safle.

Cafodd ardal segur o dir y tu ôl i'r ganolfan ei dirlunio a'i oosod allan gyda gwelyau plannu uchel a chyfleusterau rhandiroedd. Cafodd y cynllun ei weithredu gan Dîm Adnewyddu ac Economi’r Cyngor mewn partneriaeth â'r Orsaf Bywyd a Phartneriaeth Cymunedau'n Gyntaf Trefddyn. Mae amrywiaeth o sefydliadau a thrigolion lleol eisoes wedi cymryd lleiniau.

Diwygiwyd Diwethaf: 12/03/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

 

Nôl i’r Brig