Newyddion Cynllunio

Dod yn fuan - Mynediad cyhoeddus i geisiadau a dogfennau cynllunio 

O hydref 2016, bydd pob cais cynllunio yn hygyrch trwy wefan Torfaen a bydd yn cynnwys cyfleuster lle gellir cyflwyno sylwadau ar-lein.

Newidiadau sy'n dod i rym ar gyfer Cyngor Cyn-ymgeisio 16 Mawrth 2016

O 16 Mawrth 2016, bydd yn ofynnol i bob awdurdod cynllunio lleol ar draws Cymru i ddarparu gwasanaeth cyn-ymgeisio statudol. Y ddeddfwriaeth berthnasol ar gyfer hyn yw Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau cyn ymgeisio) (Cymru) 2016. Bydd y gwasanaeth hwn yn cymryd lle gwasanaeth cyn-ymgeisio dewisol presennol y Cyngor. Mae'r gwasanaeth ar gael i'r rhai sydd yn ystyried gwneud cais cynllunio llawn neu amlinellol neu gais o dan Adran 73 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (dileu neu amrywio amod cynllunio).

Ewch i’n tudalen gwefan Ffurflenni Cynllunio i weld y ddogfennaeth berthnasol ynghylch yr uchod.

Taliadau a Threfn Ymgeisio Ffurfiol sy’n dod i rym ar gyfer Mân Ddiwygiadau Ansylweddol (o 1 Medi, 2014)

Mae rheoliadau newydd wedi eu cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru i  bennu ac asesu ‘mân ddiwygiadau’  i Benderfyniadau Cynllunio yn ffurfiol. Bydd rhaid i ymgeiswyr sy'n dymuno newid neu gywiro gwallau bach gyda'u cynlluniau a gymeradwywyd bellach (o 1 Medi 2014) wneud hynny ar ffurflen swyddogol fel gydag unrhyw fath arall o ganiatâd. Mae ffi hefyd yn daladwy yn y mwyafrif o achosion, ac mae hyn yn amrywio rhwng deiliaid tai a mathau eraill o geisiadau, er bod rhai eithriadau yn berthnasol.

I gael mwy o arweiniad a gwybodaeth, ewch i'n prif dudalen Ffurflenni Cynllunio lle gallwch lawr lwytho ein Hatodlen Ffioedd diweddaraf (Medi 2014) a dolen i'r Porth Cynllunio am ffurflenni/canllawiau priodol.

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 - Adran 78

Apêl gan Glamorgan Power Company Ltd

Cynllun arfaethedig: Adfer Tir ac Adfeddu Glo, Tir ym Mryn Varteg, Varteg, Pont-y-pŵl

Ar 22 Tachwedd 2013, gwrthododd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy yr apêl uchod o dan adran 78  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a gwrthododd roi caniatâd cynllunio amlinellol (Rhif Cyf 04/P/09210) ar gyfer datblygiad yn cynnwys cynllun adfer tir ac adfer glo i gynhyrchu rhyw 256,000 tunnell o lo am gyfnod o lai na 4 blynedd ar dir y Varteg Hill, Varteg, Pont-y-pŵl. I gyd-fynd â hyn, mae Atodiad i Lythyr Gweinidog Cymru  ac Adroddiad yr Arolygydd (2012), y dylid eu darllen mewn cydweithrediad â'r llythyr penderfyniad.

Fe wnaeth yr ymgeisydd ail-gyflwyno’r cynllun yn Nhachwedd 2014 ( Rhif Cyf. 14/P/00637) ac mae manylion y cais, sy’n seiliedig ar y cynnig a bennwyd yn flaenorol mewn apêl, i’w gweld yma - www.planapps.torfaen.gov.uk/Varteg/

Diwygiwyd Diwethaf: 14/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gweinyddiaeth Technegol Cynllunio

Ffôn: 01633 647319

E-bost: planning@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig