Mae'n Bryd Cyflawni dros Bobl Ifanc yng Nghymru

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17 Medi 2021
skateboard

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Fwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru yn cynnwys argymhellion yn nodi ffyrdd ymarferol a chyflawnadwy o greu model cynaliadwy ar gyfer llywodraethu a darparu gwasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru – gan wella a chynyddu cyfleoedd i bob person ifanc fanteisio ar gymorth a gwasanaethau gwaith ieuenctid.

Mae'r adroddiad yn dangos bod gwasanaethau gwaith ieuenctid yn dangos eu gwerth yn glir, gan dynnu sylw at y gwahaniaeth sylweddol y maent yn ei wneud i fywydau pobl ifanc bob dydd.

Mae hefyd yn nodi'r camau y mae angen eu cymryd i sicrhau bod gwasanaethau gwaith ieuenctid effeithiol ar gael i bobl ifanc heddiw ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Sefydlwyd Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru gan Lywodraeth Cymru chafodd y dasg o ddatblygu model cyflawni cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Dros y tair blynedd diwethaf, bu'n gweithio gyda phobl ifanc a'r sector gwaith ieuenctid i ddatblygu cyfres o argymhellion i Lywodraeth Cymru eu hystyried.

Mae'r [14 o] argymhellion yn cynnwys: sicrhau dyfodol i wasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru drwy greu sail ddeddfwriaethol glir a chryf; cynnal adolygiad annibynnol o ddigonolrwydd, tryloywder, atebolrwydd ac effeithiolrwydd cyllid a gwariant ar wasanaethau gwaith ieuenctid ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru ac mewn awdurdodau lleol a sefydliadau gwirfoddol, er mwyn asesu i ba raddau y mae canlyniadau yn cael eu cyflawni a'r effaith ar bobl ifanc; cynyddu nifer y gwasanaethau gwaith ieuenctid sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg; a lansio cynllun hawliau pobl ifanc. Ceir manylion llawn yma. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd gwasanaethau gwaith ieuenctid fel darparwyr cymorth, diogelwch a help hollbwysig i bobl ifanc pan fydd eu hangen arnynt fwyaf.

Mae hyn yn ogystal â chynnig cyfleoedd i bobl ifanc, eu cefnogi drwy ddatblygiadau pwysig yn eu bywydau, eu helpu i ddeall eu hawliau a'u hannog i ddatblygu fel unigolion.

Wrth sôn am y broses o gyhoeddi'r adroddiad, dywedodd Keith Towler, Cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro: “Rydym wedi gweld yn ystod y pandemig pa mor hanfodol yw gwasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru ar gyfer pobl ifanc Cymru. Yn anffodus, mae sail ddeddfwriaethol a sail gyllido gwaith ieuenctid yn wan ac yn achosi problemau. O ganlyniad, mae argaeledd gwasanaethau gwaith ieuenctid wedi lleihau'n raddol. Dychmygwch beth y gallai gwaith ieuenctid ei gyflawni dros bobl ifanc yng Nghymru petai ei sylfeini yn gadarn.

Ein gobaith yw y caiff yr argymhellion hyn eu gweithredu ac y caiff cynllun gweithredu ei roi ar waith i'w datblygu.

Y nod bellach yw sicrhau newid a chyflawni. Bydd hyn yn gofyn am ffyrdd newydd o weithio. Gall newid fod yn heriol ond, os byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar ddiwallu anghenion pobl ifanc yng Nghymru, bydd y sector gwaith ieuenctid yn ffynnu.

Mae'r argymhellion rydym yn eu hamlinellu yma yn gyflawnadwy. Rydym wedi creu momentwm go iawn ar gyfer newid ac mae pobl ifanc Cymru yn haeddu darpariaeth gwaith ieuenctid sy'n diwallu eu hanghenion.”

Mae'n amlwg bod gan wasanaethau gwaith ieuenctid lawer i'w gynnig i bobl ifanc Cymru, y cymunedau y maent yn byw ynddynt a chymdeithas yng Nghymru yn fwy cyffredinol.

I'w diogelu a'u datblygu'n effeithiol ar gyfer pobl ifanc Cymru, mae'n hanfodol ein bod yn gweithredu nawr gan sicrhau dyfodol y sector drwy greu model cynaliadwy ar gyfer eu llywodraethu a'u darparu. Yn fyr, mae'n bryd ‘cyflawni dros bobl ifanc yng Nghymru’.

Dywedodd David Williams, Rheolwr Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen, "Mae hyn yn foment arwyddocaol i waith ieuenctid a gwasanaethau cefnogaeth ieuenctid yng Nghymru. 

Mae’r adroddiad yma’n rhoi hwb ymlaen a ffocws a fydd yn siŵr o ffurfio siâp cyflenwad gwaith ieuenctid am flynyddoedd i ddod."
Diwygiwyd Diwethaf: 17/09/2021 Nôl i’r Brig