Diddordeb yng ngwaith y cyngor?

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10 Medi 2021
civic-centre_original

Mae Cyngor Torfaen eisiau penodi aelod annibynnol i eistedd ar ei Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o fis Mai 2022.

Swyddogaethau’r pwyllgor yw goruchwylio a cheisio sicrwydd mewn perthynas â materion y cyngor, rheolaeth risg yr awdurdod, rheolaeth fewnol a threfniadau llywodraethu corfforaethol.

Byddwch hefyd yn goruchwylio trefniadau archwilio’r cyngor ac adolygu ei ddatganiadau ariannol. Mae’r pwyllgor yn cyfarfod pob chwarter, fel rheol yn ystod oriau swyddfa gyda chyfarfodydd eraill fel y bo angen.

Gall oriau amrywio ac mae’r cyflog yn amrywio o £105 i £268 fesul cyfarfod ynghyd â threuliau teithio a chynhaliaeth. Caiff ymgeiswyr eu mesur yn erbyn y meini prawf canlynol ar gyfer penodi, sydd wedi eu sefydlu gan y Cyngor:

 • Annibyniaeth wleidyddol;
 • Gwybodaeth o ac, yn ddelfrydol, profiad o lywodraeth leol a/neu gyfundrefnau mawr eraill;
 • Y gallu i arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o ddeddfwriaeth a chanllawiau yn ymwneud â chyllid llywodraeth leol;
 • Dealltwriaeth o’r systemau ariannol a monitro perfformiad;
 • Profiad mewn rôl ag atebolrwydd cyhoeddus;
 • Y gallu i herio’r cyngor mewn perthynas â’i berfformiad a’i brosesau rheoli ariannol mewn modd teg a chyson;
 • Deall a pharchu cyfrinachedd;
 • Gonestrwydd personol ac ariannol;
 • Sgiliau cyfathrebu effeithiol;
 • Ddim yn berthynas agos i unrhyw gynghorydd neu weithiwr gyda’r cyngor a/neu mewn perthynas fusnes gyda’r cyngor;
 • Profiad o ystyried gwybodaeth a thystiolaeth i ddod i gasgliad.

Dylai ymgeiswyr wneud cais gan roddi manylion cefndir a phrofiad i Delyth Harries, Swyddog Monitro a Phrif Swyddog Cyfreithiol Cynorthwyo, erbyn 1af Hydref 2021.

Delyth Harries, Swyddog Monitro a Phrif Swyddog Cyfreithiol Cynorthwyol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB

E bost: delyth.harries@torfaen.gov.uk ewch i: www.torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 10/09/2021 Nôl i’r Brig