Parciau i gael eu huwchraddio ar raddfa fawr

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 28 Medi 2021

Mae dros £100,000 yn cael ei wario i greu gwelliannau sylweddol mewn dau faes chwarae i blant.

Mae’r gwaith eisoes wedi dechrau ar ailwampio’r parc yng Ngharn yr Erw ym Mlaenafon a’r maes chwarae yng Ngerddi Blodau Oakfield yn Llantarnam, Cwmbrân.

Bydd y gweddnewidiadau yn cynnwys offer chwarae newydd gan gynnwys siglenni, si-sos a fframiau dringo, offerynnau cerdd newydd ar gyfer chwarae synhwyraidd, gwell arwyneb diogelwch a ffensys.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd yng Nghyngor Torfaen: “Mae chwarae yn yr awyr agored mor bwysig i iechyd meddwl a lles, ac ni allwn aros i’r ddau barc hyn gael eu cwblhau fel y gall plant lleol eu mwynhau.

“Ni fyddai’r uwchraddiadau hyn yn bosibl heb yr arian a gawsom. Hoffem ddiolch yn arbennig i Gyngor Cymuned Cwmbrân am eu cyfraniad o £10,000 ac i Lywodraeth Cymru am eu cyfraniad o £16,000 i Gynllun Gerddi Oakfield.

“Mae'r cyngor hefyd wedi rhoi cyfanswm o £20,500 tuag at y prosiectau fel rhan o'n hymrwymiad i wella ansawdd lleoedd awyr agored cyhoeddus yn Nhorfaen.”

Dywedodd Pete Biggns, athro yn Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam, sydd wrth ymyl Gerddi Blodau Oakfield: “Mae'r plant yn gyffrous iawn am y camau i uwchraddio'r parc, ac ni allant aros i chwarae yn y parc wedi iddo gael ei adnewyddu.

“Y llynedd, fe wnaeth un o fy nosbarthiadau, Dosbarth Magnolia, lunio rhai syniadau ynglŷn â sut yr hoffent i’r parc edrych a pha offer yr hoffent ynddo. Fe wnaethant gyflwyno'r syniadau i'w cynghorydd cymunedol lleol a aeth ati i'w cyflwyno i'r cyngor i'w hystyried.

“Mae’n wych clywed bod rhai o’u syniadau wedi cael eu hystyried, a hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran, am fynd ati i adnewyddu’r parc.”

Disgwylir i'r gwaith ar y parciau ddod i ben ddiwedd mis Tachwedd.

I ddarganfod mwy am barciau a mannau agored yn Torfaen ewch i wefan y cyngor.

Diwygiwyd Diwethaf: 30/09/2021 Nôl i’r Brig